Akte van verkoop aan Jan Jans Ruijter en Jan Pietersdatum19 december 1625
betreftJan Jans Ruijter
bronArchief Steenwijkerland, toegangsnr. 32, inv.nr. 1036
afbeeldingakte
In de tekst :
   ??  = onleesbaar
   ?  = niet helemaal duidelijk
   [...] = passage overgeslagen
   [xx] = aanvulling van ligaturen
              en afkortingen
   car. gl. = caroli gulden
   [mijn opmerking, JR]

Transcriptie: Jaap Ruiter
Met dank aan MarjonTranscriptie

Ick Frans Bernharts van wegen Ridderschap ende
Steden representerende die Staten deser Lantschappen
van Overijssel, Schultus tot Vollenhove ende over Block-
zijl, doe condt ende betuijge mits desen openen bezegelden
gerichtsbrieff hoe dat voor mij ende voor Coernoten Wol-
ter Jansen Bon ende Bene Gerritsz in een openen gehe-
geden gerichte en gespanner banck [=in gang gezet openbaar gericht met bank met gerichtslieden], daer ick toe gerech-
te sadt [=zat, JR] nae Lantrechte behoorlijck gecomen en erschenen
sijn Evert Engbertsz en Peter Gerritsz als specialijck
tot dese nabes[chreven] saecke van de gemene Schipperen geau-
thoriseert, bekennen voor haer en hare nacomelingen in
erffelicke Eijgendom vercoft en overgedragen t' hebben
tot proufijt van Jan Jansen Ruijters en Jan Pieters sampt
oire respectijve huijsvrouwen ende erfgen[amen] seeckere deur-
gaende steede off plaetse van omtrent hondert voeten
lanck, alweaer aen Noortwert Cooperen [de kopers, JR] en Andries Schoen-
maecker en zuijtwert Hermen Gerritsz neast geervet
sijn. Streckende oostwaert vande kaije tot Westwaert
ande Schippersstrate, vrij van eenige uitgaende renten
ende pachten, als andere lasten mits Conditien en
Voorwerden, dat Vercooperen tot haeren laste beholden,
erffelick en Eeuwelick tot onderholt vande kaije
alsoodane palen en Rijen als daer nodich vereijschet wort,
met daeraene eenmael de schoijinge te maecken dan
dat daer nae Cooperen de schoijinge van plancken, sonder
paelen off rijen, becostigen en tot haren Laste erf-
felick ende Euwelick blijven en geen meere.  Daer oock
Cooperen tot eenigen tijden eenige eerde tot verhoginge
van hare Stede nodich hadden sullen vercooperen soodanige
eerde soo wanneer inde Colck gemoddert wordt op de
Caeije leveren omme bij Cooperen tot proufijt als
vooren gebruickt te worden. Dan oock mede vercooperen
off hare nacomelingen van wegen d'schippers tot
erffelick en eeuwelijck proufijt van Cooperen sullen
maecken en onderholden een vrije waterlossinge
een trap te maecken voor Cooperen steede ende eenige
palen te heijen tegens d'selve trap om van de schepen
tot ijedermennichen [ieders, JR] gerijff an ende aff de voors[egde] trap
connen vearen, alles sonder costen van Cooperen ende
hare erffgen[amen] ende dit voor een Somma van pennin-
gen de Transportanten becanden ontfangen te hebben
den lesten penninck metten eersten, ende de Vercooperen
vooriger qualiteijt hebben tot proufijt van Jan Ruijter
en Jan Pieters, sampt hare respectijve huijsvrouwen ende
Erffgenamen van de voors[egde] stede gedaen overdracht
oplatinge [=overdracht van eigendom, JR] quijtscheldinge en vertichnisse [=voor het gericht
ergens afstand van doen, JR] daer aenne geen meerder recht offe Gerechticheijt beholdende,
maer den Cooperen v[oorsegt] d'selve stede inden Lantrechte stedes
en vaste blijven sullen, erffelijck, erffelick en ommer
meer omme oiren vrijen Wille daermede te mogen doen
onbespiert van ijemant, hij sij Geestelijck offe werelt-
lijck. Belovende d'selve Stede, oock also te hoeden,
wachten en waren, als sulcx nae Lantrechte behoort,
Alles sonder bedroch, In Oirconde der waerheijt, hebben
ick schultz voors[egt] desen Brieff mit eijgener handen
onderteeckent ende mijn Zegel dearbeneden angehangen
Ende tot meerder verstenisse [voor het gericht vastleggen van een hypotheek, JR]
heeft Hans Daniels door bede van Transportanten sijn segel hier onder
mede aen doen hangen. Actum Blocksijl desen 19den
December Anno Sestienhondert vijff ende
twintich.

Samenvatting

De verkopers - de gemene Schipperen = het Groot Schippersgilde in Blokzijl - verkopen een stuk grond van 100 voet lang aan Jan Jans Ruijter en Jan Pieters en hun echtgenoten. Het perceel ten noorden is al in hun bezit.
Opvallende details:
  • De verkopers blijven verantwoordelijk voor het onderhoud van de kade
  • Grond voor verhoging van het terrein wordt door verkopers verstrekt bij het uitbaggeren van de haven ("gemoddert inde Colck")
  • Verkopers maken een aanlegsteiger bij het perceel

Betekenis