Schuldverklaring Volcken Jans en Hendrickjen Coopsdatum10 december 1668
betreftVolcken Jans Koij
bronNL-ZlHCO, 0076, inv.nr. 16, scan 131   (wat betekent deze code?)
afbeeldingakte
In de tekst :
   ???  = onleesbaar
   (...) = passage overgeslagen
   [xx] = aanvulling van ligaturen
              en afkortingen
   car. gl. = caroli gulden
   [mijn opmerking, JR]

Transcriptie: Jaap RuiterTranscriptie

Den 10 December 1668
Richter H.B. van Langen
Coern[oten] Mr. Jan Snippe
                  Leffert Daems

Acte
Comp[arreerden] in den Ed[elele] Gerichte Volcken Jansen Koij en Hen-
drickjen Coops sijn huijsv[rouw] ende bekenden van opgenoe-
mene penn[ingen] deughdelijck schuldich te weesen aen
Roelof Smeegh en des selfs erfg[enamen] de somme van
twee hondert goltg[uldens] à 28 st[uivers] welcke penn[ingen] sij ??
aen neemen jaerlickx ende alle Jaeren te verren-
ten met vijf gelijcke guldens van t hondert te
rekenen en het selve ter tijt en soo lange de eene
den anderen de losse een vierendeel Jaers te be-
voorens sal aengecondicht hebben waer van
de eerste pachtdach op Martini 1669 verschee-
nen sal weesen, stellende hier voor tot een
speciaal hypotheeq en onderpant seker warf ge-
naemt Ave Wijchers warf, met huijs en hoff
staende en geleegen te Muggebeet, alwaer ten
Oosten Alert Claesen, ten Zuijden de vaert, ten
Westen Capittels lant van Steenwijck als meede
seker drie dachmaeten lants genaempt Heijnen
lant alwaer ten Oosten Lambert Jochems,
ten Zuijden de warf, ten Westen Capittelslant
en ten noorden aende stadsweeren voors ge-
neraelijcken haere persoonen ende goederen
om in cas van quade betaelinge alles daer aen
Cost ende schaedeloes te moegen verhaelen
bij execute nae Lantr[echt].

Samenvatting

Volcken Jans en zijn vrouw Hendrickjen Coops tekenen een schuldverklaring van 200 goudguldens - van 28 stuivers - ten gunste van Roelof Smeegh.

Betekenis

200 goudguldens is een aanzienlijk bedrag. Dat blijkt ook uit het opgegeven onderpand.
Dit onderpand is voor ons van bijzondere betekenis. Het woonhuis met werf en hof wordt 'Ave Wijchers werf' genoemd en ligt in Muggenbeet, noordelijk van het Muggenbeeter Diep. Daarnaast maakt ook het naastgelegen 'Heijnenlant' deel uit van het onderpand. Mogelijk geven deze benamingen nog eens zicht op de precieze ligging van dit erf en land.

Bijgewerkt: 11 april 2021