Voogdijregeling Jan Ruiterdatum16 februari 1680
betreftJan Ruijter
bronNL-ZlHCO, 0076, inv.nr. 86, scan 0088   (wat betekent deze code?)
afbeeldingakte
In de tekst :
   ??  = onleesbaar
   ?  = niet helemaal duidelijk
   [...] = passage overgeslagen
   [xx] = aanvulling van ligaturen
              en afkortingen
   car. gl. = caroli gulden
   [mijn opmerking, JR]

Transcriptie: Jaap RuiterTranscriptie


Den 16 februarij 1680

Richter H. Otterbeeck
Coernoten Luitien Zijgers
          Remmelt Coenen


Het Edele Gerichte heeft op de recommandatie
van Jacobjen Andries weduwe van zaliger ruijter Clasen
tot momberen over desselffs wesekint geautho-
riseert Meijne Jans en Volcken Claassen, die in
judicio present sijnde, de momberschap bij hant-
tastinge aengenomen hebben, beloovende het genoemde
wesekints persoon en goederen, voor te staan en
te sijner tijt te bedienen, voorts de requisiten in
alles na Lantrecht na te leven.
En dewijl Jacobjen Andries weduwe voorzegd sal treden
tot den tweeden houwelijck met eenen Gerbrant
Gerbrands, so heeft sij Compareerde ad hunc actum
gesterckt sijnde, met den selven Gerbrant ver-
claert, wegens de begrootinge en bewijs van
het genoemde wesekinds vaderlijcke erffportie bij
forme van uijtcoop, met de voorsegde momberen
sulx mede verclarende, verdragen te sijn, dat
Jacobjen voorsegd met genoemde Gerbrant alle d'
effecten des boedels, so bij haer en desselffs eerste
man in 't gemeen beseten, alleen sullen behouden,
besitten en profijteren, mits daer tegens alle de
lasten nemende en 't wesekint voorsegd daer van be-
vrijdende, voorts mede het genoemd voorsegd onderhouden
in cost en dranck, kledinge en redinge als mede
soo lange opbrengen, to dat het selve sijn cost
verdienen kan en aen 't selve een ducaton vrij gelt
uitkeeren en dienvolgents bij afflijvicheijt van
een van beijde conthoralen [=huwelijkspartners, JR] oft der beijder
de nalatenschap nae desslijcks portie so bij 't
tweede bedde, kinderen mochten verweckt worden
ten profijte van 't wesekent voorsegd mede
laten volgen oft bij gebreck der selve, het
halve goet laten profijteren onder verbant
naer rechte id?? in amploi forma.Betekenis

Opnieuw een akte die waarschijnlijk een aanpassing in de stamboom noodzakelijk maakt.
In het trouwboek van Steenwijkerwold lezen we:
28-11-1675 Jan Ruiter jm Muggenbeet Jacobjen Andries jd StWold
en
22-02-1680 Gerbrandt Gerbrantsen jm Nieuw Nederland Jacopjen Andries wed Muggenbeet

Ik heb altijd gedacht dat deze Jan Ruiter een zoon was Jan Jans Ruijter en Trijntje Harms. Maar hier is sprake van Ruijter Clasen. Als Jan Ruiter identiek is aan Ruijter Clasen lijkt het mij voor de hand liggen dat hij Jan Clasen Ruijter heeft geheten.
En zijn broer is dan Volcken Clasen die in de akte als momber genoemd wordt. De andere momber, Meijne Jans, is een zwager van Jacobje; hij is getrouwd met haar zuster Marrechien (20-11-1675 Steenwijkerwold).