Een lening bij Jan Wijchers en Jan Sijmonsdatum28 december 1681
betreftWijchers Jans Ruijter
bronNL-ZlHCO, 0076, inv.nr. 18, scan 3   (wat betekent deze code?)
afbeeldingakte
lees ookVoogdijregeling 1681
In de tekst :
   ??  = onleesbaar
   ?  = niet helemaal duidelijk
   [...] = passage overgeslagen
   [xx] = aanvulling van ligaturen
              en afkortingen
   car. gl. = caroli gulden
   [mijn opmerking, JR]


Transcriptie: Jaap RuiterTranscriptie

Den 28  December 1681

Richter H. Otterbeeck
Coornoten : Barthold ten Broecke
                   Tijs Beenen

Acte

Comp[areerde]n in den Ed[ele] Gerichte Evert Intjes en Aeltjen
Hendrix echtel[ieden] en bekenden van te vooren bij obli-
gatie ter somma van 100 car. gl. opgenomen penn[ingen]
en bij desen gecasseert en daer tot genoegen ontfangene
penningen ter somma van 200 car. gl. maeckende te
samen driehondert car. gl. bij 't passeren oprechtelijck
schuldigh te sijn aen Jan Wijchers en Jan Sijmons
als gerechtelijcke mombers o[ver] het nagelaten
wesekint van sal[iger] Jan Jansen Ruijter bij Geesjen
Wijchers in echte getogen de gen[oemde] 300 gl tot
van het wesekints profijt, aennemende de selve jaarlijx
tegens vijff per cento te verrenten, wear van d' eerste
pachtdagh op eerstcomende St.Marten 1682
sal verschijnen, geduijrende de tijt, tot dat d'een
de andere de losse, een vierendele jaars te be-
voorents sal aengekodight hebben, stellende
dear voor te speciale hijpoteecq de helfte van 't
huijs en hoff en seven daghmaten gelegen in Scher-
wolde mandeligh met Marten Hendrix, hebbende
ten oosten de Weteringe, ten Westen de Erfgen[amen] van
Lambert Clasen, ten suijden Harmen Roeloffs en Jan
Wijchers, te samen en ten noorden d'Erffgen[amen] van
Albert Jansen Bouwer naastgelegen en voorts
en genere alle haere persoonen en goederen
mobil en immobil, hebbende en toecomende,
met exempt, om in cas van wanbetalinge, so
capitael als interessen cost en schadeloos daer
aan te mogen verhelen bij executie na Lantr[echt].

In de linkermarge staat:

den 12 Jan[uari] 1685
Richter H. Otterbeeck
Coirn[oten] Barth. ten Broecke
              Meijne Jans

Comp[areerden] in den Ed[ele]
Gerichte den momberen
van 't nagelaten
wesekint van
Jan Jansen Ruijter
en bekenden van
dese nevenstaende
acte voldaen
en betaelt te
sijn en hebben
??novatie van
acte vercregen
van Evert
Intjes als ??
???
sonder eenige
rechten aen
nevenstaende
acte te ??
???
??


Samenvatting

Evert Intjes en Aeltjen Hendrix lenen 300 caroli guldens bij Jan Wijchers en Jan Sijmons, die als voogden het geld beheren van onze stamvader Wijcher Jans Ruijter.
Als onderpand geldt een half huis en 7 dagmaten land gelegen in Scheerwolde, tegen de Wetering aan.   Het is heel goed mogelijk dat de 300 gulden ook bedoeld waren voor de aankoop van deze (halve) woning en het land.
De rente moet jaarlijks voldaan worden op St.Maarten (11 november) en bedraagt 5 procent. Er geldt een opzegtermijn van een kwartaal.
Het oorspronkelijke Scheerwolde lag veel meer naar het oosten, maar de bewoning schoof steeds verder naar het westen en concentreerde zich later aan beide oevers van de nieuw gegraven Wetering. Deze woonkern kreeg later de naam van de gracht waar ze haar bestaan aan dankte: Wetering.
In de linkermarge wordt in 1685 gemeld dat Evert Intjes en Aeltjen Hendrix hun uitstaande schuld hebben voldaan, en dat de akte daarmee niet meer rechtsgeldig is.

Betekenis

De beide voogden beheren de erfenis van Wijcher Jans Ruijter, inmiddels 19 jaar oud. Het is goed mogelijk dat hijzelf de schuld heeft opgeëst toen hij in 1685 volwassen werd. In januari van het jaar erop zou hij in het huwelijk treden met Grietje Reijders.

Bijgewerkt: 23 maart 2021