Regeling Hendrickien Boelendatum23 september 1700
betreftHendrickien Boelen
bronRechterlijk archief
afbeeldingakte
In de tekst :
   ??  = onleesbaar
   ?  = niet helemaal duidelijk
   [...] = passage overgeslagen
   [xx] = aanvulling van ligaturen
              en afkortingen
   car. gl. = caroli gulden
   [mijn opmerking, JR]


Den 23 Septemb. 1700

Richter J.K. van Loon

Coorn. M Dortman
            R. Cleijenburgh
  
zijn in desen Ed. Gerichte gecompareert Frans Wijchers en Lumme Jochems echteluijden, zijnde zij Lumme gesterkt met haer eheman ter eene, en Hendrickien Boelen zijn moeder gesterkt in desen met Wijcher Jans, ter andere zijde, een vast en onverbreekelijk accoort ingegaen en opgerichtet, en sulxs met kennisse en approbatie van dit Ed. Gerichte,
in sulcken voegen dat Frans Wijchers en zijn huijsvrouwe voors. hebben aangenomen, gelijk zij doen kracht deses, om zijn moeder Hendricken Boelen voorn. haer leven langh behoorlijk te onderhouden van cost, kledinge, linnen en wolle soo dat behoort, aannemende zijn vorderen om alle schulden soo Hendrickien Boelen heeft oft haere goederen moght wesen te betalen waer en tegens Hendricken Boelen gesterkt als vooren, bij desen aen Frans Wijchers en zijn huijsvrouw voorn. overgeeft en transporteert alle haere goederen, hebbende en toecomende geene Exempt, doch sal Frans Wijchers cum uxore (= met zijn vrouw JR) geholden zijn aen Jacobien Claessen,
zijnde het selve een dochteren kint van Hendrickien Boelen voorn. uijt der selver goederen uyt te keren de somma van eenhondert Car. gls. als het selve tot vijfentwintigh jaeren out sal zijn, en soo het kind sonder kinderen moghte koomen te steven sal t' selve gelt weder aen Frans Wijchers oft zijne arfgenemen keren,
welcke allen zij contrakenten verclaerden haer goede en volcomene wille te zijn, en begeren dat voors. ook al soo sal worden achtervolght soo als na besten en bestendigsten rechte sal konnen bestaen actum Steenwijk als boven onderstont Hendrickien Boelen, Wijcher Jans als momber in desen saek, Frans Wijchers dito merk X het Lumme Jochems selfe.

Geteijkent M. Dortman Br? als getuijge, in margine stond dit bovenstaende word van mij onderg.
Scholtien van Steenwijk geapprobeert quatenus de jure en stond getekent

J.K.V. Loon     Concordat


Feiten :
Aanwezig zijn Frans Wijchers en zijn vrouw Lumme Jochems. Verder Frans' moeder Hendrickien Boelen, samen met Wijcher Jans.
Verder is er sprake van Jacobien Claessen, een kind van de dochter van Hendrickien Boelen.

Conclusies :
Alle personen zijn reeds bekend vanuit de stamboom, behalve de naam van Frans' moeder. Het ligt voor de hand dat deze Hendrickien Boelen een zuster is van Roelofje Boelen, de vrouw van Jan Wijchers.
Klaarblijkelijk is Frans' vader overleden.