Ave Jans herziet haar testamentdatum10 januari 1638
betreftAve Jans
bronNL-ZlHCO, 0078, inv.nr. 12, scan 183   (wat betekent deze code?)
afbeeldingakte
In de tekst :
   ??  = onleesbaar
   (...) = passage overgeslagen
   [xx] = aanvulling van ligaturen
              en afkortingen
   car. gl. = caroli gulden
   [mijn opmerking, JR]

Transcriptie: Jaap Ruiter,
met dank aan MarjonTranscriptie

Den 10 Januarij 1638

Richter [voorsegt]
Coernoten Jan Jansen Trijnen
                  Jan van Campen

Ave Jans geadsiseert in absentie haeren
mans Bastean Jansen, met Jan Ariensen [of Ariersen?  JR] haer
momber in desen, ende verclaert alnoch
te approberen ende ratificeren alsoodane
testament en uuijtterste wille als
sij Testatricx den 10 feb[ruari] anno 1627 voor
desen gericht heeft opgerichtet, in
welck Testament, sij Testatricx
onder andere mede voor een gedeelte
tot haer erfgen[amen] geinstitueert heeft
Jan Claesen de soone van Claes Jans
haer Broeder, ende Erfgen[amen] d' selve
Jan Claesen deser Werrelt is overleden
nagelaten hebbende een dochterken
Trijntien genaempt, soo wil ende
ordonneert sij Testatricx dattet voorsegde
kint van Jan Claesen representerende
de plaetse haeres vaeders het gedeelt
erffenisse soo d' voorn[oemde] Jan Claesen, na
affsterven van haer Testatricx soude
moegen, off hebben comen ge-ervet opde
voor[noemde] Trijntien succederen  ende vererven
sal met expresse verbeurden daer het
voorn[oemde] kint Trijntien sonder wettelijcke
geboorte naertelaten dese werrelt
mochten comen te overlijden, dat alsdan
soedanich gedeelte wederomme comen
the vervallen sal t'samen opten kinderen
van Claes Jans v[oornoemd] elcx pro quota
gelijck dan oock geschieden sal in gelijcke
val mette andere kinderen ende haer
geinstitueerde erfgen[amen] soo wel
van de kinderen van haere Broeders
Wolter Jans als Claes Jans, en
verclaerde sij Testatricx dat alsoo haere
uuijtterste wille te sijn, ende sulcx nae
vlijtige ondervragen, vrijwillich gedaen
te hebben, willende oock dat dit
alsoo als v[oorsegt] vollencomen effect
sorteren sal sonder gebreecke
en sonder bedroch

Samenvatting

Ave Jans past haar testament van 10 februari 1627 aan, omdat één van haar erfgenamen, haar tantezegger Jan Claes, is overleden. Zijn erfdeel gaat nu in zijn plaats naar zijn dochtertje Trijntien.

Betekenis

Vooral van belang zijn de vele namen die in dit testament genoemd worden. In mijn artikel "De testamenten van Ave Jans" wordt hier ruim aandacht aan besteed.


Bijgewerkt: 11 december 2021