Het potschip van Jan Jans Ruijter en Ave Jansdatum2 augustus 1612
betreftJan Jans Ruijter
bronNL-ZlHCO, 0078, inv.nr. 9, scan 54   (wat betekent deze code?)
afbeeldingakte
In de tekst :
   ??  = onleesbaar
   ?  = niet helemaal duidelijk
   [...] = passage overgeslagen
   [xx] = aanvulling van ligaturen
              en afkortingen
   car. gl. = caroli gulden
   [mijn opmerking, JR]

Transcriptie: (vooral) Marjon en (een beetje) Jaap RuiterTranscriptie

Sinnen (=zijn, JR) erschenen Johan Ruijter voer hem [ende] caverende
de rato voer Ave sijn huijsf[roue] ende G. .re . . Jacobss
caverende mede voer Hillegont sijn huijsf[roue], bekennen[de]
ter oprechte [ende] deugdelijcke schult schuldich
te wesen Arent Arentss [ende] Lamme Jurriens
sijn huijsf[roue] [ende] haren erf[genamen] d’so . .  van tien hondert
[ende] eene  car[oli] gl. [ gulden] van 20 st[uivers] t’stuck, heercomende
vercoop  van een  potschip met sijn gewant soe
het selve leght [ende] vaert bij hem comparanten tot
haren v . . . . .  ontfangen, Beloven{de] oversulx
d’selve penning[en] waarvan albereits  hondert [en]
vijftich gl.  ver.. betaelt sijn aende voer[schreven] Arent
Arents [ende] sijn huijsf[roue], ofte holder deses briefs,
te betaelen op termijnen  naevolgende als . . . 
op alle Jacobi dagen [St. Jacob is 5 februari, JR] [ende] inde somer hondert [en]
vijftich gelijcke gl. [ende] waerbeij het  ?? onbetaelde
termijn verschijnen sall op Jacobi des aenstaende
Jaers 1613 [ende] dien volgents alle jaer totte
leste  betaelen jaer . . .; Stellende daervoir tot
specialen onderpande het vernoemde potschip
met sijn gewant , omme daeraen bij foulte van
betalinge . . . d’. . .  executie
nae scheepsrechte te moghen verhaelen ende  . .
generalen alle hem andere gevallen geen
van alle uutbesondert.


Samenvatting

Johan Ruijter en zijn vrouw Ave zijn samen met G?? Jacobs en vrouw Hillegont 1001 caroli guldens schuldig voor de aankoop van een potschip van Arent Arents en Lamme Jurriens. Het bedrag wordt jaarlijks afgelost, op St.Jacob (5 februari) 150 gulden en in de zomer werderom 150 gulden. Er is inmiddels al 150 gulden afgelost.
Een potschip is van het type platbodem en gezien de geringe diepgang vooral geschikt voor vervoer over binnenwateren. Dat wil overigens niet zeggen dat men met deze schepen niet de Zuiderzee over kon steken.


Betekenis

Deze akte uit 1612 toont opnieuw aan dat de vroege generaties van de Ruijterfamilie zich bezig hielden met de scheepvaart, en misschien ook wel met de handel. Wij kennen deze Johan Ruijter als Jan Jans Ruijter in de stamboom en als onze veronderstelling klopt is deze Johan de zoon van de Zutphense Johan Gerrits Ruyter. Het is in dit verband ook veelzeggend dat hij hier Johan genoemd wordt en niet Jan. Dat het hier om het ons bekende echtpaar Jan Jans Ruijter en Ave Jans gaat blijkt overigens uit nog andere - nog niet behandelde - aktes.
Zo lijkt deze akte opnieuw een bevestiging van onze veronderstelling dat onze Ruijterfamilie verwant is aan de Zutphense Ruyters!

Overzicht van alle aktes van Jan Jans Ruijter.

Bijgewerkt: 22 september 2021