Schuldbekentenis Wijcher Jansen Ruijterdatum21 oktober 1691
betreftWijcher Jans Ruijter
bronNL-ZlHCO, 0076, inv.nr. 19, scan 44 (wat betekent deze code?)
afbeeldingAfbeelding akte
In de tekst :
   ??  = onleesbaar
   (...) = passage overgeslagen
   [xx] = aanvulling van ligaturen
              en afkortingen
   car. gl. = caroli gulden
   [mijn opmerking, JR]Transcriptie

Den 21 Oktober 1691
Richter H. Otterbeek
Coirn. ??? van Essen
           Peter Dirx

Compareerden in den Ed. Gerichte Wijcher Jansen Ruijter
en Grietjen Reijnders tutore marito echteluijden
tot Muggenbete en bekenden van opgenomene
penningen oprechtelijck schuldigh te sijn aen Jan
Wijchers Sootjes
en desselfs erffgenamen de
somma van vijftigh daelders ~ 150 gl capitaal
aennemende het genoemde capitaal tegens vijff
per cento alle jaaren te verrenten sullende
de eerste pachtdagh a dato deses over den
jaar 1692 verschijnen gedurende de tijt
tot dat d'een den anderen de losse een vierden
deel jaars te bevoorens sal aengekondight
hebben, stellende daer voor ten speciale
hypotheecq : huis, hoff en werff, daer de
Comp. tegenwoordigh inwoonen, hebbende
ten oosten Volcken Clasen en ten westen
Gerrit Backer en voorts in generaal?
alle haere persoonen en goederen, mobil
en immobil, hebbende en toekomende, ???,
exempt, om in cas van wanbetalinge
so capitale als interest, cost en schadeloos
daer als te mogen verhalen bij executie
nae lantrecht.Betekenis

Wijcher Jansen Ruijter en Grietjen Reijnders kennen we in 1691 inderdaad als ouders en opvoeders (tutore marito) en Jan Wijchers Sootjes kennen we als hun neef, en van hem hebben ze blijkbaar 150 gulden geleend. Als onderpand dient hun huis met erf (hoff) en aanlegplaats voor de boot (werff) in Muggenbeet. Hun buurman aan de oostkant heet Volcken Clasen, en aan de westkant woont Gerrit Backer.
Bijzonder is de vermelding van de achternaam Ruijter, omdat we die voor dit echtpaar niet aantreffen in de doop- en trouwboeken van de hervormde kerk in Blokzijl.