Schuldverklaring Jan Luijties en Sybrigh Sijmons, IIdatum22 januari 1683
betreftSybrich Sijmons
bronNL-ZlHCO, 0076, inv.nr. 18, scan 36   (wat betekent deze code?)
afbeeldingakte
In de tekst :
   ??  = onleesbaar
   (...) = passage overgeslagen
   [xx] = aanvulling van ligaturen
              en afkortingen
   car. gl. = caroli gulden
   [mijn opmerking, JR]

Transcriptie: Jaap RuiterTranscriptie

Den 22 Januarij 1683

Richter H. Otterbeeck
Coern[oten] Volcken Hermens
                  Hendrick Lamberts

Acte
Comp[areerden] in den Ed[ele] Gerichte Jan Luijt-
jes en Sybrich Sijmens sijn huijsfr[ouwe]
wonende in Muggenbeet, en bekenden
op het nieuw na voorgaende gecaswade?
Acte of schultbekenninge de dato den
24 novemb[er] 1679 waer so we??
het capitael aengaet buijten de
verschenen interesten tot goede wec?
kenninge daer van verschenen, deugdelijk
schuldig te wesen een somma van
twee hondert Car. gl. ad 20 stuivers
't stuck, belovende dese toe te verrenten
tegen vijf van 't hondert jaerlijcks
waer van de eerste pachtdagh ver-
schijnen sal op toecomende St. Martij
des jaers 1683 en so ver t gedurende ter
tijdt van losse toe die de eene den
anderen een vierendeel jaers van te
vooren sal aengekondigt hebben.
Stellende daer voor generalijk ten onder-
pands haer personen en goederen, geene
exempt en specialijck hear huijs, schure
en werf, als mede de beestialen, bij
hear bewoont en beseten, staende in
Muggenbeet, ten oosten Jan Claas-
sen, en ten noorden Annigjen Abrams
om in cas van wanbetalinge alle gele-
den schade, t zij van capitael of
verschenen interesten daer aen costen
schadeloos te mogen verhalen bij exe-
cutie als na Landr[echt].

In de linkermarge staat ter hoogte van de schuld:
aen Arent Hendricks en Trijntjen Sijmons, in plaets van
Jan Sijmens haer overleden broeder.

Verder in de linkermarge :
den 21 Jan[uari] 1684
Richten H. Otterbeeck
Coirn[oten] Barth. ten Broecke
    Claes Jacobs

Comp[areerden] Jan Luijtien en sijn huisvrouw en
bekenden als noch bij dese acto van renovatie schuldigh
te sijn de gen[oemde] somma als in dese nevenstaende
acte begrepen staet, belovende t effect van dien
mede to achtervolgen en na te leven

Samenvatting

Deze akte is bedoeld als vervanging van een eerdere schuldverklaring aan Jan Sijmons; schuldeisers zijn nu Arent Hendricks en Trijntjen Sijmons. Zie ""Schuldverklaring Jan Luijties en Sybrich Sijmons, I".

Betekenis

Bij de eerdere akte gold Jan Sijmons als schuldeiser, maar hij is inmiddels overleden (waarschijnlijk nog steeds ongehuwd) en Arent Hendricks en Trijntje Sijmons zijn de nieuwe schuldeiser. We kennen dit echtpaar als zuster en zwager van Jan en Sybrich. Dankzij deze twee aktes wordt dit stukje stamboom bevestigd, en leren we dat Jan Sijmons vóór 1683 moet zijn overleden; hoogstwaarschijnlijk ongehuwd.

Bijgewerkt: 25 maart 2021