Alfabetische index op achternamen:

Iedereen die aanvullingen dan wel verbeteringen heeft (hoe klein ook) wordt van harte uitgenodigd via dit formulier te reageren.


Terug naar de eerste generaties

De nakomelingen van Rein Wijchers Ruijter zijn als TAK 3 in de stamboom opgenomen.
Reins broers zijn als afzonderlijke takken opgenomen: Jan (tak 1), Albert (tak 2) en Cornelis (tak 4).TAK 1 TAK 2 TAK 3 TAK 4  

VII.c    Rein Wijchers RUITER, gedoopt {b:26-02-1708} te Blokzijl, zoon van Wijcher Jans RUIJTER (zie VI.p) en Grietje REIJNDERS.
Bij huwelijk komt Reijn uit Muggenbeet; Margjen komt uit De Duin. Margjen is als volwassen vrouw gedoopt. Dit wijst op een doopsgezinde achtergrond.
Gehuwd {m:20-09-1739} te Blokzijl met Margjen ROELOFS, gedoopt {b:24-03-1742} te Blokzijl, overleden {d:25-08-1785} Blokzijl.
Kinderen:
 1. Wieger Reins RUITER, veenbaas, gedoopt {b:08-11-1739} te Blokzijl, overleden {d:12-1803} Tjalleberd.
 2. Roelof Reins RUITER, gedoopt {b:03-12-1741} te Blokzijl, overleden {d:voor 1743}.
  Bij de doop worden als ouders genoemd : Jan Wichers en Margjen Roelofs. Jan Wichers was Rein's broer en was getrouwd met Margjen Wouters. Verwarrend!
 3. Roelof Reins RUITER, gedoopt {b:17-02-1743} te Blokzijl, overleden {d:voor 1751}.
 4. Lummigjen Reins RUITER, gedoopt {b:20-09-1744} te Blokzijl.
  Gedoopt onder de naam "Lubbegjen". Vader staat als "Reijn Geers" vermeld.
  Gehuwd {m:19-09-1766} te Blokzijl met Gerrit Gerrits RAM, gedoopt {b:09-04-1741} te Giethoorn, zoon van Gerrit Gerrits RAM en Dieuwertje JANS.
 5. Grietje Reins RUITER, gedoopt {b:16-01-1746} te Blokzijl, overleden {d:voor 1748}.
 6. Grietje Reins RUITER, gedoopt {b:09-04-1747} te Blokzijl.
  Vader staat als "Reijn Geers" vermeld.
 7. Grietje Reins RUITER, gedoopt {b:20-10-1748} te Blokzijl, overleden {d:voor 1751}.
 8. Grietje Reins RUITER, gedoopt {b:21-02-1751} te Blokzijl.
 9. Roelof Reins RUITER, gedoopt {b:21-02-1751} te Blokzijl, overleden {d:voor 1755}.
 10. Roelof Reins RUITER, geboren te Muggenbeet, gedoopt {b:05-01-1755} te Blokzijl.
  Roelof is de enige van de kinderen waarbij de geboorteplaats genoemd wordt.

VIII.ai    Wieger Reins RUITER, veenbaas, gedoopt {b:08-11-1739} te Blokzijl, overleden {d:12-1803} Tjalleberd, zoon van Rein Wijchers RUITER (zie VII.c) en Margjen ROELOFS.
Op 26/6/1801 wordt Wieger overgeschreven van Blokzijl naar Tjalleberd; hij woont dan overigens al in Tjalleberd.
Gehuwd {m:16-04-1770} te Blokzijl (wonende te Muggenbeet) met Geertje Hendriks TEN BOOM, gedoopt {b:02-03-1749}, overleden {d:21-08-1825} Tjalleberd, dochter van Hendrik WIEGERS en Aaltjen HENDRIKS
Bij huwelijk komen beiden van Muggenbeet. Bij de doop van hun kinderen wordt Wieger bij de doop van de eerste alleen Wieger Reins genoemd; verder heet hij Wieger Reins Ruijter. Geertje wordt in alle gevallen Geertje Hendriks genoemd; in 1776 heet ze Geertje Hendriks Boon.

Kinderen:
 1. Aaltje Wiegers RUITER, geboren te Wetering, gedoopt {b:11-11-1770} te Blokzijl, overleden {d:voor 1774}.
 2. Rein Wiegers RUITER, geboren te Wetering, gedoopt {b:01-03-1772} te Blokzijl, overleden {d:voor 1778}.
 3. Aaltje Wiegers RUITER, geboren te Wetering, gedoopt {b:06-02-1774} te Blokzijl.
 4. Marritje Wiegers RUITER, geboren te Wetering, gedoopt {b:08-09-1776} te Blokzijl, overleden {d:voor 1825}.
  Gehuwd {m:21-12-1794} te Tjalleberd met Gerke LAMMERTS, zoon van Lammert TJEERDS en Foekje THEUNIS.
 5. Rein Wiegers RUITER, veenwerker, veenbaas, geboren {b:02-09-1778} te Wetering, gedoopt {b:06-09-1778} te Blokzijl, overleden {d:07-10-1859} Tjalleberd.
 6. Grietje Wiegers RUITER, geboren te Wetering, gedoopt {b:06-07-1781} te Blokzijl, overleden {d:27-04-1858} Tjalleberd.
  Bij overlijden laat Grietje 4 kinderen na; ze is niet opnieuw getrouwd. Ze sterft op huisnummer 151.
  Grietje is kerkelijk lid geworden op 27 juli 1806 "op belijdenis des geloofs, huisvrouw van Hans Klazes te Terband". In 1832 woont Grietje in Tjalleberd, huisno. 77, ze is gereformeerd. Bij haar in wonen dochter Aaltje en kleinzoon Hans (buitenechtelijk kind).
  Grietje was in 1850 winkelierse te Tjalleberd.
  Gehuwd {m:01-11-1801} te Terband met Hans Klazes TERPSTRA, geboren te Tjalleberd, gedoopt {b:09-02-1766} te Tjalleberd, overleden {d:08-10-1828} Tjalleberd, zoon van Klaas Klazes TERPSTRA en Grietie HANZES.
 7. Hendrikje Wiegers RUITER, geboren te Wetering, gedoopt {b:23-11-1783} te Blokzijl, overleden {d:07-10-1876} Oldeboorn.
  Gehuwd {m:28-08-1813} te Oldeboorn met Gorrelt Wybes VAN DER PLOEG, timmerman, geboren {b:1786} te Oldeboorn, overleden {d:20-03-1856} Oldeboorn, zoon van Wybe Gorrelts VAN DER PLOEG en Akke FREERKS
  Bij de huwelijkse bijlagen vinden we deze aantekening : "Gorrelt Wybes van der Ploeg kan geen akte van geboorte vertoonen vermits hij in zijn kindsche jaren niet gedoopt en er geene aanteekeninge van deszelfs geboorte gehouden is, dewijl zijne moeder tot de Doopsgezinde gemeente behoort. Getuige Wybe Gorrelts van der Ploeg, timmerman, 68 jaar, vader, meent te weten dat hij geboren is te Oldeboorn in 1786."
 8. Geesje Wiegers RUITER [FOTOPAGINA], geboren te Wetering, gedoopt {b:01-10-1786} te Blokzijl, overleden {d:02-02-1841} Oosterend (Henn'deel).
  Geesje en Jacobus figureren in het boek "De Oerpolder" van Hylke Speerstra. Ik heb het betreffende fragment op mijn website gezet. [LEES VERDER]
  Geesje en Jacobus kregen in ieder geval één dochter : Geertje. Van deze Geertje heb ik een paar foto's. Je vindt ze hier.
  Gehuwd {m:31-07-1813} te Oldeboorn met Jacobus Ydes ENGELSMA [FOTOPAGINA], geboren {b:18-04-1785} te Oldeboorn, overleden {d:24-02-1855} Workum, zoon van Yde JACOBUS en Ynskje YNZES
 9. Hendrik Wiegers RUITER, schipper, arbeider, geboren te Wetering, gedoopt {b:29-11-1789} te Blokzijl, overleden {d:02-05-1852} Grouw.

IX.ae    Rein Wiegers RUITER [RUITERSTEE], veenwerker, veenbaas, geboren {b:02-09-1778} te Wetering, gedoopt {b:06-09-1778} te Blokzijl, overleden {d:07-10-1859} Tjalleberd, zoon van Wieger Reins RUITER (zie VIII.ai) en Geertje Hendriks TEN BOOM.
Een persoonlijk verslag van de zoektocht naar Rein's huizen in Tjalleberd. [LEES VERDER]
Rein was direct betrokken bij de zgn. Afscheiding, wat later de Gereformeerde kerk zou heten. De overheid was hier in eerste instantie fel tegen gekant. [LEES VERDER]
Van Rein is de plaats en omvang van zijn bezit aan landerijen, huizen en percelen uit 1832 bekend. Daarvan heb ik aparte pagina's gemaakt. [LEES VERDER]
Rein werd op 2 april 1809 ingeschreven als lid van de Hervormde Gemeente Tjalleberd; zijn vrouw Trijntje werd op 6 mei 1814 aangenomen als lid. Bij de laatste gelegenheid wonen beiden te Tjalleberd. Informatie uit volkstelling 1830 Tjalleberd : Het gezin Ruiter woont op huisnummer 105 Tjalleberd (oostzijde). Bij hen in woont Johanneske Sybrens (Trijntjes moeder), zij is geboren in januari 1744 te Birstum (bij Nes) en in 1782 in de grietenij Aengwirden aangekomen. Van Rein wordt gezegd dat hij in 1805 in de grietenij is aangekomen. Dochter Eekjen wordt Eke genoemd.Uit de informatie bij de geboorteaktes blijkt dat Rein is opgehouden veenbaas te zijn tussen 1844 en 1849. In de lijst van grondeigenaren 1836-1839 van Terband wordt Rein genoemd als Rein Wiegers de Ruiter, veenbaas te Tjalleberd.
Gehuwd {m:28-04-1805} te Tjalleberd met Trijntje Johannes JAGER, geboren {b:11-09-1784} te Tjalleberd, overleden {d:21-01-1841} Tjalleberd, dochter van Johannes Luitjens JAGER en Johanneske SYBRENS
Bij huwelijk komen beiden van Tjalleberd.

Kinderen:
 1. Wieger Reins RUITER, geboren {b:21-02-1806} te Tjalleberd, overleden {d:25-11-1878} Terwispel.
  Wieger is nooit getrouwd geweest. Wieger wordt genoemd op 24 augustus 1872 bij het overlijden van een bekende : Rigtje Pieters Moedt; hij woonde toen in Gersloot. Volgens Bevolkingsregister woonde Wieger in 1872 bij zijn broer Hendrik in, en verhuisde met hem op 20/4/1876 naar Terwispel (lees: Tijnje). Wieger wordt genoemd in het het boek "Militie Aengwirden/Schoterland 1809-1830".
 2. Johanneske Reins RUITER, geboren {b:18-10-1807} te Tjalleberd, overleden {d:14-11-1900} Nijehaske.
  In 1832 woont Johanneske met Tjitske Arjens Burke in Tjalleberd, huisno. 37. Op 16/6/1884 vertrekt Johanneske als weduwe naar Nijehaske.
  Gehuwd {m:07-12-1834} te Tjalleberd met Jacob Luites TEN HOEVE, geboren {b:20-10-1807} te Oudega (Hem), overleden {d:21-10-1883} Tijnje (Terwispel), zoon van Luite Geerts TEN HOEVE en Aaltje Klazes MOED
 3. Johannes Reins RUITER, veenwerker, klompmaker, geboren {b:26-10-1809} te Tjalleberd, overleden {d:30-05-1876} Gersloot.
 4. Durk Reins RUITER, veenwerker, turfarbeider, arbeider, geboren {b:09-02-1813} te Tjalleberd, overleden {d:17-05-1881} Daarle.
 5. Hendrik Reins RUITER, veenarbeider, geboren {b:02-06-1817} te Tjalleberd, overleden {d:28-03-1892} Tijnje.
 6. Geertjen Reins RUITER, geboren {b:01-04-1820} te Tjalleberd, overleden {d:18-07-1897} Beneden Knijpe.
  Gehuwd {m:31-03-1849} te Langezwaag met Jan Alberts MEESTER, landbouwer, geboren {b:03-01-1815} te Oudehaske, overleden {d:18-02-1882} Gersloot, zoon van Albert Tijmens MEESTER en Willempje Jans DE ROO
 7. Eekjen Reins RUITER, geboren {b:26-03-1824} te Tjalleberd, overleden {d:25-09-1888} Dedemsvaart.
  Gehuwd {m:12-05-1844} te Aengwirden met Wieger Roelofs BOSCH, veenwerker, geboren {b:26-06-1819} te Luinjeberd, overleden {d:04-04-1880} Slagharen, zoon van Roelof Hendriks BOSCH en Hendrikje Pieters DE JONG
 8. Sytze Reins RUITER, turfmaker, veenwerker, arbeider, geboren {b:11-09-1828} te Tjalleberd, overleden {d:28-02-1884} Beets.

X.cn    Johannes Reins RUITER, veenwerker, klompmaker, geboren {b:26-10-1809} te Tjalleberd, overleden {d:30-05-1876} Gersloot, zoon van Rein Wiegers RUITER (zie IX.ae) en Trijntje Johannes JAGER.
Johannes is getuige bij de geboorteaangifte van Geesje Pieters Lok in 1842. Hij is dan veenwerker en woont in Tjalleberd. Johannes wordt genoemd in het boek "Militie Aengwirden/Schoterland 1809-1830".
Gehuwd {m:12-08-1838} te Oldeboorn met Feikjen Hendriks TUINSMA, geboren {b:09-11-1803} te Oldeboorn, overleden {d:19-08-1873} Gersloot, dochter van Hendrik Klazes TUINSMA en Jantje Alles WAGENSMA
Feikjen verkocht in 1840 haar gouden oorijzer om de Afgescheiden kerk van Tjalleberd te steunen, maar niemand mocht het weten. [LEES VERDER]
Bij huwelijk is Johannes klompmaker, wonend te Tjalleberd. Hij had verlof als schutter bij het 2e Bataillon der tweede afdeling mobiele Friese schutterij. In 1839 is Johannes klompmaker, wonend te Oldeboorn. Feikjen is dan naaister.

Kinderen:
 1. doodgeb. zoon RUITER, geboren {b:21-07-1839} te Oldeboorn, overleden {d:21-07-1839} Oldeboorn.
 2. doodgeb. zoon RUITER, geboren {b:09-08-1840} te Oldeboorn, overleden {d:09-08-1840} Oldeboorn.
 3. Hendrik Johannes RUITER, vervener, arbeider, turfmaker, geboren {b:10-08-1843} te Tjalleberd, overleden {d:13-04-1908} Glanerbrug.

XI.ha    Hendrik Johannes RUITER [DOSSIER], vervener, arbeider, turfmaker, geboren {b:10-08-1843} te Tjalleberd, overleden {d:13-04-1908} Glanerbrug, zoon van Johannes Reins RUITER (zie X.cn) en Feikjen Hendriks TUINSMA.
Hendrik en zijn kinderen schreven op oudejaarsavond in een schrift dat bewaard is gebleven. [LEES VERDER]
Bij geboorte van Feikjen (1877) is Hendrik vervener, bij de geboorte van Grietje (1879) is hij turfmaker, en bij de geboorte van Jacob (1880) is hij arbeider. Bij de geboorte van Hinke (1887) is hij turfmaker, te Oldelamer. In 1900 is Hendrik arbeider, en woont in Lonneker.
In mei 1890 vertrekt het gezin naar Weststellingwerf. In mei 1900 vertrekt het gezin vanuit Steenwijk naar Lonneker.
Gehuwd (1) {m:08-05-1868} te Aengwirden met Geesje Jans DE WITH, geboren {b:03-05-1842} te Luinjeberd, overleden {d:17-07-1883} Tijnje, dochter van Jan Jacobs DE WIT en Grietje Jelles VOORSTRA
Bij huwelijk is Hendrik 24 jaar, arbeider, geboren Tjalleberd, wonende Gersloot. Geesje is 26 jaar, zonder beroep, wonende Oudehaske, geboren Luinjeberd.
Gehuwd (2) {m:24-12-1886} te Opsterland met Sipkje Aukes POST [FOTOPAGINA], geboren {b:22-12-1860} te Tzummarrum, overleden {d:26-05-1924} Veendam, dochter van Auke Johannes POST en Hinke Douwes ZIJLSTRA.
Kinderen:
 1. Johannes Hendriks RUITER, turfmaker, winkelier, geboren {b:05-03-1869} te Gersloot, overleden {d:27-09-1934} Glanerbrug.
 2. Jan Hendriks RUITER, visser, vervener, brandstoffenhandelaar, geboren {b:03-11-1871} te Gersloot, overleden {d:14-02-1942} Wolvega.
 3. Alle Hendriks RUITER, commies der Rijksbelastingen, geboren {b:23-01-1873} te Gersloot, overleden {d:25-08-1941} Steenwijk.
 4. Jacob Johannes RUITER, geboren {b:29-12-1875} te Gersloot, overleden {d:06-12-1877} Gersloot.
 5. Feikjen Hendriks RUITER [FOTOPAGINA], geboren {b:15-08-1877} te Tijnje, overleden {d:23-01-1926} Delden.
  Gehuwd {m:04-11-1904} te Lonneker met Jacob Gijsberts BRUIJS, textielarbeider, geboren {b:02-10-1884} te Veenendaal, overleden {d:28-05-1947} Borne, zoon van Gijsbert BRUIJS en Jacoba STIP.
 6. Grietje Hendriks RUITER [FOTOPAGINA], geboren {b:29-01-1879} te Tijnje, overleden {d:27-02-1943} Almelo.
  Gehuwd {m:04-03-1909} te Enschede met Pouwel Lukas BRUINS, gemeenteambtenaar, geboren {b:28-06-1877} te Avereest, overleden {d:03-04-1949} Wolvega, zoon van Lukas BRUINS en Geertje OOSTENDIJK.
 7. Jacob Johannes Hendriks RUITER, turfmaker (1900), Commies der Rijksbelastingen, geboren {b:24-06-1880} te Tijnje, overleden {d:14-06-1926} Almelo.
 8. Geert Hendriks RUITER, geboren {b:17-07-1883} te Tijnje, overleden {d:04-08-1883} Het Bildt.
 9. Hinke Hendriks RUITER [FOTOPAGINA] [FOTOPAGINA], geboren {b:25-11-1887} te Oldelamer, overleden {d:27-05-1963} Apeldoorn.
  Op 25/4/1916 naar Veendam vertrokken.
  Gehuwd {m:25-04-1918} te Lonneker met Jan Pieters RIDDERSMA, gemeentesecretaris, geboren {b:06-06-1885} te Winsum, overleden {d:07-08-1964} Haarlem, zoon van Pieter Jans RIDDERSMA en Aafke SCHOLMA.
 10. Auke Hendriks RUITER, grossier in levensmiddelen, reiziger, geboren {b:23-06-1889} te Oldelamer, overleden {d:05-02-1951} Almelo.
 11. Johannes Hendriks RUITER, commies der Rijksbelastingen, geboren {b:13-08-1893} te Steenwijk, overleden {d:23-06-1962} Utrecht.

XII.na    Johannes Hendriks RUITER [DOSSIER] [RUITERSTEE /2] [RUITERSTEE /1], turfmaker, winkelier, geboren {b:05-03-1869} te Gersloot, overleden {d:27-09-1934} Glanerbrug, zoon van Hendrik Johannes RUITER (zie XI.ha) en Geesje Jans DE WITH.
Johannes had in Glanerbrug een grote winkel maar raakte in de crisisjaren alles kwijt. [LEES VERDER]
Johannes verrichtte in Glanerbrug pioniersarbeid en hij was alom bekend. [LEES VERDER]
Gehuwd {m:03-12-1896} te Steenwijk met Aaltje VAN DER PLAS, geboren {b:14-11-1869} te Steenwijk, overleden {d:17-03-1944} Glanerbrug, dochter van Gerrit VAN DER PLAS en Betje VAN ZANTEN.
Kinderen:
 1. Geesje RUITER, winkeljuffrouw, handwerkonderwijzeres, geboren {b:14-02-1898} te Gronau (Dld), overleden {d:21-04-1981} Amstelveen.
 2. Hendrik Johannes RUITER [FOTOPAGINA], ambtenaar, geboren {b:14-04-1900} te Glanerbrug, overleden {d:03-02-1970} Den Haag.
  Op 20/8/1919 naar Den Haag vertrokken.
  Gehuwd {m:13-04-1932} te Den Haag met Johanna Elisabeth MEYER, geboren {b:14-07-1908} te Den Haag, overleden {d:28-10-1997} Den Haag, dochter van Tieleman MEYER en Jacoba VAN BOMMEL.
  Hieruit verder nog 4 kinderen en 6 (achter)kleinkinderen geboren.    -->aanpassen
 3. Gerrit RUITER, metselaar, bouwvakker, geboren {b:10-12-1903} te Glanerbrug, overleden {d:15-01-1991} Hengelo.
 4. Betje (Bets) RUITER [FOTOPAGINA], kraam- en bejaardenverzorgster, geboren {b:28-01-1906} te Glanerbrug, overleden {d:19-03-1979} Deventer.
  Ongehuwd gebleven.
 5. Jan RUITER [FOTOPAGINA], geboren {b:17-06-1908} te Glanerbrug, overleden {d:03-1973} How Island (Canada).
  Naar Canada geëmigreerd. Ongehuwd gebleven.
 6. Aleida (Ali) RUITER [GRAFSTEEN] [FOTOPAGINA], onderwijzeres, geboren {b:19-10-1914} te Glanerbrug, overleden {d:08-07-1993} Glanerbrug. Gehuwd {m:31-05-1935} te Lonneker met Johannes WESSELS, bakker, geboren {b:08-02-1899} te Avereest, overleden {d:20-07-1973} Glanerbrug, zoon van Jan WESSELS en Jantje PADDING.

XIII.nf    Geesje RUITER [FOTOPAGINA], winkeljuffrouw, handwerkonderwijzeres, geboren {b:14-02-1898} te Gronau (Dld), overleden {d:21-04-1981} Amstelveen, dochter van Johannes Hendriks RUITER (zie XII.na) en Aaltje VAN DER PLAS.
Op 9/8/1923 naar Amsterdam vertrokken.
Gehuwd {m:09-08-1923} te Lonneker met Cornelis VAN WIJNGAARDEN, leraar Duits M.O, geboren {b:15-01-1896} te Papendrecht, overleden {d:10-07-1954} Amstelveen, zoon van Pieter VAN WIJNGAARDEN en Neeltje VISSER.
Kinderen:
 1. doodgeb. zoon VAN WIJNGAARDEN, geboren {b:25-03-1925} te Amsterdam, overleden {d:25-03-1925} Amsterdam.
 2. doodgeb. zoon VAN WIJNGAARDEN, geboren {b:14-06-1926} te Amsterdam, overleden {d:14-06-1926} Amsterdam.
 3. Pieter VAN WIJNGAARDEN, register-accountant, geboren {b:06-05-1936} te Amsterdam, overleden {d:02-02-2013} Santpoort.
  Gehuwd {m:09-05-1961} te Amsterdam met Maria VAN HALM, medisch maatsch. werkster, geboren {b:21-12-1936} te Gorinchem, overleden {d:29-09-2004} Santpoort, dochter van Volkert VAN HALM en Hendrika Johanna VAN ZELM.
Hieruit verder nog 2 kinderen geboren.    -->aanpassen

XIII.nh    Gerrit RUITER [GRAFSTEEN] [FOTOPAGINA], metselaar, bouwvakker, geboren {b:10-12-1903} te Glanerbrug, overleden {d:15-01-1991} Hengelo, zoon van Johannes Hendriks RUITER (zie XII.na) en Aaltje VAN DER PLAS.
Gehuwd {m:29-05-1925} te Lonneker met Johanna HEETEBRIJ, geboren {b:12-10-1904} te Avereest, overleden {d:30-11-1980} Glanerbrug, dochter van Albert HEETEBRIJ en Hendrikje VAN DER WAL.
Kinderen:
 1. Aaltje RUITER, verpleegster, geboren {b:13-09-1925} te Noord Eschmarke (Lonneker), overleden {d:2008} Bergen op Zoom?.
  Gehuwd {m:17-09-1955} te Enschede met Cornelis August VLUG, gerechtsdeurwaarder, geboren {b:27-04-1924} te Soerabaja, overleden {d:2007} Spanje, zoon van Johannes VLUG en Maria Louise HEEMSKERK.
 2. Albert RUITER, metselaar, geboren {b:23-01-1927} te Glanerbrug, overleden {d:03-10-2014} Glanerbrug.
  Gehuwd (1)

  Samenwonend (2) {m:na 1975} met Catharina Johanna THIHATMAR, geboren {b:11-09-1931} te Overdinkel, overleden {d:08-02-2003}, dochter van Jozef THIHATMAR en Hubertha Maria WALMANN.
  Catharina heeft 3 kinderen uit huwelijk met Herman Oude Bos.
  Hieruit verder nog 4 kinderen en 8 (achter)kleinkinderen geboren.    -->aanpassen
 3. Hendrikje RUITER, geboren {b:15-02-1929} te Noord Eschmarke, overleden {d:11-04-1938} Schiermonnikoog.
 4. Johanna Hendrika RUITER, geboren {b:17-11-1931} te Glanerbrug, overleden {d:28-01-1998} Borne.
  Gehuwd
 5. Geert RUITER, machinebankwerker, geboren {b:13-03-1936} te Glanerbrug, overleden {d:14-07-1994} Rotterdam.
  Gehuwd
  Hieruit verder nog 4 kinderen geboren.    -->aanpassen
Hieruit verder nog 3 kinderen en 21 (achter)kleinkinderen geboren.    -->aanpassen

XII.nb    Jan Hendriks RUITER [GRAFSTEEN] [FOTOPAGINA], visser, vervener, brandstoffenhandelaar, geboren {b:03-11-1871} te Gersloot, overleden {d:14-02-1942} Wolvega, zoon van Hendrik Johannes RUITER (zie XI.ha) en Geesje Jans DE WITH.
In 1908 visser, te Oldelamer.
Gehuwd {m:21-07-1900} te Weststellingwerf met Tintje Paulus VAN DER WAL, geboren {b:02-02-1876} te Oldelamer, overleden {d:10-10-1948} Wolvega, dochter van Paulus VAN DER WAL en Bontje DE HOOP.
Bij huwelijk is Jan 28 jaar, geboren te Gersloot, wonende te Lonneker, slager. Tintje is 23 jaar, geboren en wonende te Oldelamer.

Kind:
 1. Paulus (Paul) RUITER, muziekleraar, geboren {b:06-07-1908} te Oldelamer, overleden {d:07-09-1978} Steenwijk.

XIII.nl    Paulus (Paul) RUITER [DOSSIER], muziekleraar, geboren {b:06-07-1908} te Oldelamer, overleden {d:07-09-1978} Steenwijk, zoon van Jan Hendriks RUITER (zie XII.nb) en Tintje Paulus VAN DER WAL.
Uit het blad "De Stelling" komt het artikel "Paul Ruiter, een gedreven muziekpedagoog". [LEES VERDER]
Paulus is op 6 september 23:40 uur overleden, maar omdat zijn vrouw de begrafenis op maandag 11 september wilde hebben, werd 7 september als overlijdensdatum ingevuld ..
Gehuwd {m:16-07-1935} te Steenwijk met Wilhelmina Margaretha KAT, geboren {b:16-06-1914} te Steenwijk, overleden {d:25-09-2004} Steenwijk, dochter van Rense Cornelis KAT en Margaretha Pietje VAN DAM.
Kinderen:
 1. Rense Berend RUITER, winkelier in delicatessen, geboren {b:01-06-1939} te Wolvega, overleden {d:15-09-2012}. Gehuwd
  Hieruit verder nog 2 kinderen en 3 (achter)kleinkinderen geboren.    -->aanpassen
 2. Margaretha Wilhelmina (Greetje) RUITER, verpleegkundige, geboren {b:14-11-1947} te Wolvega, overleden {d:01-11-2006} Apeldoorn. Gehuwd {m:18-06-1970} te Steenwijk met Jurrien Anne VAN MINNEN, directeur basisschool, geboren {b:03-11-1939} te Groningen, overleden {d:14-09-2007}.
Hieruit verder nog 2 kinderen en 18 (achter)kleinkinderen geboren.    -->aanpassen

XII.nc    Alle Hendriks RUITER [FOTOPAGINA] [GRAFSTEEN], commies der Rijksbelastingen, geboren {b:23-01-1873} te Gersloot, overleden {d:25-08-1941} Steenwijk, zoon van Hendrik Johannes RUITER (zie XI.ha) en Geesje Jans DE WITH.
Alle overleed in de tram van Steenwijk naar Wolvega (op weg naar zijn woonplaats Groningen).
Op 21 november 1912 wordt het gezin overgeschreven van Enschede naar Steenwijk.
Gehuwd {m:17-02-1905} te Lonneker met Maria BERGER, geboren {b:05-05-1882} te Steenwijkerwold, overleden {d:15-06-1977} Assen, dochter van Mense BERGER en Anna BUNT.
Kinderen:
 1. Hendrik (Henk) RUITER, arts, geboren {b:23-02-1907} te Enschede, overleden {d:21-07-1964} Middelburg.
  Gehuwd (later gescheiden) {m:23-07-1937} te Groningen ? met Berendina Theresia EELKEMA, onderwijzeres, geboren {b:11-06-1913} te Groningen, dochter van Mijndert Gerben EELKEMA en Hermina Jacoba SUERS.Gehuwd (2) {m:05-06-1950} te Groningen met Geesje MULDER, geboren {b:09-08-1910} te Groningen, overleden {d:11-06-1996} Groningen, dochter van Geert MULDER en Gepke Coletta Gudula WELBERGEN.
  Hieruit verder nog 2 kinderen en 4 (achter)kleinkinderen geboren.    -->aanpassen
 2. Mense RUITER [DOSSIER], orgelbouwer, geboren {b:05-10-1908} te Enschede, overleden {d:06-03-1993} Groningen.
  In mei 2004 bezocht ik met mijn beide zonen Rein en Geert het bedrijf van Mense Ruiter. [LEES VERDER]
  Mense Ruiter had in de wereld van de Nederlandse orgelmakers een grote naam. [LEES VERDER]
  Gehuwd {m:18-09-1947} te Barradeel met Tietje SCHOTANUS, verpleegster, geboren {b:26-01-1918} te Minnertsga, overleden {d:14-03-2011} Oosterwolde, dochter van Dirk SCHOTANUS en Elisabeth TILSTRA.
 3. Geesje RUITER [FOTOPAGINA], verpleegster, directrice Militair Sanatorium Amersfoort, geboren {b:28-03-1912} te Enschede, overleden {d:19-11-1981} Kelowna (Canada).
  Geesje is naar Canada geëmigreerd.
  Gehuwd {m:19-04-1962} te Groningen met Jan TIMMERMAN, geboren {b:01-04-1914} te Blokzijl.
 4. Anna RUITER, geboren {b:11-07-1916} te Steenwijk, overleden {d:05-05-2016} Assen.
Hieruit verder nog 1 kind en 20 (achter)kleinkinderen geboren.    -->aanpassen

XIII.np    Anna RUITER [FOTOPAGINA], geboren {b:11-07-1916} te Steenwijk, overleden {d:05-05-2016} Assen, dochter van Alle Hendriks RUITER (zie XII.nc) en Maria BERGER. Gehuwd {m:23-09-1940} te Groningen met Johannes Jacob (Jos) STOIT, houthandelaar, geboren {b:18-07-1916} te Leens, overleden {d:05-01-1974} Groningen, zoon van Hendricus STOIT en Martje HELLER.
Kind:
 1. Hendricus STOIT, autotechnisch ingenieur, geboren {b:10-04-1942} te Groningen, overleden {d:14-03-1988} Groningen.
Hieruit verder nog 6 kinderen geboren.    -->aanpassen

XII.ng    Jacob Johannes Hendriks RUITER [FOTOPAGINA], turfmaker (1900), Commies der Rijksbelastingen, geboren {b:24-06-1880} te Tijnje, overleden {d:14-06-1926} Almelo, zoon van Hendrik Johannes RUITER (zie XI.ha) en Geesje Jans DE WITH. Gehuwd {m:24-05-1911} te Middelburg met Catharina Geertruida SCHOT, geboren {b:07-06-1885} te Bergen op Zoom, overleden {d:06-05-1971} Almelo, dochter van Dirk Cornelis SCHOT en Janna VAN BEMDEN.
Kinderen:
 1. Hendrik RUITER, geboren {b:27-06-1914} te Amsterdam, overleden {d:26-08-1990} Zuid-Afrika.
  Volgens de persoonskaart is Hendrik op 20 april 1954 naar Zuid-Afrika vertrokken.
  Gehuwd {m:26-02-1955} te Germiston (Zuid-Afrika) met Jeannette Roelfine WALHOF, geboren {b:13-11-1920} te Amsterdam, overleden {d:25-12-1993} Zuid-Afrika, dochter van Johannes Bernardus WALHOF en Hendrika Geertruida WILLEMSEN.
  Hieruit verder nog 2 kinderen geboren.    -->aanpassen
 2. Janna RUITER, geboren {b:08-11-1916} te Amsterdam, overleden {d:24-12-1999} Almelo.
 3. Dirk Cornelis RUITER [GRAFSTEEN], geboren {b:31-12-1918} te Amsterdam, overleden {d:23-09-1944} Zenderen.
  Dirk kwam in de oorlog in het verzet terecht en is door de Duitse bezetter gefusilleerd. [LEES VERDER]
 4. Geesje RUITER, verpleegster, geboren {b:30-06-1920} te Almelo, overleden {d:22-09-1999} Oud-Beijerland.
  Volgens persoonskaart is Geesje op 18 april 1940 naar Den Haag vertrokken.
  Gehuwd {m:02-02-1950} te Oud-Beijerland met Jacob SCHIPPER, koopman, boekhouder, geboren {b:22-03-1902} te Oud-Beijerland, overleden {d:12-03-1975} Oud-Beijerland, zoon van Bastiaan Willem SCHIPPER en Annigje LODDER.
 5. Adriaan Johan RUITER, belastingadviseur, geboren {b:25-08-1921} te Almelo, overleden {d:04-02-2015} Zwolle.
  Volgens persoonskaart vertrok Adriaan op 30 januari 1948 naar Aalsmeer.
  Gehuwd
  Hieruit verder nog 9 kinderen en 7 (achter)kleinkinderen geboren.    -->aanpassen

XII.nj    Auke Hendriks RUITER [FOTOPAGINA] [FOTOPAGINA], grossier in levensmiddelen, reiziger, geboren {b:23-06-1889} te Oldelamer, overleden {d:05-02-1951} Almelo, zoon van Hendrik Johannes RUITER (zie XI.ha) en Sipkje Aukes POST.
Op 4/10/1916 vertrokken naar Zundert.
Gehuwd {m:18-10-1918} te Lonneker met Geertje KOOI, winkeljuffrouw, geboren {b:12-06-1890} te Ossenzijl, overleden {d:12-02-1969} Almelo, dochter van Klaas KOOI en Hendrikje HULZINGA.
Kinderen:
 1. Sipkje RUITER, geboren {b:18-12-1919} te Almelo, overleden {d:02-01-2004} Almelo.
  Gehuwd {m:19-05-1948} te Almelo met Sjoerd KUPERUS, fabrikant matrassen/stalen meubelen, geboren {b:11-07-1919} te Almelo, overleden {d:28-09-1981} Almelo, zoon van Gerrit KUPERUS en Ida STEENHUIS.
 2. Klaas RUITER, ambtenaar, geboren {b:28-10-1922} te Almelo, overleden {d:09-05-1992} Almelo.
  Gehuwd

XII.nk    Johannes Hendriks RUITER [GRAFSTEEN] [FOTOPAGINA] [FOTOPAGINA], commies der Rijksbelastingen, geboren {b:13-08-1893} te Steenwijk, overleden {d:23-06-1962} Utrecht, zoon van Hendrik Johannes RUITER (zie XI.ha) en Sipkje Aukes POST.
Het echtpaar Johannes Ruiter en Elisabeth Ruiter-van Sitteren heeft gedurende de oorlog aan veel onderduikers een veilig toevluchtsoord geboden. In 1996 kregen zij daarvoor postuum de Yad Vashem-onderscheiding toegekend. [LEES VERDER]
Op 29 mei 1916 vertrokken naar Zundert.
Gehuwd {m:28-06-1922} te Andel met Elisabeth VAN SITTEREN, geboren {b:28-02-1901} te Andel, overleden {d:05-12-1981} Utrecht, dochter van Jacobus Dirk VAN SITTEREN en Elisabeth DE BRUIN.
Kinderen:
 1. Elizabeth Sipkje RUITER, onderwijzeres, geboren {b:27-08-1923} te Kaatsheuvel, overleden {d:19-05-2010} Zeist.
  Gehuwd {m:11-04-1945} te Gorinchem met Gerrit GERRITSE, rijksaccountant, geboren {b:26-10-1922} te Gorinchem, overleden {d:28-10-2010} Zeist, zoon van Jacobus Johannes GERRITSE en Willemina Johanna MUILENBURG.
 2. Hendrik Johannes RUITER, leraar, conrector VWO, geboren {b:24-10-1924} te Sprang Capelle (NBr), overleden {d:03-11-2010} Amersfoort.
  Gehuwd
  Hieruit verder nog 3 kinderen en 4 (achter)kleinkinderen geboren.    -->aanpassen

X.co    Durk Reins RUITER, veenwerker, turfarbeider, arbeider, geboren {b:09-02-1813} te Tjalleberd, overleden {d:17-05-1881} Daarle, zoon van Rein Wiegers RUITER (zie IX.ae) en Trijntje Johannes JAGER.
In de lijst van grondeigenaren Gersloot 1836-1839 wordt Dirk genoemd als veenwerker te Tjalleberd. Bij de geboorte van Rein in 1840 is Dirk veenwerker te Tjalleberd. Bij overlijden van Rein (1842) is hij turfmaker en woont in Avereest. Op 1/4/1842 verhuisde het gezin van Tjalleberd no.134 naar Avereest. In 1868 is Dirk arbeider, wonende Terband. In 1875 is Dirk arbeider, woonachtig "thans onder Daarle, gem. Hellendoorn, vroeger te Vroomshoop". Overleden te Deventer, wonende te Daarle.
Gehuwd {m:21-02-1840} te Tjalleberd met Wiegertje Pieters LOK, geboren {b:13-02-1821} te Tjalleberd, overleden {d:08-12-1888} Amsterdam, dochter van Pieter Arends LOK en Grietje Pieters DE JONG
Bij huwelijk is Dirk veenwerker; Wiegertje is zonder beroep, haar vader is veenbaas. Getuige is Jacob Luites ten Hoeve "aangehuwd broeder van de man". In het woningregister van Aengwirden 1841 staat Dirk Reins Ruiter vermeld als wonende te Aengwirden, nummer 134. Dit is hetzelfde adres als van zijn schoonvader Pieter A. Lok. Dirk woont er met zijn vrouw en zoon; Pieter met 4 zonen, 4 dochters en zijn vrouw. Op 1 april 1842 vertrekt Dirk met zijn gezin naar Grote Moer (nog niet bekend waar dat is). In 1855 wordt Dirk genoemd als veenwerker te Tjalleberd!

Kinderen:
 1. Rein Durks RUITER, geboren {b:11-12-1840} te Tjalleberd, overleden {d:18-06-1842} Avereest.
 2. Pieter Durks RUITER, veenwerker, fabrieksarbeider, schipper, geboren {b:12-02-1843} te Avereest, overleden {d:06-02-1929} Vroomshoop.
 3. Trijntje Durks RUITER, geboren {b:19-12-1844} te Avereest.
  Gehuwd (1) {m:28-09-1867} te Aengwirden met Cornelis Thaes BOESKE, boendermaker, geboren {b:02-08-1841} te Nijehaske, overleden {d:06-05-1885} Terband, zoon van Thae Cornelis BOESKE en Aaltje Alberts PRINS.
  Gehuwd (2) {m:15-07-1893} te Terband met Wiebe Klazes SLAGER, scheepstimmermansknecht, geboren {b:25-08-1845} te Luinjeberd, zoon van Klaas Roelofs SLAGER en Margjen Hendriks JASPER.
 4. Grietje Durks RUITER [GRAFSTEEN], geboren {b:24-09-1847} te Tjalleberd, overleden {d:12-11-1920} Veenoord.
  Gehuwd {m:21-05-1869} te Terband met Hendrik Luites BAAS, veenwerker, geboren {b:13-12-1843} te Haskerdijken, overleden {d:na 1920}, zoon van Luite Roelofs BAAS en Fokje Hendriks MOED
 5. Rein Durks RUITER, arbeider, geboren {b:25-12-1850} te Tjalleberd, overleden {d:16-01-1876} Nijehaske.
 6. Jantje Durks RUITER, geboren {b:14-03-1854} te Luinjeberd.
 7. Wieger Durks RUITER, geboren {b:11-04-1857} te Tjalleberd, overleden {d:07-10-1860} Tjalleberd.
  Wieger overlijdt te huisno. 45.
 8. Arend Durks RUITER, geboren {b:09-01-1860} te Tjalleberd, overleden {d:08-08-1877} Daarle.
 9. Johanneske Durks RUITER, geboren {b:06-09-1862} te Tjalleberd, overleden {d:30-10-1889} Amsterdam.
  Gehuwd {m:23-11-1883} te Den Ham met Jacob Hendriks KNOL, arbeider [2426], geboren {b:14-05-1860} te Den Ham, zoon van Hendrik KNOL en Johanna Geertruida Willemina BOMHOF.

XI.hc    Pieter Durks RUITER [GRAFSTEEN] [FOTOPAGINA], veenwerker, fabrieksarbeider, schipper, geboren {b:12-02-1843} te Avereest, overleden {d:06-02-1929} Vroomshoop, zoon van Durk Reins RUITER (zie X.co) en Wiegertje Pieters LOK.
In 1869 veenwerker, Terband. Getuige bij geboorteaangifte van Alle Hendriks Ruiter in 1873. Dan is hij 29 jaar, arbeider, Nijehaske. In 1911 fabrieksarbeider, wonende Lonneker.
Gehuwd {m:20-05-1868} te Terband met Niesje Luites BAAS [FOTOPAGINA], geboren {b:05-03-1846} te Haskerdijken, overleden {d:03-03-1926} Vroomshoop, dochter van Luite Roelofs BAAS en Fokje Hendriks MOED
Pieter "de Ruiter" is bij huwelijk arbeider, wonende Terband. Niesje is zonder beroep, geboren Haskerdijken, wonende Terband. Pieter ondertekent met "P.D.Ruiter".

Kinderen:
 1. Luite Pieters RUITER, beurtschipper, brugwachter, geboren {b:03-05-1869} te Terband, overleden {d:14-07-1939} Vroomshoop.
 2. Dirk Pieters RUITER, visser, geboren {b:25-04-1871} te Haskerdijken, overleden {d:27-05-1898} Vroomshoop.
 3. Roelof Pieters RUITER, geboren {b:07-02-1873} te Haskerland, overleden {d:27-06-1877} Vroomshoop.
 4. Wiegertje Pieters RUITER, geboren {b:29-04-1875} te Haskerland, overleden {d:20-09-1898} Vroomshoop.
 5. Fokje Pieters RUITER, geboren {b:09-07-1876} te Vroomshoop, overleden {d:24-09-1893} Vroomshoop.
 6. Roelof Pieters RUITER, schilder, geboren {b:20-04-1878} te Vroomshoop, overleden {d:12-06-1929} Grand Rapids (VS).
 7. Reinske Pieters RUITER, geboren {b:31-05-1880} te Vroomshoop, overleden {d:01-02-1881} Vroomshoop.
 8. Reinske Pieters RUITER, geboren {b:16-04-1882} te Vroomshoop, overleden {d:05-09-1883} Vroomshoop.
 9. Reinske Pieters RUITER [FOTOPAGINA], geboren {b:03-05-1884} te Vroomshoop, overleden {d:05-07-1917} Enschede.
  Gehuwd {m:29-12-1911} te Lonneker met Thomas BRUINEWOUD [FOTOPAGINA], koopman, geboren {b:22-08-1888} te Nijeholtwolde, zoon van Pieter BRUINEWOUD en Maaike KOOISTRA.
 10. Aafje Pieters RUITER [GRAFSTEEN], geboren {b:14-04-1886} te Vroomshoop, overleden {d:14-01-1984} Schiedam.
  Gehuwd {m:04-07-1912} te Enschede met Jan BAKKER, slager [2433], geboren {b:22-09-1889} te Vledder, overleden {d:04-12-1933} Enschede, zoon van Remmelt BAKKER en Grietje Oostindië.
 11. Hendrik Pieters RUITER, geboren {b:08-08-1889} te Vroomshoop, overleden {d:27-07-1895} Vroomshoop.
 12. Catharina Pieters RUITER [FOTOPAGINA], geboren {b:09-08-1892} te Vroomshoop, overleden {d:23-05-1980} Hilversum.
  Ongehuwd gebleven.

XII.nl    Luite Pieters RUITER [GRAFSTEEN], beurtschipper, brugwachter, geboren {b:03-05-1869} te Terband, overleden {d:14-07-1939} Vroomshoop, zoon van Pieter Durks RUITER (zie XI.hc) en Niesje Luites BAAS.
Gehuwd {m:08-02-1896} te Den Ham met Gerrigje Jans VERMEER, geboren {b:04-01-1871} te Den Ham, overleden {d:21-02-1927} Vroomshoop, dochter van Jan Roelof VERMEER en Janna MANESCHIJN.
Kinderen:
 1. Jan Roelof RUITER, belastingambtenaar, geboren {b:09-11-1897} te Vroomshoop, overleden {d:15-01-1986} 's Gravenzande.
 2. Janna Luites RUITER, geboren {b:24-09-1899} te Vroomshoop, overleden {d:19-02-1999} Hellendoorn.
  Gehuwd {m:26-06-1936} te Den Ham met Berend POST, geboren {b:08-03-1886} te Vroomshoop, overleden {d:20-10-1972} Hellendoorn.
 3. Niesje Luites RUITER [GRAFSTEEN], geboren {b:24-09-1899} te Vroomshoop, overleden {d:09-08-1991} Vroomshoop.
  Gehuwd {m:16-09-1938} te Den Ham met Gerrit Jan VENEMAN, geboren {b:10-09-1906} te Almelo, overleden {d:25-02-1988} Vroomshoop.
 4. Pieter RUITER, geboren {b:22-05-1903} te Vroomshoop, overleden {d:09-08-1986} Brisbane (Australie).
 5. Dirk RUITER, geboren {b:04-10-1905} te Vroomshoop, overleden {d:voor 2002}.
  Gehuwd met Gé ZUIDEMA.
  Er zijn vier kinderen uit dit gezin geboren, woonden in Leiden.
 6. Roelof RUITER, geboren {b:17-01-1909} te Vroomshoop, overleden {d:13-09-1991} Brisbane.
  Gehuwd {m:03-04-1929} te Leiden met Hendrikje ZUIDEMA, geboren {b:20-09-1909} te Hoogeveen, overleden {d:12-08-1993} Brisbane (Australie).
  Omstreeks 1951 is dit gezin naar Australie geëmigreerd.
  Hieruit verder nog 3 kinderen en 2 (achter)kleinkinderen geboren.    -->aanpassen

XIII.oa    Jan Roelof RUITER, belastingambtenaar, geboren {b:09-11-1897} te Vroomshoop, overleden {d:15-01-1986} 's Gravenzande, zoon van Luite Pieters RUITER (zie XII.nl) en Gerrigje Jans VERMEER.
Gehuwd {m:14-12-1923} te Den Ham met Jantje JANSEN, geboren {b:22-09-1900} te Den Ham, overleden {d:21-07-1978} 's Gravenzande, dochter van Jan JANSEN en Jennigje BORGER.
Kind:
 1. Jan RUITER, geboren {b:30-03-1928} te Losser, overleden {d:11-11-1928} Oldenzaal.
Hieruit verder nog 4 kinderen en 1 (achter)kleinkind geboren.    -->aanpassen

XIII.od    Pieter RUITER, geboren {b:22-05-1903} te Vroomshoop, overleden {d:09-08-1986} Brisbane (Australie), zoon van Luite Pieters RUITER (zie XII.nl) en Gerrigje Jans VERMEER.
Gehuwd {m:12-04-1935} te Vroomshoop met Hendrikje LEISNER, geboren {b:09-04-1912} te Vroomshoop, overleden {d:02-10-1992} Brisbane (Australie).
In 1951 emigreerde dit gezin naar Australie.

Kind:
 1. Hendrik (Hank) RUITER, geboren {b:20-11-1948} te Vroomshoop, overleden {d:27-09-1994} Brisbane (Aus).
  Gehuwd (1)

  Gehuwd (2)
  Hieruit verder nog 2 kinderen geboren.    -->aanpassen
Hieruit verder nog 3 kinderen en 9 (achter)kleinkinderen geboren.    -->aanpassen

XII.nq    Roelof Pieters RUITER [FOTOPAGINA], schilder, geboren {b:20-04-1878} te Vroomshoop, overleden {d:12-06-1929} Grand Rapids (VS), zoon van Pieter Durks RUITER (zie XI.hc) en Niesje Luites BAAS.
Roelof en Lammegien emigreerden in 1906 naar de Verenigde Staten. Kort na aankomst schreef Roelof een brief aan zijn familie in Nederland met het reisverslag. [LEES VERDER]
Roelof is aan nierziekte overleden als gevolg van zijn beroep als schilder.
Gehuwd {m:10-05-1900} te Almelo met Lammegien BOSSCHER [FOTOPAGINA] [FOTOPAGINA], geboren {b:08-04-1878} te Ommen, overleden {d:24-06-1962} Grand Rapids (VS), dochter van Hemmo BOSSCHER en Lammegien ENSING.
In 1936 bezoeken Lammigje en haar dochter Emma Nederland. Eind augustus 1936 varen ze met de "Statendam" terug naar Amerika. Woonadres: 636 Olympia Street S.W. Grand Rapids.

Kinderen:
 1. Niesje RUITER [FOTOPAGINA], geboren {b:21-03-1901} te Almelo, overleden {d:04-09-1974} Grand Rapids (VS).
  Niesje schreef in 1970 een aantal pagina's met, wat zij noemde, "the early days of her life". [LEES VERDER]
  Niesje werd in de VS Nell genoemd.
  Gehuwd {m:10-09-1925} te Grand Rapids (VS) met John George BAAS, geboren {b:12-09-1899} te McBain (Michigan, VS), overleden {d:04-09-1974} Grand Rapids (VS).
 2. Lammegien RUITER [FOTOPAGINA], geboren {b:28-12-1902} te Vroomshoop, overleden {d:23-06-1993} Grand Rapids (VS).
  Lammegien werd in de VS Elisabeth genoemd.
  Gehuwd {m:05-07-1923} te Grand Rapids (VS) met Enno Ralph HAAN, geboren {b:09-01-1902} te Grand Rapids (VS), overleden {d:28-07-1961} Grand Rapids (VS).
 3. Pieter RUITER, geboren {b:18-09-1904} te Almelo, overleden {d:09-11-1956} Grand Rapids (VS).
  Gehuwd (later gescheiden) {m:3-1935} te Detroit (Michigan, VS) met Martha VROOM, geboren {b:1904} te Ned..
 4. Emma RUITER, geboren {b:11-07-1906} te Grand Rapids (VS), overleden {d:11-03-1907} Grand Rapids (VS).
 5. Emma RUITER, onderwijzeres, geboren {b:08-01-1908} te Grand Rapids (VS), overleden {d:22-08-2004} Grand Rapids (VS).
  Naar aanleiding van Emma's overlijden verscheen een krantenartikel in de plaatselijke pers. [LEES VERDER]
  Ongehuwd gebleven.
 6. Irene RUITER [FOTOPAGINA], geboren {b:18-11-1909} te Grand Rapids (VS), overleden {d:08-09-1994} Grand Rapids (VS).
  Gehuwd (1) {m:28-09-1934} te Grand Rapids (VS) met Jay. R. VENEMA, geboren {b:26-08-1908} te Grand Rapids (VS), overleden {d:26-04-1986} Arizona (VS).
  Gehuwd (2) {m:16-05-1992} te Raybrook Manor, Grand Rapids (Mi) met Claus BEUKEMA, geboren {b:1907}, overleden {d:08-08-1993} Grand Rapids (Mi).
 7. Angelina RUITER, geboren {b:20-07-1911} te Grand Rapids (VS), overleden {d:29-07-1911} Grand Rapids (VS).
  Nederlandse naam : Arendje.
 8. Margaret RUITER, geboren {b:20-07-1911} te Grand Rapids (VS), overleden {d:24-01-1993} Grand Rapids (VS).
 9. Arthur RUITER, geboren {b:12-04-1913} te Grand Rapids (VS), overleden {d:19-12-1984} Grand Rapids (VS).
 10. Ruth RUITER, geboren {b:25-08-1914} te Grand Rapids (VS), overleden {d:01-09-1914} Grand Rapids (VS).
 11. Louis RUITER, geboren {b:17-01-1918} te Grand Rapids (VS), overleden {d:13-03-1975} Grand Rapids (VS).

XIII.oo    Arthur RUITER [FOTOPAGINA], geboren {b:12-04-1913} te Grand Rapids (VS), overleden {d:19-12-1984} Grand Rapids (VS), zoon van Roelof Pieters RUITER (zie XII.nq) en Lammegien BOSSCHER.
Gehuwd {m:23-04-1938} te Grand Rapids (VS) met Ruth Esther ROGERS, geboren {b:27-11-1916} te Grand Rapids (VS), overleden {d:10-01-1997} Grand Rapids (VS).
Kind:
 1. Michael John RUITER, geboren {b:19-12-1955} te Grand Rapids (VS), overleden {d:20-11-2000} Grand Rapids (VS).
  Gehuwd
  Hieruit verder nog 2 kinderen geboren.    -->aanpassen
Hieruit verder nog 6 kinderen en 24 (achter)kleinkinderen geboren.    -->aanpassen

XIII.oq    Louis RUITER [FOTOPAGINA], geboren {b:17-01-1918} te Grand Rapids (VS), overleden {d:13-03-1975} Grand Rapids (VS), zoon van Roelof Pieters RUITER (zie XII.nq) en Lammegien BOSSCHER.
Gehuwd (later gescheiden) {m:08-02-1937} te Grand Rapids (VS) met Margaret DIEPENHORST, geboren {b:06-02-1921} te Grand Rapids (VS), overleden {d:08-08-1986} San Bernardino (Californie, VS).
Gehuwd (2) {m:08-03-1956} te Grand Rapids (VS) met Evelyn Koets CARPENTER, geboren {b:26-11-1924} te Grand Rapids (VS), overleden {d:30-05-1966} Grand Rapids (VS).
Gehuwd (3)

Kind:
 1. Robert Louis RUITER, geboren {b:08-08-1938} te Grand Rapids (VS), overleden {d:04-09-1986} Florence (Carolina, VS).
Hieruit verder nog 2 kinderen en 7 (achter)kleinkinderen geboren.    -->aanpassen

XIV.om    Robert Louis RUITER, geboren {b:08-08-1938} te Grand Rapids (VS), overleden {d:04-09-1986} Florence (Carolina, VS), zoon van Louis RUITER (zie XIII.oq) en Margaret DIEPENHORST.
Gehuwd (later gescheiden) {m:21-07-1956} te Grand Rapids (VS) met Sharon Ann OOSTVEEN, geboren {b:10-09-1938} te Grand Rapids (VS), overleden {d:06-09-1986} Florence (Carolina, VS).
Kinderen:
 1. NN RUITER, geboren {b:1958} te Grand Rapids (VS), overleden {d:1958} Grand Rapids (VS).
  In 1958 is een tweeling geboren en datzelfde jaar overleden.
 2. NN RUITER, geboren {b:1958} te Grand Rapids (VS), overleden {d:1958} Grand Rapids (VS).
  In 1958 is een tweeling geboren en datzelfde jaar overleden.
Hieruit verder nog 3 kinderen geboren.    -->aanpassen

XI.hf    Rein Durks RUITER, arbeider, geboren {b:25-12-1850} te Tjalleberd, overleden {d:16-01-1876} Nijehaske, zoon van Durk Reins RUITER (zie X.co) en Wiegertje Pieters LOK.
Gehuwd {m:12-06-1875} te Aengwirden met Afke Luites BAAS, geboren {b:25-08-1849} te Haskerdijken, dochter van Luite Roelofs BAAS en Fokje Hendriks MOED
Bij huwelijk is Rein 24 jaar, geboren Tjalleberd, arbeider, wonende Nijehaske. Afke is 25 jaar, zonder beroep, geboren Haskerdijken, wonende Terband, binnen laatste 6 maanden te Holwerd.

Kind:
 1. Luite Reins RUITER, geboren {b:23-06-1876} te Terband, overleden {d:04-07-1876} Terband.

X.cp    Hendrik Reins RUITER, veenarbeider, geboren {b:02-06-1817} te Tjalleberd, overleden {d:28-03-1892} Tijnje, zoon van Rein Wiegers RUITER (zie IX.ae) en Trijntje Johannes JAGER.
Volgens Bevolkingsregister woonde in 1872 zijn broer Wieger bij Hendrik in en verhuisde met hen op 20/4/1876 naar Terwispel.
Gehuwd {m:30-10-1864} te Oudehaske met Margjen Jacobs MOED [FOTOPAGINA], geboren {b:09-10-1841} te Nijehaske, overleden {d:28-12-1923} Tijnje, dochter van Jacob Berends MOED en Ummigjen Franzes SLOT
Volgens Margje Ruiter : Hendrik woonde met 2 broers in de Warren bij Tijnje; hier was Margje Moed huishoudster. Hendrik verhuurde pramen in de Warren, hetgeen een redelijk bestaan verzekerde; zelfs genoeg om er een naaister op na te houden. Margje heeft haar hele leven in de Warren gewoond. Volgens Kerst Ruiter woonden Hendrik en Wieger samen in Oudehaske en was Margje Moed daar huishoudster. Volgens huwelijksakte was Margje dienstmeid.

Kinderen:
 1. doodgeb. dochter RUITER, geboren {b:04-03-1865} te Oudehaske, overleden {d:04-03-1865} Oudehaske.
 2. Jacob Hendriks RUITER, veenarbeider, boer, geboren {b:04-03-1865} te Oudehaske, overleden {d:12-10-1930} Tijnje.
 3. Wieger Hendriks RUITER, geboren {b:17-11-1870} te Tijnje, overleden {d:19-11-1899} Tijnje.
 4. Trijntje Hendriks RUITER [FOTOPAGINA], geboren {b:16-01-1877} te Tijnje, overleden {d:28-01-1950} Ureterp.
  Toen Trijntje stierf was ze weduwe; ze zat in een tehuis. Ze werd op donderdag 2 februari 1950 in Tijnje begraven.
  Gehuwd {m:12-06-1913} te Opsterland met Feitze JEENINGA, geboren {b:15-02-1868} te Tijnje, overleden {d:17-03-1931} Zuidlaren, zoon van Bauke Feddes JEENINGA en Trijntje Tjipkes VAN DER VLIET.

XI.hk    Jacob Hendriks RUITER [DOSSIER], veenarbeider, boer, geboren {b:04-03-1865} te Oudehaske, overleden {d:12-10-1930} Tijnje, zoon van Hendrik Reins RUITER (zie X.cp) en Margjen Jacobs MOED.
In 1901 is Jacob veenarbeider en woont in Terwispel. Zonder twijfel wordt hier Tijnje bedoeld, dat tot circa 1910 onder Terwispel viel.
Jacob was de mannelijke helft van een tweeling; zijn zusje werd dood geboren. Hendrik en Margje woonden in Oudehaske, Margje was zonder beroep. Jacob is op donderdag 16 oktober begraven in Tijnje.
Gehuwd (1) {m:11-03-1886} te Tijnje met Attje Hendriks LAGEVEEN, dienstmeid, geboren {b:05-05-1864} te Tijnje, overleden {d:10-03-1898} Tijnje, dochter van Hendrik Wiebes LAGEVEEN en Jantje Jeens AKKERMAN
Dit is het eerste huwelijk van Jacob Ruiter.Bij huwelijk is Attje dienstmeid.
Gehuwd (2) {m:18-12-1903} te Tijnje met Elisabeth Sjoerds VAN WOUDEN [FOTOPAGINA], geboren {b:29-06-1876} te 't Meer, overleden {d:16-08-1955} Drachten, dochter van Sjoerd Hendriks VAN WOUDEN en Sietske Bouwes VAN DER LAAN
Volgens Margje Ruiter : Jacob heeft bij Van Ek gewerkt, die kwam uit 't Meer. Toen de veenderij ophield en Van Ek ook, kocht Jacob land en boerderij. Zijn zoon Sjoerd hielp hem met het bedrijf (Hendrik en Hendrik Wiebe waren al het huis uit) en nam dat na Jacob's overlijden in 1930 over. Jacob is aan kanker gestorven. Volgens verschillende nazaten van Jacob was er nog sprake van een klein dochtertje dat in een petgat is verdronken. Dit dochtertje zou wellicht een 'onecht' kind van Elisabeth zijn. Dit dochtertje hebben we inderdaad opgespoord. Het is Cornelia (Neeltje) van Wouden, geboren 24 sep 1902 in Bockheim (Dld), en overleden op 20 sep 1912 te Nijbeets.

Kinderen:
 1. Hendrik RUITER, veenarbeider, arbeider, geboren {b:15-08-1886} te Tijnje, overleden {d:30-09-1973} Joure.
 2. Jantje RUITER, geboren {b:19-07-1888} te Tijnje, overleden {d:05-08-1901} Leeuwarden (zkh).
  Bij overlijden woont Jantje in Terwispel. Jantje is overleden in het ziekenhuis van Leeuwarden; ze leed aan botkanker.
 3. Hendrik Wiebe RUITER, geboren {b:07-12-1890} te Tijnje, overleden {d:18-07-1971} Tijnje.
 4. Margje RUITER [GRAFSTEEN] [FOTOPAGINA], geboren {b:14-10-1893} te Tijnje, overleden {d:16-10-1985} Leeuwarden.
  Gehuwd {m:15-05-1919} te 't Bildt met Foppe ANDRINGA [FOTOPAGINA], geboren {b:28-08-1892} te St.Annaparochie, overleden {d:19-02-1976} Leeuwarden, zoon van Sjoerd ANDRINGA en Yfke VAN DER WAL.
 5. Dirkje RUITER [FOTOPAGINA], geboren {b:22-03-1896} te Tijnje, overleden {d:09-04-1963} Leeuwarden.
  Dirkje is begraven op de Noorderbegraafplaats in Leeuwarden. Ze woonde in de Sumatrastraat 9.
  Gehuwd {m:19-09-1918} te Beverwijk met Piet BROEKSMA [FOTOPAGINA], politieagent, geboren {b:23-10-1894} te Holwerd, overleden {d:29-01-1967} Leeuwarden, zoon van Sijbren Harmens BROEKSMA en Antje Jacobs SCHAAP.
  Van Piet Broeksma verscheen een kort artikel in de plaatselijke krant. [LEES VERDER]
 6. Sjoerd RUITER, geboren {b:08-01-1905} te Tijnje, overleden {d:24-05-1979} Tijnje.
 7. Wieger RUITER, chauffeur (1934), geboren {b:27-12-1906} te Tijnje, overleden {d:22-01-1976} Trenton, Ontario (Can).
 8. Sietske RUITER [FOTOPAGINA], geboren {b:12-09-1908} te Tijnje, overleden {d:07-09-1995} VS.
  In VS bekend als Shirley Cloo.
  Gehuwd {m:1930} te Opsterland met Marten CLOO [FOTOPAGINA], geboren {b:22-06-1906} te Zeist, overleden {d:4-1974}.
 9. Kerst RUITER, geboren {b:26-12-1909} te Tijnje, overleden {d:05-02-1993} Nijbeets.
 10. Jannes RUITER, postbode, geboren {b:18-04-1911} te Tijnje, overleden {d:20-05-1981} Drachten.
 11. Hendrikus RUITER, geboren {b:29-06-1912} te Tijnje, overleden {d:14-10-1912} Tijnje.
 12. Neeltje RUITER, geboren {b:06-11-1913} te Tijnje, overleden {d:08-01-1914} Tijnje.
 13. Neeltje RUITER [GRAFSTEEN] [FOTOPAGINA], geboren {b:27-12-1914} te Tijnje, overleden {d:02-10-1999} Nij Beets. Gehuwd {m:07-05-1937} met Aize TOLSMA [FOTOPAGINA], geboren {b:22-07-1910} te Drachten, overleden {d:27-05-1995} Nij Beets, zoon van Harmen TOLSMA en Oedske DE VRIES.
 14. Trijntje RUITER [GRAFSTEEN] [FOTOPAGINA], geboren {b:19-04-1917} te Tijnje, overleden {d:13-07-1978} Sneek.
  Begraven te Hidaard.
  Gehuwd {m:20-05-1938} te Hidaard met Tjeerd HINGST [FOTOPAGINA], geboren {b:02-07-1905}, overleden {d:29-08-1990} Sneek.
 15. Hendrikus RUITER, geboren {b:08-09-1918} te Tijnje, overleden {d:15-01-1919} Tijnje.

XII.ny    Hendrik RUITER [DOSSIER] [RUITERSTEE], veenarbeider, arbeider, geboren {b:15-08-1886} te Tijnje, overleden {d:30-09-1973} Joure, zoon van Jacob Hendriks RUITER (zie XI.hk) en Attje Hendriks LAGEVEEN.
Na het overlijden Hendrik Ruiter verscheen in het 'Kerknieuws' van de gereformeerde kerk van Tijnje een 'in memoriam'. [LEES VERDER]
Gehuwd {m:03-04-1919} te Tijnje met Trijntje MEIJER [zie stamboom MEIJER] [FOTOPAGINA] [GRAFSTEEN], geboren {b:24-05-1892} te Tijnje, overleden {d:25-02-1966} Heerenveen (zkh), dochter van Bindert Ruurds MEIJER en Hinke Annes KRAMER
De brief die haar moeder haar schreef terwijl ze in de Verenigde Staten verbleef is bewaard gebleven. [LEES VERDER]
Op basis van het Amerikaans 'avontuur' van Trijntje heb ik in het najaar van 2006 een kort verhaal geschreven. [LEES VERDER]
In 1916 woonde Trijntje in Langezwaag Klidze. Volgens Jeltje de Roo : Trijntje's moeder Hinke, had uit het huwelijk met Rintje 3 dochters gekregen, waarvan er minstens twee, waaronder Anne, naar Amerika emigreerden. Trijntje heeft een jaar bij een van hen in Chicago in de huishouding gewerkt, ze kreeg daar verkering met een geëmigreerde neef, en wilde er blijven om te trouwen. Vanwege de slechte toestand thuis (haar vader was alkoholist) vroeg haar moeder haar om weer terug te komen; Trijntje was toen ongeveer 20 jaar. Trijntje had haar zinnen in eerste instantie op Hendrik Wiebe gezet, maar die trouwde met iemand anders.

Kinderen:
 1. Jacob RUITER, geboren {b:09-03-1922} te Tijnje, overleden {d:10-03-1922} Tijnje.
 2. Jacob (Jappie) RUITER, (Electro)monteur, technicus, geboren {b:22-04-1923} te Tijnje, overleden {d:19-12-1985} Heerenveen.
 3. Bindert Henk (Binne) RUITER      [OVERLIJDEN], geboren {b:07-02-1931} te Tijnje, overleden {d:04-04-2013} Heerenveen. Gehuwd

XIII.os    Jacob (Jappie) RUITER [DOSSIER], (Electro)monteur, technicus, geboren {b:22-04-1923} te Tijnje, overleden {d:19-12-1985} Heerenveen, zoon van Hendrik RUITER (zie XII.ny) en Trijntje MEIJER.
Een jeugdherinnering aan mijn vader. [LEES VERDER]
Mijn vader moest in de oorlog dwangarbeid verrichten in Duitsland. Hij besloot onder te duiken. [LEES VERDER]
Gehuwd (later gescheiden) {m:05-07-1946} te gem. Doniawerstal met Jeltje DE ROO [zie stamboom DE ROO] [FOTOPAGINA] [RUITERSTEE], dienstmeisje, winkelbediende, geboren {b:22-10-1921} te Westermeer (bij Joure), dochter van Jacob Alberts DE ROO en Afke Douwes SCHAAFGehuwd (2)

Kind:
 1. Jacob Albert (Jaap) RUITER, wetenschappelijk programmeur, geboren te Heerenveen.
  Hieruit verder nog 3 kinderen en 2 (achter)kleinkinderen geboren.    -->aanpassen
Hieruit verder nog 2 kinderen en 11 (achter)kleinkinderen geboren.    -->aanpassen

XII.oa    Hendrik Wiebe RUITER [DOSSIER], geboren {b:07-12-1890} te Tijnje, overleden {d:18-07-1971} Tijnje, zoon van Jacob Hendriks RUITER (zie XI.hk) en Attje Hendriks LAGEVEEN.
Gehuwd (1) {m:16-07-1915} te gem. Opsterland met Sietske WEILAND [FOTOPAGINA], geboren {b:12-06-1893} te Tijnje, overleden {d:05-11-1918} Tijnje, dochter van Hendrik Everts WEILAND en Finske Sierds AARDEMA.Gehuwd (2) {m:06-05-1921} te gem. Opsterland met Baukje BOUMA [FOTOPAGINA], geboren {b:26-08-1901} te Ureterp, overleden {d:05-01-1948} gem. Opsterland, dochter van Jannes BOUMA en Hendrikje VAN DER MEULEN.
Kinderen:
 1. Attje RUITER [FOTOPAGINA], geboren {b:22-03-1918} te Tijnje, overleden {d:30-03-2007} Groningen (zkh).
  Bij overlijden woonachtig te Haren. Begraven op de Harenerhof te Haren.
  Gehuwd {m:27-07-1944} te Tijnje met Jan HELDER, geboren {b:29-07-1918} te Augustinusga, overleden {d:14-09-1998} Groningen (zkh).
 2. Hendrika (Hennie) RUITER, geboren {b:22-02-1922} te Tijnje, overleden {d:08-01-2006} Hoogeveen.
  Hennie is op 11-1-2006 in Hoogeveen begraven.
 3. Jacob RUITER, geboren {b:08-10-1925} te Tijnje, overleden {d:23-01-2007} Drachten.

XIII.ow    Jacob RUITER [FOTOPAGINA], geboren {b:08-10-1925} te Tijnje, overleden {d:23-01-2007} Drachten, zoon van Hendrik Wiebe RUITER (zie XII.oa) en Baukje BOUMA.
Begraven 27 jan 2007 te Drachten.
Gehuwd {m:02-06-1954} te Utingeradeel met Jantje KRAMER, geboren {b:13-03-1933} te Oldeboorn, overleden {d:12-10-1999} Drachten.
Kind:
 1. Klaas RUITER, geboren {b:07-02-1959} te Oldeboorn, overleden {d:11-03-2005} Drachten.
  Op 16 maart begraven Slingehof.
  Gehuwd
  Hieruit verder nog 2 kinderen geboren.    -->aanpassen
Hieruit verder nog 7 kinderen en 8 (achter)kleinkinderen geboren.    -->aanpassen

XII.od    Sjoerd RUITER [DOSSIER], geboren {b:08-01-1905} te Tijnje, overleden {d:24-05-1979} Tijnje, zoon van Jacob Hendriks RUITER (zie XI.hk) en Elisabeth Sjoerds VAN WOUDEN.
Sjoerd heeft aantekeningen nagelaten waarin hij zijn inzichten naar voren brengt m.b.t. de verveningen. [LEES VERDER]
Gehuwd {m:26-05-1933} te gem. Opsterland met Rinkje VEENSTRA [FOTOPAGINA], geboren {b:18-05-1905} te Beets, overleden {d:03-07-2000} Ureterp, dochter van Hendrik VEENSTRA en Aaltje VEGELIN.
Kinderen:
 1. Aaltje RUITER, geboren {b:28-04-1934} te Beets, overleden {d:12-08-2015} Beetsterzwaag.
 2. Elisabeth (Betty) RUITER [OVERLIJDEN], geboren {b:20-03-1947} te Beets, overleden {d:17-09-2016} Drachten. Gehuwd
Hieruit verder nog 2 kinderen en 25 (achter)kleinkinderen geboren.    -->aanpassen

XIII.ox    Aaltje RUITER, geboren {b:28-04-1934} te Beets, overleden {d:12-08-2015} Beetsterzwaag, dochter van Sjoerd RUITER (zie XII.od) en Rinkje VEENSTRA. Gehuwd

Kind:
 1. Rina Elisabeth SPOELSTRA, geboren {b:17-08-1973} te De Wilgen/de Veenhoop, overleden {d:21-05-1989} De Wilgen.
Hieruit verder nog 6 kinderen geboren.    -->aanpassen

XII.oe    Wieger RUITER [GRAFSTEEN] [FOTOPAGINA], chauffeur (1934), geboren {b:27-12-1906} te Tijnje, overleden {d:22-01-1976} Trenton, Ontario (Can), zoon van Jacob Hendriks RUITER (zie XI.hk) en Elisabeth Sjoerds VAN WOUDEN.
In mei 1956 geëmigreerd naar Canada.
Gehuwd {m:14-08-1934} te Grootegast met Griet DE BOER [FOTOPAGINA], geboren {b:28-03-1908} te Stroobos, overleden {d:07-11-1995} Hamilton, Ontario (Can), dochter van Jan Pieter DE BOER en Tetje SIKKENS.
Kinderen:
 1. Jacob RUITER      [FOTOPAGINA] [FOTOALBUM] [OVERLIJDEN], geboren {b:24-09-1935} te Ede, overleden {d:17-05-2014} Oshawa, Ontario (Can).
  Jacob is geëmigreerd naar Canada, geen kinderen.
  Gehuwd
 2. Jan Pieter RUITER [GRAFSTEEN], geboren {b:04-11-1936} te Ede, overleden {d:22-01-1946} Brummen (Gld).
 3. Tetje RUITER, geboren {b:22-11-1940} te Zutphen, overleden {d:30-11-1940} Zutphen.
Hieruit verder nog 3 kinderen en 5 (achter)kleinkinderen geboren.    -->aanpassen

XII.og    Kerst RUITER [FOTOPAGINA], geboren {b:26-12-1909} te Tijnje, overleden {d:05-02-1993} Nijbeets, zoon van Jacob Hendriks RUITER (zie XI.hk) en Elisabeth Sjoerds VAN WOUDEN. Gehuwd {m:27-10-1932} met Tjitske TOLSMA [FOTOPAGINA], geboren {b:23-07-1909} te Drachten, overleden {d:18-08-2005} Drachten, dochter van Harmen TOLSMA en Oedske DE VRIES.
Kind:
 1. Neeltje RUITER [GRAFSTEEN], geboren {b:27-05-1942} te Beets, overleden {d:16-06-1993} Easterein. Gehuwd
Hieruit verder nog 11 kinderen en 27 (achter)kleinkinderen geboren.    -->aanpassen

XII.oh    Jannes RUITER [GRAFSTEEN] [FOTOPAGINA], postbode, geboren {b:18-04-1911} te Tijnje, overleden {d:20-05-1981} Drachten, zoon van Jacob Hendriks RUITER (zie XI.hk) en Elisabeth Sjoerds VAN WOUDEN. Gehuwd {m:25-05-1939} te gem. Opsterland met Tjitske Akke KRAMER [FOTOPAGINA], geboren {b:30-01-1915} te Boornbergum, overleden {d:17-03-2007} Drachten, dochter van Rinze KRAMER en Neeltje VAN DER GLAS.
Kinderen:
 1. Neeltje RUITER, geboren {b:22-02-1940} te Beets, overleden {d:25-02-1940} Beets.
 2. Neeltje (Nelly) RUITER [GRAFSTEEN] [FOTOPAGINA], geboren {b:25-04-1941} te Nijbeets, overleden {d:24-10-2002} Nijverdal. Gehuwd
 3. Jacob (Jappie) RUITER [FOTOPAGINA] [OVERLIJDEN], geboren {b:23-10-1942} te Nij Beets, overleden {d:18-09-2013} Drachten. Gehuwd
  Hieruit verder nog 3 kinderen geboren.    -->aanpassen
Hieruit verder nog 4 kinderen en 7 (achter)kleinkinderen geboren.    -->aanpassen

XI.hm    Wieger Hendriks RUITER, geboren {b:17-11-1870} te Tijnje, overleden {d:19-11-1899} Tijnje, zoon van Hendrik Reins RUITER (zie X.cp) en Margjen Jacobs MOED.
Gehuwd {m:09-03-1893} te Tijnje met Antje Pieters VAN DEN BERG, geboren {b:16-05-1876} te Tijnje, overleden {d:01-11-1945} Steenwijkerwold, dochter van Pieter Jans VAN DEN BERG en Elisabeth Jacobus AKKERMAN.
Bij huwelijk is Wieger arbeider; zijn moeder is zonder beroep. Antje is dienstmeid wonend te Terwispel, haar vader is arbeider te Terwispel. Wieger was sinds juni 1890 met verlof van het 1e Regiment Infanterie te Leeuwarden. Bij de geboortes van de kinderen wordt Wieger genoemd als arbeider, wonende te Terwispel

Kinderen:
 1. Hendrik RUITER, geboren {b:28-03-1893} te Tijnje, overleden {d:25-02-1900} Tijnje.
 2. Pieter RUITER, arbeider, geboren {b:15-12-1895} te Tijnje, overleden {d:27-06-1974} Den Helder.
 3. Jacob (Jaap) RUITER [GRAFSTEEN] [FOTOPAGINA], arbeider, geboren {b:22-02-1898} te Tijnje, overleden {d:08-02-1978} Scheerwolde.
  Jaap Ruiter gaat het gemaal in Wetering verlaten. [LEES VERDER]
  Gehuwd {m:16-05-1925} te Steenwijkerwold met Aaltje TIMMERMAN [FOTOPAGINA], geboren {b:09-02-1903} te Steenwijkerwold, overleden {d:06-05-1993}, dochter van Willem TIMMERMAN en Femmigje DE LANGE.

XII.oo    Pieter RUITER [FOTOPAGINA], arbeider, geboren {b:15-12-1895} te Tijnje, overleden {d:27-06-1974} Den Helder, zoon van Wieger Hendriks RUITER (zie XI.hm) en Antje Pieters VAN DEN BERG.
Gehuwd {m:01-04-1922} te Steenwijkerwold met Hendrikje MIDDELHOF [FOTOPAGINA], geboren {b:26-05-1902} te Steenwijkerwold, dochter van Hendrik MIDDELHOF en Hendrikje VAN BEEK.
Kinderen:
 1. Wieger Roelof RUITER [FOTOPAGINA], geboren {b:03-07-1922} te Steenwijkerwold, overleden {d:26-04-1944} Den Helder.
 2. Tiementje Aaltje (Alie) RUITER, geboren {b:04-08-1924} te Steenwijkerwold, overleden {d:19-01-2009} Den Helder.
 3. Antje (Annie) RUITER [FOTOPAGINA], geboren {b:05-06-1927} te Wetering, overleden {d:31-12-2006} Den Helder.
  Gehuwd
Hieruit verder nog 1 kind geboren.    -->aanpassen

X.cs    Sytze Reins RUITER, turfmaker, veenwerker, arbeider, geboren {b:11-09-1828} te Tjalleberd, overleden {d:28-02-1884} Beets, zoon van Rein Wiegers RUITER (zie IX.ae) en Trijntje Johannes JAGER.
In de lijst van grondeigenaren Gersloot 1836-1839 wordt Sytze genoemd als turfmaker te Tjalleberd. In 1872 woonde het gezin in Gersloot. In 1874 verhuisde het gezin van Tjalleberd naar Terwispel, in maart 1881 naar Beets en op 5/5/1886 naar Boornbergum.
Gehuwd (1) {m:09-05-1852} te Tjalleberd met Margje Jans MAST, geboren {b:07-01-1830} te Tjalleberd, overleden {d:05-07-1859} Tjalleberd, dochter van Jan Jans MAST en Grietje Harmens MAST
Gehuwd (2) {m:12-05-1860} te Tjalleberd met Teetske Roels BIJLSMA, geboren {b:06-07-1831} te 't Meer, overleden {d:19-04-1908} Heerenveen, dochter van Roel Jans BIJLSMA en Albertje Binnes PLANTINGA.
Kinderen:
 1. Jan Sytzes RUITER, arbeider, geboren {b:29-05-1853} te Tjalleberd, overleden {d:13-08-1923} Beets.
 2. Trijntje Sytzes RUITER, geboren {b:18-12-1854} te Tjalleberd, overleden {d:23-08-1872} Gersloot.
 3. Grietje Sytzes RUITER [GRAFSTEEN], geboren {b:21-12-1856} te Tjalleberd, overleden {d:20-02-1927} Tjalleberd.
  Bij overlijden is Grietje zonder beroep en weduwe van Hendrik. Ze overlijdt te Tjalleberd, no.12.
  Gehuwd {m:04-02-1882} te Tjalleberd met Hendrik Joukes HOFSTRA, arbeider, geboren {b:19-08-1841} te Tjalleberd, overleden {d:10-03-1913} Tjalleberd, zoon van Jouke Jelles HOFSTRA en Pietje Jans STOKER.
 4. doodgeb. dochter RUITER, geboren {b:20-05-1859} te Tjalleberd, overleden {d:20-05-1859} Tjalleberd.
 5. Albertje Sytzes RUITER [GRAFSTEEN], geboren {b:18-09-1860} te Tjalleberd, overleden {d:02-03-1936} Wirdum. Gehuwd {m:30-05-1890} te Utingeradeel met Aane Foppes DE HAAN, koemelker, geboren {b:28-07-1851} te Ureterp, overleden {d:22-11-1923} Wirdum, zoon van Foppe Berends DE HAAN en Trijntje Wobbes DE VOS.
 6. Rein Sytzes RUITER, schipper, arbeider, geboren {b:04-11-1862} te Tjalleberd, overleden {d:05-01-1941} Beets.
 7. Johanneske Sytzes RUITER, geboren {b:21-11-1864} te Tjalleberd, overleden {d:27-10-1872} Tjalleberd.
 8. Roel Sytzes RUITER, arbeider, schipper, cementwerker (1923), geboren {b:10-04-1867} te Tjalleberd, overleden {d:18-09-1959} Leeuwarden.
 9. Geertje Sytzes RUITER, geboren {b:15-09-1870} te Tjalleberd.
 10. Trijntje Sytzes RUITER [GRAFSTEEN], geboren {b:26-03-1875} te Tijnje, overleden {d:10-06-1949} Oldeboorn. Gehuwd {m:19-04-1906} te Utingeradeel met Klaas Sybes DE VOS, boekverkoper, geboren {b:30-12-1869} te Utingeradeel, overleden {d:07-04-1956} Heerenveen, zoon van Sybe Klazes DE VOS en Grietje KRAMER.
 11. Tjitske Sytzes RUITER, geboren {b:25-09-1877} te Tijnje, overleden {d:12-11-1877} Tijnje.

XI.ho    Jan Sytzes RUITER, arbeider, geboren {b:29-05-1853} te Tjalleberd, overleden {d:13-08-1923} Beets, zoon van Sytze Reins RUITER (zie X.cs) en Margje Jans MAST.
Bij overlijden is Jan weduwnaar en arbeider van beroep. Er worden geen kinderen genoemd.
Gehuwd {m:07-03-1878} te Opsterland met Jantje Egberts HUISMAN, geboren {b:22-12-1849} te Terwispel, overleden {d:06-09-1894} Boornbergum, dochter van Egbert Ernstes HUISMAN en Annigjen Johannes KALSBEEK.
Kinderen:
 1. Sytze Jans RUITER, geboren {b:04-02-1879} te Tijnje, overleden {d:28-06-1879} Tijnje.
 2. Margjen Jans RUITER, geboren {b:13-05-1880} te Tijnje.
 3. Annigjen Jans RUITER, geboren {b:26-10-1882} te Tijnje, overleden {d:08-10-1892} Smallingerland.
 4. Margjen Jans RUITER, geboren {b:12-05-1884} te Tijnje.
 5. Sytze Jans RUITER, machinist, geboren {b:26-02-1885} te Tijnje, overleden {d:01-03-1953} Kortehemmen.
 6. Joukje Jans RUITER [GRAFSTEEN], geboren {b:26-03-1888} te Boornbergum, overleden {d:22-07-1951} Nijbeets.
  Begraven te Nijbeets.
  Gehuwd {m:24-04-1913} te Opsterland met Jan WAGENAAR, geboren {b:02-02-1886} te Boornbergum, overleden {d:07-11-1964} Nijbeets, zoon van Sjultje WAGENAAR.
 7. Trijntje Jans RUITER [GRAFSTEEN], geboren {b:25-08-1891} te Boornbergum, overleden {d:28-10-1942} Haskerhorne.
  Bij overlijden woonachtig te Tjalleberd.
  Gehuwd {m:25-05-1918} te Aengwirden met Sipke STOL, geboren {b:18-05-1891} te Terband, overleden {d:27-06-1978} Joure, zoon van Jan Sipkes STOL en Harmke Taekes DE LEEUW.
 8. Annigje Jans RUITER, geboren {b:08-10-1892} te Boornbergum.

XII.ou    Sytze Jans RUITER, machinist, geboren {b:26-02-1885} te Tijnje, overleden {d:01-03-1953} Kortehemmen, zoon van Jan Sytzes RUITER (zie XI.ho) en Jantje Egberts HUISMAN. Gehuwd {m:18-05-1918} te Smallingerland met Johanna WIELING, geboren {b:22-01-1887} te Boornbergum, overleden {d:27-12-1938} Kortehemmen, dochter van Gerben Jacobus WIELING en Antje FRIESWIJK.
Kinderen:
 1. Jan RUITER, geboren {b:08-03-1919} te Smallingerland, overleden {d:18-02-1994} Grou.
  Volgens persoonskaart van zijn vader is Jan op 18-4-1947 naar Grouw vertrokken.
  Gehuwd
  Hieruit verder nog 1 kind en 2 (achter)kleinkinderen geboren.    -->aanpassen
 2. Anna (Antje) RUITER [GRAFSTEEN], geboren {b:03-03-1920} te Boornbergum, overleden {d:17-01-1956} Heerenveen (zkh).
  Begraven te Oldeberkoop.
  Gehuwd {m:12-1953} te Ooststellingwerf met Theunis VAN DER WOUDE, geboren {b:13-06-1925} te Oldeberkoop, overleden {d:10-10-2005} Heerenveen.
 3. Gerben RUITER, werknemer Rijksbelastingen, geboren {b:13-06-1922} te Kortehemmen, overleden {d:10-12-1982} Drachten.
 4. Jacobus RUITER, geboren {b:20-07-1924} te Boornbergum, overleden {d:02-02-1980} Leeuwarden.
  Volgens persoonskaart van zijn vader is Jacobus op 29-7-1948 naar Leeuwarden vertrokken.
  Gehuwd
  Hieruit verder nog 2 kinderen geboren.    -->aanpassen
 5. Jantje RUITER, geboren {b:04-04-1928} te Kortehemmen (Smallingerland), overleden {d:10-02-2010} Drachten. Gehuwd {m:14-12-1950} met Thomas POSTMA, geboren {b:16-08-1919} te Drachten, overleden {d:07-07-2001} Drachten.

XI.ht    Rein Sytzes RUITER [GRAFSTEEN], schipper, arbeider, geboren {b:04-11-1862} te Tjalleberd, overleden {d:05-01-1941} Beets, zoon van Sytze Reins RUITER (zie X.cs) en Teetske Roels BIJLSMA.
Bij de geboorte van Teetske (1894) is Rein schipper, bij de geboorte van Roelofje (1895) is hij arbeider.
Gehuwd {m:06-04-1893} te Oldeboorn met Thijmentje Jans BLOEMSMA, geboren {b:27-01-1869} te Oldeboorn, overleden {d:29-03-1936} Oldeboorn, dochter van Jan Berends BLOEMSMA en Rinske Botes VAN DER KERK.
Bij huwelijk wordt vermeld dat Rein binnen de laatste 6 maanden ook in Beets gewoond heeft; zijn moeder Teetske woont dan in Beetsterzwaag. Hij is schipper van beroep, de vader van Thijmentje is arbeider.Op 23 januari 1893 is Rein vanuit Beets naar Oldeboorn verhuisd. Op 17 september 1921 is Roelofje naar Oudega (Smallingerland) vertrokken. Ook Trijntje woonde (met haar man?) in dezelfde woning.

Kinderen:
 1. Teetske RUITER [GRAFSTEEN], geboren {b:12-01-1894} te Oldeboorn, overleden {d:14-04-1919} Oldeboorn.
 2. Roelofje RUITER [GRAFSTEEN], geboren {b:22-04-1895} te Oldeboorn, overleden {d:12-09-1966} Smallingerland.
  Gehuwd {m:09-04-1921} te Smallingerland met Paulus PROCEE, veehandelaar [2431], geboren {b:23-09-1891} te Bergum, overleden {d:21-09-1986} Ureterp, zoon van Sikke Paulus PROCEE en Froukje Sjoukes PROCEE.

XI.hv    Roel Sytzes RUITER, arbeider, schipper, cementwerker (1923), geboren {b:10-04-1867} te Tjalleberd, overleden {d:18-09-1959} Leeuwarden, zoon van Sytze Reins RUITER (zie X.cs) en Teetske Roels BIJLSMA.
Roel is getuige bij de geboorteaangifte van Hendrik Wiebe Ruiter; hij is dan schipper, wonend te Beets.
Gehuwd {m:29-09-1900} te Leeuwarden met Geertje DIJKSTRA, geboren {b:10-09-1873} te Stiens, overleden {d:29-10-1957} Leeuwarden, dochter van Thijs Tietes DIJKSTRA en Tietje Jacobs KUIPER.
Kinderen:
 1. Sytze Roels RUITER, machinezetter bij de Leeuwarder Courant, geboren {b:06-03-1902} te Leeuwarden, overleden {d:27-10-1986} Leeuwarden.
 2. Jacob RUITER, geboren {b:5-1903} te Leeuwarden, overleden {d:17-10-1903} Leeuwarden.
 3. doodgeb. zoon RUITER, geboren {b:21-03-1905} te Leeuwarden, overleden {d:21-03-1905} Leeuwarden.

XII.pa    Sytze Roels RUITER, machinezetter bij de Leeuwarder Courant, geboren {b:06-03-1902} te Leeuwarden, overleden {d:27-10-1986} Leeuwarden, zoon van Roel Sytzes RUITER (zie XI.hv) en Geertje DIJKSTRA. Gehuwd {m:17-11-1923} te Leeuwarden met Marijke BUL, geboren {b:circa 1904} te Leeuwarden, overleden {d:25-04-1996} Leeuwarden, dochter van Auke BUL en Ynskje JONKHOF.
Kind:
 1. Roel Sytze RUITER [GRAFSTEEN], boekbinder, geboren {b:01-06-1924} te Leeuwarden, overleden {d:15-04-1993} Deventer.
  Roel keerde in juni 1947 met het troepentransportschip "Zuiderkruis" terug uit Indië. Hij was marinier en woonde aan het Hoeksterplein 20, Leeuwarden.
  Gehuwd
  Hieruit verder nog 5 kinderen en 3 (achter)kleinkinderen geboren.    -->aanpassen
Hieruit verder nog 3 kinderen en 10 (achter)kleinkinderen geboren.    -->aanpassen

IX.ai    Hendrik Wiegers RUITER, schipper, arbeider, geboren te Wetering, gedoopt {b:29-11-1789} te Blokzijl, overleden {d:02-05-1852} Grouw, zoon van Wieger Reins RUITER (zie VIII.ai) en Geertje Hendriks TEN BOOM.
Hendrik is getuige bij het huwelijk van zijn zuster Geeske (1813); hij woont dan in Oldeboorn. Uit akte van Nationale Militie : "Lengte: 5 voet en 4 duim, aangezicht: ovaal, voorhoofd: rond, oogen: bruin, neus: spits, mond: ordinair, kin: rond, haar: bruin, wenkbrauwen: bruin, geen merkbare teekenen."
Gehuwd {m:07-10-1819} te Grouw met Haitske Haites POSTMA, geboren {b:1797} te Grouw, overleden {d:16-03-1874} Grouw, dochter van Haite Fokkes VAN DER SCHAAF en Sytske JOHANNES.
Bij huwelijk is Hendrik arbeider, Grouw. Haitske is naaister, Grouw.

Kinderen:
 1. Geertje Hendriks RUITER, geboren {b:20-07-1820} te Grouw, overleden {d:20-01-1863} Grouw.
  Gehuwd {m:18-12-1841} te Grouw met Herre Klazes VAN DER VEEN, schipper, geboren {b:02-10-1818} te Grouw, overleden {d:10-11-1904} Grouw, zoon van Klaas Herres VAN DER VEEN en Pietje Botes GEUKER.
 2. Sytske Hendriks RUITER, geboren {b:11-09-1822} te Grouw, overleden {d:10-02-1825} Grouw.
 3. Hendrikje Hendriks RUITER, geboren {b:08-11-1824} te Grouw, overleden {d:16-05-1902} Leeuwarden.
  Gehuwd {m:17-04-1847} te Idaarderadeel met Wolter Geerts HAKZE, schipper, geboren {b:22-05-1815} te Terwispel, overleden {d:07-02-1896} Leeuwarden, zoon van Geert Jans HAKZE en Geertje Wolters PETTER.
___________________________________________
Gemaakt met NextGEN op 02 mei 2018
Foutje gevonden?
Commentaar?
Meld het via het reactieformulier!