Overdracht Jan Jans Ruijter, 7 februari 1676datum7 februari 1676
betreftJan Jans Ruijter
bronNL-ZlHCO, 0076, inv.nr.17, scan 141 (wat betekent deze code?)
afbeelding akte
lees ookMarten Jans, schoolmeester te Muggenbeet
In de tekst :
   ??  = onleesbaar
   ?  = niet helemaal duidelijk
   [...] = passage overgeslagen
   [xx] = aanvulling van ligaturen
              en afkortingen
   car. gl. = caroli gulden
   [mijn opmerking, JR]

Transcriptie : Jaap RuiterTranscriptie


Den 7 februarij 1676

Overdracht.

Richter H. Otterbeeck
Coorn. Peter Joo
         Jan van Lubeck


Compareerden in den Edele Gerichte Jan Jans Ruijter, de rato caverende voor [=instaan/opkomend voor, JR] Hillichien
Bartels
Echtelieden, Jan Martens, Albert Martens
item Henrick Martens, als Momber van onmondigen
van Marten Jansen saliger bij Hille Martens in echte geproeneert, en bekenden te samen om een
somme van penningen daer van sij goeder voldaat
en betalinge danckteden, verkoft [=verkocht JR] te hebben aen
Tijs Beenen en sijn erffgenamen sekere huijs
en werff staande tot Muggenbeet, soo groot
en soo kleijn als het daar in sijn bepalinge gele-
gen is; sijnde vrij van uijtgaende pachten
exemt [exempt=vrijstelling van JR] heeren en carspelen laste nabuijrlijck
en buijrlijck, hebbende ten oosten Hendrick Rijc-
kens en ten westen Wijcher Martens neastgelandet. Voorts doende de genoemde verkooperen
hier van overdracht, cessie en quijtscheldinge, sonder
enigh recht daer aen te behouden, tot profijt,
possessien erffelijcke eijgendom van de Aencoper
voornoemd, om sijn vrije wille daer mede
te doen naar erffcoope en eijgendomsrecht
behoorlijck, onder cautie [= het stellen van zekerheid in persoon tot nakoming van een verplichting JR] van waerschap
voor d' evictie[=onttrekken van een bezit omdat een ander daarop meer recht heeft JR], sonder argh. etc.

Arn.ten Broecks bij segel
en onderteeckeningeBetekenis

Deze akte moet samengelezen worden met de voogdijakte van Wijcher Jans Ruijter.
Klaarblijkelijk is onze stamvader Jan Jans Ruijter na het overlijden van Geesje Wijchers opnieuw getrouwd, met Hillichien Bartels.
Maar interessanter is het feit dat hij blijkbaar instaat voor de kinderen van Marten Jansen en Hille Martens. In combinatie met andere gegevens kunnen we niet anders dan concluderen dat Marten Jansen een broer van Jan Jans Ruijter was!
Aangezien eventuele broers van beide ouders in beginsel aangewezen waren om als momber op te treden, moet genoemde Hendrik Martens - de "momber van onmondigen" - een broer zijn van Hille Martens.
Er is ook nog sprake van een Wijcher Martens als "westelijke buurman". Wellicht is dit ook een broer van Hille Martens.
Een en ander is verder uitgewerkt in 'Marten Jans, schoolmeester te Muggenbeet'