Tweede schuldbekentenis Aeltjen Roelofsdatum6 februari 1665
betreftAeltjen Roelofs
bronNL-ZlHCO, 0076, inv.nr. 15, scan 74 (wat betekent deze code?)
afbeeldingakte
lees ookSchuldbekentenis Aeltjen Roelofs, januari 1665
In de tekst :
   ??  = onleesbaar
   ?  = niet helemaal duidelijk
   [...] = passage overgeslagen
   [xx] = aanvulling van ligaturen
              en afkortingen
   car. gl. = caroli gulden
   [mijn opmerking, JR]

Transcriptie: Jaap RuiterTranscriptie


Den 6. Februarij 1665

Richter H.B. van Langhen
Coorn. Johan van den Clooster
     Joh. Deutelius


Compareerden in den Edele Gerichte Aeltjen Roelofs geadsisteert met Hendrick Dames Pander, haeren momber in desen, ende bekenden schuldigh en plichtigh te wesen aen Jan Wijchers Ruijter, de summa van hondert caroli guldens van verschotene en ten danck ontfanghene penningen belovende de selve jaerlijcks te verrenten met vijf gelijcke caroli guldens waer van de eerste verschijndagh vervallen is geweest op Martini 1664, ende dat solanghe ende tot dat de aflosse van dien een vierendeel jaers van te vooren sal aengekondight weesen stellende hier vooren tot specialen hypotheecq en onderpandt seecker stuck landt genaemt Pellenlandt tot Muggebeet geleghen, alwaer ten oosten de weduwe van Volken Volkerts, ten suijden en ten westen de Erfgenamen van Evert Lamberts, en ten noorden Hendrick Martens naest aengelandet sijn, om bij faute van goede betaelinghe alles daeraen, so hooftsumme als rente, lost en schadeloos te verhaelen nae Landtrecht.Samenvatting

Schuldverklaring van Aeltjen Roelofs over een bedrag van 100 Caroli guldens tegen een rente van 5 guldens per jaar. Als onderpand dient het Pellenlandt, een drie dagmaten groot stuk land bij Muggenbeet. Jan Wijchers Ruijter is hoogstwaarschijnlijk haar zoon, die bakker van beroep was.


Bijgewerkt: 29 juli 2020