Voogdijregeling met momboir Jannes Wijchersdatum17 juli 1727
betreftJannes Wijchers
bronRechterlijk archief Schoutambt Steenwijk
afbeeldingakte
In de tekst :
   ??  = onleesbaar
   ?  = niet helemaal duidelijk
   [...] = passage overgeslagen
   [xx] = aanvulling van ligaturen
              en afkortingen
   car. gl. = caroli gulden
   [mijn opmerking, JR]Transcriptie


Den 17 July 1727

Trintjen Poortmans weduwe (van) Roelof Wijchers
tot Muggenbeet sullende treden in den twe-
den Echte, met Claes Manuels oversulx
Momboiren over hare twee kinderen bij ge-
daghte haer Eheman in Echte verwekt met
namen Jan, en Jantjen Roelofs moetende
worden gestelt; soo heeft het Edele Gerich-
te daer to genomineert, en Geauthoriseert
Jannis Wijchers, en Willem Jacobs Eeker beide
der Pupillen ooms soo van s vaders als moe-
ders zijde, die in den Gerichte tegenswoordig
de Momboirschap hebben angenomen, en be-
looft hun als Goede, en getrouwe Momboi-
ren te sullen gedragen.
Voorts is sij Trintjen Poortmans is desen
met haer gemelten Bruidegom gesterkt met
de Momboiren overeengekomen, en veraccordeert
dat Jan Roelofs, sal hebben voor vaderlijk
goet een stel silveren knopen aen een
hemtsok tot 42 in getallen, en Jantjen
Roelofs, een Bibel en Testamentjen (met?)
koperen haeken, en daer en boven ider een ??
ton an gelt, waer tegens de Moeder al het?
andere Goet hoe, en van wat aart of
soort het mogte wesen, sal behouden, ??
dat gemelte hare kinderen in kost kledin-
ge, en iedinge sal onderholden tot agtien
Jaren, leesen en schrijven laten laren naer
staets gelegentheit, verklarende hiermede
een goede Erfuijtinge met Goetvinden
der Momboiren gedaen te hebben, verbinden-
de tot nakominge daer voor haer persoon
en geen Exemste? goederen.


Betekenis

Trijntje Poortmans, als weduwe van Roelof Wijchers, trouwt opnieuw en stelt over haar beide kinderen Jan Roelofs en Jantje Roelofs, als voogden aan: Jannis Wijcher (oom van vaders kant) en Willem Jacobs Eeker (oom van moeders kant). Jannis en Roelof Wijchers zijn derhalve broers. We kennen Roelof als zoon van Wijcher Roelofs en Jantje Jannes (gedoopt Blokzijl 26 juni 1687), en om die reden komen we tot de conclusie dat Jannes Wijchers NIET tot de familie Ruiter behoort!
Dat betekent ook dat de Jan Wijchers, die we kennen als stamvader van tak 1, wel degelijk is gedoopt op 27-10-1686 te Blokzijl.
De conclusie in mijn eerdere verhaal "Jan en Jannes" kan hierbij herroepen worden.