Het testament van Jantien Jans Ruijterdatum2 februari 1709
betreftJantien Jans Ruijter
bronNL-ZlHCO, 0078, inv.nr. 21, scan 9   (wat betekent deze code?)
afbeeldingakte
In de tekst :
   ??  = onleesbaar
   (...) = passage overgeslagen
   [xx] = aanvulling van ligaturen
              en afkortingen
   car. gl. = caroli gulden
   [mijn opmerking, JR]

Transcriptie: Jaap RuiterTranscriptie

Den 2en Februari 1709
Righter Petrus Bernars
Coornoten : Br. Baneman
                Coop Reijnders

Compareerde Jantien Jans ongehoude [=ongehuwde, JR] doghter
van wijlen Jan Janssen Ruijter en Moeder
Auke Peters Echteluijden, redelijck gesont van
lichaeam haer verstant, sinnen ende Memorie
volkomen maghtigh als klaer gebleeck in desen
geadsisteert met Peter Lubberts Visscher haren
versoghten ende bij den Gerighte toegelaetene
Momber; verklarende hoe dat sij overdaght hadde
de seekerheijt des doots, en d' onseeckere uijre van
dien, derhalven geresolveert om in tijts van
haere nalatenschap off tijtlijcke goederen bij for-
me van Testamente te disponeren invoegen
hier naebeschreeven, voor off haere Ziele bij des-
selffe overlijden bevelende in de genadige hant
des Heeren onsen almachtigen Hemelschen Vae-
der, en haer lichaem tot een eerlijcke en
Christelijcke begraeffenisse; so ist, dat sij-
tantien?? tans Testatrice indesen en geadsi-
steert als voren dien nae stelt, nomineert en
institueert tot haer eenige ende universele
Erffgename van alle haere naetelaatene goede-
ren geene uijtbesondert Arentien Peters
laest Weduwe van Cornelis Peters, en bij haer
overlijden desselffs kinderen als dan in leven
sijnde met dien verstande noghtans dat door
haer voorsegde gestelde off geinstitueerde Erff-
gename off Erfgenamen sal off sullen wor-
den uijtgekeert navolgende legaten te weeten
aan Maeijke Henrix, Henrickien Henrix,
en Beene Henrix ijeder tien Car. guldens aen
gelt; De Mennoniten Gemeente daer Pe-
ter Lubberts Visscher Leraer van is mede
een legaet van vijfftigh Car. guldens, en eijnde-
lijck aan Roeloffjen Reijnen mede een Legaet
van vijff en twintigh Car. guldens, uijt te keeren
voor nae haer Testatricen overlijden; ver-
klarende sij Testatrix geadsisteert als voren
dit te wesen haer Testament laeste en uijtter-
ste wille met versoeck dat het selve nae haer
overlijden stant magh grijpen 't zij als een
solemneel Testament, Legaet, fidei commis,
ofte eenige andere favorabile en uijtterste Wille
soo en als beste nae reghte sal konnen en moo-
gen bestaen, en dan gevraegt off hier toe
vrijwilligh en sonder ijemants aenraden getree-
den ware; heeft geantwoort jaa.Samenvatting

Jantien Jans Ruijter maakt haar testament op en legeert verschillende bedragen aan - op dit moment nog - onbekende personen. Mogelijk zijn Arentien Peters of Cornelis Peters verwanten van haar moeder (Aucke Peters).Betekenis

Belangrijkste informatie uit dit testament zijn de namen van haar ouders; de ons bekende Jan Jans Ruijter en Aucke Peters. Dat die uit een doopsgezind milieu stammen was al langer bekend, maar uit het feit dat Jantien zich laat vergezellen door de voorganger van de doopsgezinde gemeente van Blokzijl, en ook 50 gulden aan die gemeente nalaat, blijkt dat zij ook doopsgezind was.