Albert Volckens en Evertien Jansdatum4 december 1674
betreftAlbert Volkens
bronNL-ZlHCO, 0076, inv.nr. 17, scan 114   (wat betekent deze code?)
afbeeldingakte
In de tekst :
   ??  = onleesbaar
   ?  = niet helemaal duidelijk
   [...] = passage overgeslagen
   [xx] = aanvulling van ligaturen
              en afkortingen
   car. gl. = caroli gulden
   [mijn opmerking, JR]

Transcriptie: Jaap RuiterTranscriptie

Den 4 December 1674

Richter H. Otterbeeck
Coern[oten] Tinge Claesen
                    Hilbrant Willems

Overdracht

Comp[areerden] in den Ed[ele] Gerichte Beene Jans als Gerichte-
lijcke Momber over de wesekinderen van sal[iger] Evertien
Jans bij Albert Volckents sal[iger] in echte getogen als mede
Lubbert Jans Beucker in plaetse van Jan en Harmen
Beucker mede in haer leven momberen over gen[oemde] kinderen
geweest sijnde, en bekenden qq [qualitate qua = in de genoemde hoedanigheid, JR]
om een somma penn[ingen]
daer van sij goeder voldaat en betalinge, danckteden
vercoft te hebben met approbatie van het hoochad? Ge-
richte, aen Jan Alberts en Geesien Dirx echte
luijden en haer Erffgen[amen] seker huijs, hoff en stede, gelijck
als der Pupillen vader sal[iger] voors[egt] aenbestorven is, staande
in Muggenbete, hebbende ten oosten Jansen Meijnen
en ten westen aencooper selve en Jan Volckerts
sijn Oom naestgelandet en bepaelt, sijnde vrij van
uijtgaende pachten, eemt heeren-schattingen en nabuijr-
lijcke lasten, doch alles met sijn recht en gerechtichs
van oudts daer toe behoorende. Voorts doende
vercooperen vooriger qualiteit huer? van overdracht,
cessie en quijtscheldinge sonder eenigh recht daer aen
te behouden, tot profijt, possessie en erffelijcke eij-
gendom van de Aenkooper voor[noemt] (sijnde mede
?ede momber, edoch in dese seacke daer van ont-
slagen, om sijn vrije wille daermede te doen
naar erffcoops en eijgendoms recht behoorlijck
onder cautie van waerschap voor de evictie etc.

                                 B. ten Broecke bijsegel en ondertekeninge

Samenvatting

De voogden over de nagelaten kinderen van Albert Volkens en Evertien Jans verkopen aan Jan Alberts en Geesien Dirx een huis en erf in Muggenbeet, dat geërfd is van hun overleden vader.

Betekenis

Evertien Jans was de tweede vrouw van Albert Volkens; hij was (ruim 16 jaar) eerder getrouwd geweest (we weten haar naam niet), en had uit dit huwelijk twee kinderen: Geesje en Jan. Geesje was getrouwd met Beene Jans, inderdaad, de voogd die in de akte genoemd wordt. En Jan Alberts is de koper van het huis. Met andere woorden: Jan koopt het huis van zijn vader en daarmee moet hij de andere erfgenamen uitkopen. Zijn oom - Jan Volkens - is inderdaad de broer van zijn vader Albert. Deze akte bevestigt daarmee opnieuw een klein stukje stamboom.
Wat we nog niet wisten, was dat Albert en Evertje behalve Aaltje (uit 1665) nog meer kinderen hebben gekregen.
Ook de naam van Jan Alberts' vrouw was ons tot nog toe onbekend. De stamboom kan daarmee worden aangevuld.

Bijgewerkt: 4 april 2021