Hiltje DE RUITER en Anne DE VRIES
Je kunt op de foto's klikken voor een grotere afbeelding


Zo kocht Anne Aukes de Vries dan de schuur van Siemen Hielkes Boersma, in het jaar 1939 en werd er woongelegenheid gemaakt in een gedeelte van de koestal, waar Anne de Vries met zijn vrouw Hiltje Ruiter en hun kinderen Auke, Jan en Sjoerd introkken. Alles mooi onder één dak, met hun koeien. Men kon eigenlijk toen wel zeggen dat de schuur op zichzelf toen een stelpboerderij was geworden. Men woonde daar in de oorlogsjaren allemaal knus bij elkaar op dat buurtje bij de brug van Johannes de Vries en geloof maar dat men daar toen heel wat afgepraat heeft met elkaar en ook vaak steun zocht bij elkaar. Ten oosten van Anne en Hiltsje woonden dus Hette Hooisma en Sytske en ten westen Siemen Boersma met zijn gezin, terwijl zuidelijk van hen over het water, de Bandsloot, in die tijd de melkvaarder Pieter Wever woonde met zijn vrouw Sietske Stuurman en hun dochter Aaltje en tegenover Pieter Wever aan de overkant ten westen van dat water woonden dan toen Johannes de Vries en Klaasje Ruiter met hun gezin. Het was dus zo'n rondje. Elk van deze bewoners had het boenstap bij de vaart en natuurlijk trof het vaak, dat de vrouwen allemaal tegelijk op het boenstap bezig waren om de was uit te spoelen en dan werden er onder de bedrijven door heel wat gesprekken tegen elkaar gevoerd. De brug op deze buurt was vroeger het verzamelpunt van de mannen. En op mooie zomeravonden kon men daar soms uren staan praten. Ook na een zware onweersbui in de nacht kwam men meestal even naar buiten, om bij de brug even na te praten over de bui en om te zien of er ook ongelukken gebeurd waren, in de omgeving. Vaak ging men dan ook met elkaar het land in om naar de koeien te zien, want door het felle lichten raakten deze beesten soms in de sloot. Als dat het geval was, werd er door de hele buurt geholpen. Het was soms een hele hijs om zo'n beest weer op het droge te krijgen. Nu anno 1980 doet men dit met een trekker, maar vroeger hing men allemaal met elkaar in een lijn, welke aan de koe zijn kop was bevestigd. Als er een paard in de sloot zat was het nog minder. Zulke karweitjes knapte men vroeger met elkaar op in de buurt en kwam er zo'n nacht van slapen niet veel meer. Ook de buren er om heen waren dan van de partij zoals Albert van der Wal en Roelfje en Jan en Fedde Slump en Hendrik Schaap. Allemaal één in geest en streven. De huizen daar aan de Bandsloot staan er allemaal nog wel, zij het dan wel wat veranderd of vernieuwd, maar de brug is al lang verdwenen. Ook wonen er allemaal andere mensen, behalve de familie Hooisma die woont nog op dezelfde plaats, in hetzelfde huis. In 1945 trouwde de oudste zoon van het echtpaar Anne en Hiltsje de Vries en wel op 31 mei. Auke Annes de Vries trouwde met Hermina de Ruiter. Zij is een dochter van Cornelis de Ruiter en Jannesje Schippers en werd geboren aan „het wegje" in Echtenerpolder. Woongelegenheid voor hen werd er gemaakt bij vader en moeder in de schuur. Dat kon mooi, want huizen waren er niet te krijgen direkt na de oorlog. Zij woonden nu voor in de schuur, tegen de weg aan. Daar werden drie van hun kinderen geboren en wel Anne, Kornelis en Jan. Drie jongens dus. Intussen trouwde ook de jongste zoon Sjoerd Annes de Vries met zijn buurmeisje Teakje Hooisma en dit echtpaar kwam ook in de schuur te wonen. Er werd weer getimmerd en ja hoor het ging. Hun dochter Sietske werd daar geboren. Het werd dus aardig vol in de schuur. Maar na de geboorte van Sytske, kwam er voor Sjoerd en Teakje een woning vrij op de hoek en wel in de „bouwvereniging" of nieuwe huizen, zo men deze huizen maar noemen wil. In mei 1951 vertrokken Auke en Hermina (roepnaam Mine) met drie jongens naar de NOP. Ze hadden daar een boerderij gehuurd. Dat was dus een hele verbetering. Voor hen echt een stuk boter in de brij. En zo woonden dan nu dus Anne en Hiltsje nog samen in de schuur, want hun zoon Jan was ook al getrouwd met Joukje Strampel (dochter van Jan Strampel en Wiegertje Ruiter). Maar in 1953 kwam vader Anne Aukes de Vries plotseling te overlijden en bleef moeder Hiltsje helemaal alleen achter in dat grote huis. Gevolg daarvan was dat Sjoerd en Teakje weer bij haar kwamen inwonen. Intussen had dit echtpaar ook al drie kinderen, maar de ooievaar had hen nog niet uit het oog verloren want in de schuur werd een poos later bij dit echtpaar een tweeling geboren. Het waren twee dochters Siebrigje en Grietje. Later vertrok dit echtpaar naar Oudehaske en zocht ook moeder Hiltsje een ander onderkomen en wel in Lemmer. De schuur welke het eigendom was van vader Anne Aukes de Vries (toen al overleden) en zijn zoon Auke Annes de Vries, werd verkocht aan de beide broers Auke en Anne zoons van Jan Aukes de Vries. Deze Jan Aukes was een broer van Anne Aukes de Vries. De woonschuur bleef dus in de familie en in het jaar 1955 nam het echtpaar Anne van Jan Aukes de Vries en zijn vrouw Lamkje Mast er hun intrek in. Nadat moeder Hiltje naar Lemmer was vertrokken, hadden zij daar de ruimte wel. Ook Anne en Lamkje, hun beide oudste kinderen werden daar geboren. Het waren Margje en Jan. In het begin der zestiger jaren vertrok ook dit gezin naar Lemmer en werd de woonschuur verkocht aan Jan Schaap en deze maakte er een winkelhuis van. Ook bij Jan Schaap en zijn vrouw Sjoeke Strampel werden daar weer kinderen geboren en wel Geertje, Gea en Aukje. In 1971 verkochten deze mensen hun woonwinkel-huis aan de familie Hornstra en vestigden zich op „de hoek" in Bantega in het voormalige winkelhuis van de familie van der Pal. Daar wonen ze nu nog. De familie Hornstra woont dan nu in de voormalige schuur, die nu geheel gemoderniseerd is. Het huis draagt nu het opschrift de „àlde skuorre". Zij was eerst het eigendom van Siemen Hielkes Boersma en later van de familie de Vries. Een klein stukje uit het familieregister van de familie de Vries werd mij nog ter hand gesteld. Het luidt als volgt: Jan Aukes de Vries werd geboren op 14-6-1841 in ' t Ronde onder Elsloo. Hij trouwde later met Berbertje Bloem uit Delfstrahuizen. Deze Jan Aukes was een zoon van Auke Minnes de Vries, gehuwd met Antje Jans Post geboren te Makkinga. Auke Minnes was een zoon van Minne Berend en Joukje Wybes. Dit echtpaar huwde op 15-11-1795 te Kortezwaag, echter nog zonder de achternaam De Vries. Joukje Wybes nam deze naam aan voor haarzelf en haar 7 kinderen op 21-4-1812. Minne Berend overleed op 1811 (nalatende 7 kinderen, de jongste 2 maanden en de oudste 15 jaar). Het uur van zijn dood was onbekend, in de ouderdom van 40 jaar te Kortezwaag. Zijn naaste buurman deed aangifte, zijn naam was Brugt Aukes (later misschien Hartstra?). Rest mij nog te vermelden dat het huis waar eens het echtpaar Siemen Boersma en Frensiena de Ruiter met hun kinderen wonen nu het opschrift draagt van „het puntje". In dit huis waar eens de kinderen Boersma werden geboren en grootgebracht woont nu een heel andere familie, maar de herinnering aan deze familie blijft in de geschiedenis over Echtenerpolder, nu Bantega voortbestaan. Het is een herinnering van zovelen, aan veel blijde maar ook veel droeve dingen.


  
Schoolkinderen Echtenerpolder, 17/4/1905.

  
Hiltje was lid van de reisvereniging "de Eendracht", op deze foto bij een bezoek aan Schiphol in 1947.

  
Hiltje RUITER en Anne DE VRIES.


Opmerkingen? Foutje gevonden?   Opmerkingen?
Meld het via het reactieformulier!