Verkoopakte 6 mei 1626datum6 mei 1626
betreftJan Fransen Ruijter
bronNL-ZlHCO, 0078, inv.nr.11, scan 0095
afbeeldingakte
In de tekst :
   ??  = onleesbaar
   ?  = niet helemaal duidelijk
   [...] = passage overgeslagen
   [xx] = aanvulling van ligaturen
              en afkortingen
   car. gl. = caroli gulden
   [mijn opmerking, JR]Transcriptie

Den 6 meij 1626 binnen Blockzijl
Richter Frans Bernarts
Coernoten Wolter Jans Bon
Hendrik Hendricx .....

Volcken Janssen voor hem selve mede de
rato caverende voor sijn vrouwe Geese
als mede voor sijn twee Broeders genaempt
Wijcher ende Claes Janssen, Item Jan Janssen
mede de rato caverende voor Anna sijn
huijsfrouwe ende Frans Janssen mede
de rato caverende voor Merritien sijn
huijsfrouwe. Bekennende also tsamen
inde selve qualiteijt tot prouffijt van
Harmen Lubberts Janckien sijn huijsfrouwe
in erffelicke eijgendom vercoft te hebben
seeckere gerechte helfte van vijftehalff
dachmaet landes ofte? soo groot ende cleijn
als t selve in desen carspel gelegen is
sijnde mandelich mit Coop Wijchers Pelser(?)
d'welcke oock de wederhalft toecompt
alwaeraen oostwert Evert Rijssen(?)
westwert Mr. Berent ter Toorn cum suis
zuijtwert het suijderdiep ende noortweart
t giethoornsche meer naestgelegen sijn
vrij van eenige vuijtgaende renten ende pachten
Beholten heeren lasten nabuirlick ende buirlick
voor een somma van penn. die transportanten
becanden ontfangen te hebben den leste penninck
metten eersten, doende cessie nae lantrecht.


Transcriptie door Cor Roossien in mei 1987


Betekenis

In deze akte lezen we de namen van de vijf broers, waarvan er twee blijkbaar nog onmondig zijn (Wijcher en Claes).