Voogdijregeling Bastiaan Bastiaans Ruijterdatum30 juni 1687
betreftBastiaan Bastiaans Ruijter
bronNL-ZlHCO, 0078, inv.nr. 130, scan 0140
afbeeldingakte
In de tekst :
   ??  = onleesbaar
   (...) = passage overgeslagen
   [xx] = aanvulling van ligaturen
              en afkortingen
   car. gl. = caroli gulden
   [mijn opmerking, JR]Transcriptie


Den 30sten Junij 1687
Richter Petr. Bernars
Coornoten Bu. Boud. Bernars
    Rr. Jacob Steendijck

Verschenen Antjen Jacobs weduwe van Bastiaan Janssen Ruijter, geassisteert in desen met Gijsbert Hendrix Eppen als haren toekomenden bruijdegom en momboir;
gevende te kennen hou dat sij bij haar voornoemde
wijlen echteman in egte geprocreert heeft een kint
genaamt Bastiaan Bastiaans Ruijter; en derwijl
sij haar wederom gedagte te verandersaten heeft haar
selven verpligt gevonden haar voornoemd kint van 't va-
ders goedt bewijs te doen, gelijck sij dan na ont-
deckinge van haaren staat aan Albert Janssen
Ruijter
als oom en mede momboir over 't voorsegde
kint in absentie van Jannes Jacobs Nagtegaal die
egter daarvan wel kennisse heeft, en desen nader ap-
proberen zal; het selve bewesen heeft en bewijst
bij desen, een somma van twee hondert Car. gld.
aan gelt, en daarenboven de vaders kleren van
linnen, wollen als anders soo to desselfs lijve
hebben gehoort, die te gelde sullen worden gemaackt
en desen daar mede gesuppleert. Daarenboven sall
't selve mede nog schierkompstig hebben te genieten
de Bestevaderlicke en Bestemoederlicke goederen
soo wanneer dieselve overleden sullen sijn. Waaren-
tegen sij Comparante sal hebben en beholden alle de
goederen des boedels gene uijtgesondert, mits wederom
lastende alle de schulden, belovende ende aannemende
haar gel?? kint bij haar te houden ende te onder
houden in kost en dranck kledinge ende redinge
't selve optererwe? eerlick en na state tot sijn 18en
jaaren ouderdoms, oock 't selve te laten leeren
en voorts daarbij te doen als een moeder betaamt,
verclarende met het gene voorsegde haar gelte?? kint
opregte erfuijttinge gedaan te hebben gelick mede
de momboir niet anders te weten off sijn pupille
is daarmede goed bewijs geschiet. Verbindende
sij comparante voorts gene voorsegde alle haare goet-
deren ?? om 't effect van desen daaraan te komen ende
te mogen verhalen. En heeft sij Albert Janssen
Ruijter de momboirschap bij hanttastinge wijders
aangenomen en beloofft dese selffe pupille per-
soon en goederen na sijn beste vermogen voorte
staan te defenderen ende te administreren als een
goed momboir toestaat te doen.Betekenis

Deze akte bevestigt ons vermoeden dat Albert Jansen Ruijter een broer is van Bastiaan Jansen Ruijter.
Zoals elders beschreven volgt uit de naam van het weeskind Bastiaan dat zijn vader voor zijn geboorte al is overleden; anders had hij ongetwijfeld Jan geheten.
We leren ook nog dat de grootouders nog in leven zijn; nóg een aanwijzing dat Bastiaan op jonge leeftijd is overleden.
De moeder, Antje Jacobs, draagt in feite de achternaam Nagtegaal. Deze achternaam komen we ook nog op een andere plek tegen.

In 1697 overlijdt momber Albert Jansen Ruijter en moet een nieuwe voogd aangesteld worden : bekijk deze akte