Johannes H. Ruiter - in memoriam


 
Bij gelegenheid van het overlijden van Johannes Hendriks Ruiter verscheen een in-memoriam in het Twentsch Dagblad Tubantia. Ik heb de tekst ongewijzigd overgenomen en geprobeerd het origineel zo goed mogelijk te benaderen.            Glanerbrug
            J. H. Ruiter  †


        Op den leeftijd van 65 jaar is in 't R.K. Ziekenhuis te Enschede overleden de heer J. H. Ruiter, een der bekendste ingezetenen van Glanerbrug.J.H. RUITER.

        De heer Ruiter was een der pioniers, die zoo ongeveer 40 jaar geleden zich alhier vestigden. Het zakenleven trok hem aan en hij begon al heel klein, n.l met een kruiwagen vol kruidenierswaren. Zijn helder inzicht in zaken leidde er toe dat hij zijn kleine handel wist op te werken tot de eerste zaak van Glanerbrug, een winkelpand met veel personeel.
        Buitengewoon veel is de Geref. Kerk te Glanerbrug aan den heer Ruiter verschuldigd. Toen de Glanerbrugsche Gereformeerden nog te Gronau ter Kerke gingen, was hij het leidende bestuurslid daar ter plaatse. Later hadden de pogingen om te Glanerbrug tot eigen Gemeente-stichting te komen zijn volle sympathie en het was weer voor een goed deel zijn werk, dat de desbetreffende plannen verwezenlijkt werden en zoowel een kerkgebouw als een pastorie konden gebouwd worden.
   
        De interesse van den overledene bepaalde zich niet tot het kerkelijk leven alleen, want in alles, wat Glanerbrugs belang mocht heeten, stelde hij groot belang. Zijn groote werkkracht en doorzettingsvermogen, zijn prettigen omgang niet minder, maakten hem tot een man van veel invloed. Er moest toen nog een postkantoor komen, er was behoefte aan een halte aan de lijn Enschede-Gronau, er moest een eigen kerkhof zijn, enz. enz. Voor de Ger. Kerk was hij in deze dingen steeds de aangewezen vertegenwoordiger. Geen moeite was hem teveel. Van de opgerichte Handelsvereeniging was hij veel jaren de ziel en de plaatselijke Groene Kruisafdeeling diende hij geruimen tijd als penningmeester. Een veelzijdig man dus, iemand die Glanerbrug noodig had.
        Daarbij een man van beginsel. De anti-revolutionaire richting had in hem een warm voorstander. Hoe ook bewerkt, nooit heeft hij bijv. op Zondag de winkel open gehad, wat andere winkeliers wel deden. Geen wonder, dat zijn partij hem op een gegeven oogenblik de juiste man achtte om als haar vertegenwoordiger op te treden in den Gemeenteraad van Lonneker, waarin hij zitting had van 1923-1927. In den Gemeenteraad trok de heer Ruiter de aandacht door zijn origineele redevoeringen.
        Hij had de sympathie van vele andersdenkenden, omdat alle engheid hem vreemd was. Zijn blik was daarvoor veel te ruim.
        Jammer dat tegenslag in zaken er toe leidde, dat de laatste levensjaren niet een bekroning konden worden van een leven, zoo vol toewijding, werklust en initiatief begonnen.
        Jong Glanerbrug kent den heer Ruiter niet, doch oud-Glanerbrug zal hem zeker weten te waardeeren.
Opmerkingen? Foutje gevonden?   Opmerkingen?
Meld het via het reactieformulier!