Sijmen Jans verkoopt huisdatum13 januari 1618
betreftSijmen Jans
bronNL-ZlHCO, 0078, inv.nr. 9, scan 223   (wat betekent deze code?)
afbeeldingakte
In de tekst :
   ??  = onleesbaar
   ?  = niet helemaal duidelijk
   [...] = passage overgeslagen
   [xx] = aanvulling van ligaturen
              en afkortingen
   car. gl. = caroli gulden
   [mijn opmerking, JR]

Transcriptie: Jaap RuiterTranscriptie

Den 13den januarij 1618

Richter als booven [=Frans Bernharts]
Coernoten Geert Wolteres
                Gerrijt Engberts
 
Is erschenen Alijt Jans, met Suert Janssen
haer oldeste broeder, haeren in deser saecken
gecooren [=gekozen, JR] ende toegelaten momber, vermits haer
man Jan Janssen tegenwoordich in Hollant
is, ende heeft dier qualiteit voor haer ende
haeren erffgen[amen] becandt schuldich te weesen
Sijmen Janssen sijn huisvrouwe ende erffgenamen
d' somma van twee hondert 24 car. gld. den ??
d 20 st[uivers] gereeckent, heercomende van coop
eenes ?? huijses, stellende voor den
betalinge der voors[egde] somma tot een speciael
onderpant t selve huijs ende hoffsteede, staende
en gelegen in de gerichte van Vollenhoe
binnen de schantse Blockzijl, daer ten
oosten Lubbert Smits, ten zuijden Bastiaen
Janssen, ten westen de landschap ende ten
noorden de straete naestgelegen sijn, omme
[...]


Samenvatting

Alijt Jans, vergezeld door haar oudste broer Suert Janssen omdat haar man Jan Janssen in Holland verblijft, koopt een huis aan de rand van Blokzijl voor 224 car. gld.

Betekenis

Opvallend is allereerst de aanwezigheid van Sijmen Jans; immers uit mei van hetzelfde jaar kennen we de schuldbekentenis van zijn weduwe.
Maar ook de andere namen zijn bekenden: in een ons bekende akte noemt Jan Jans Ruijter deze Suert Janssen zijn broeder. Nu wordt duidelijk hoe dit zit: het is de broer van zijn vrouw, en daarmee dus zijn zwager.
Dat dezelfde Jan Jans zich ophoudt in Holland is een mooie bevestiging van wat we al wisten/vermoedden: hij was handelaar/schipper en hij zal zich bezig gehouden hebben met de turfvaart: het verschepen van de turf uit de Weerribben naar de Hollandse steden Amsterdam, Hoorn, Medemblik, Enkhuizen.
Er is echter vreemd dat de hoofdpersoon in deze akte - Alijt Jans - in alle andere akten (voor zover we weten) als Ave Jans bekend staat. Een verschrijving? Of is het in essentie dezelfde naam?Jaap Ruiter
30 mei 2024