Schuldbekentenis Aeltjen Roelofsdatum23 januari 1665
betreftAeltjen Roelofs
bronNL-ZlHCO, 0076, inv.nr. 15, scan 73 (wat betekent deze code?)
afbeeldingakte
lees ookSchuldbekentenis Aeltjen Roelofs, februari 1665
In de tekst :
   ??  = onleesbaar
   ?  = niet helemaal duidelijk
   [...] = passage overgeslagen
   [xx] = aanvulling van ligaturen
              en afkortingen
   car. gl. = caroli gulden
   [mijn opmerking, JR]

Transcriptie: Jaap RuiterTranscriptie


Den 23 Januarij 1665

Scholtis gesubstitueert Hendr. Dam. Pand.
Coorn. Evert ter Wegh
         Jan Alberts Snippe.

Compareerden Aeltjen Roelofs weduwe van wijlen saliger Wijcher Jansen Ruijter, geadsisteert met haeren soon Jan Wijchers en haar swager Jan Ruijter, en heeft bekent van opgenomene penningen schuldigh te wesen aan de Erfgenamen van saliger Hermen Alerts een summa van vier hondert caroli guldens tot 20 stuijvers het stuck, die sij heeft aengenomen jaerlijcks op Martini te verrenten tot hondert met vijf caroli guldens en vijf stuijvers en sal op St.Marten 1665 daer van de eerste pacht vervallen wesen, en sulcs so langhe tot dat parthijen malkanderen de losse een vierendeel jaers te vooren sullen aengekondicht hebben, en belove ick Aeltjen Roelofs als dan de genoemde penningen op te brenghen en te betalen, ende stelle bij faute van goede betaelingh ten onderpandt drie daghmaeten landts genaemt Pellenlandt, geleghen tot Muggenbeet , daer ten oosten de weduwe van Volken Volkerts, ten suijden en ten suijden [vermoedelijke schrijffout, bedoeld is "westen", JR] Evert Lambert Erfgenamen, ten noorden Henrick Martens naest gelandet sijn, voorts alle haer roerende en onroerende goederen om bij faute van goede betalinge daer aen en over alle kosten en schaden te moghen verhaelen, bij executie van Landtrecht.

Op 28-11-1670 is deze schuld voldaan, blijkens notitie in de kantlijn van Lubbert Roelofs, vrouw van Trijntje Harms zijnde de dochter van Harm Alerts.Samenvatting

Schuldverklaring van Aeltjen Roelofs over een bedrag van 400 Caroli guldens tegen een rente van 5 guldens en 5 stuivers per jaar. Als onderpand dient het Pellenlandt, een drie dagmaten groot stuk land bij Muggenbeet.


Bijgewerkt: 29 juli 2020