Jan Fransen verkoopt vooreind van huis, IIdatum21 mei 1618
betreftJan Fransen
bronNL-ZlHCO, 0078, inv.nr. 9, scan 239   (wat betekent deze code?)
afbeeldingakte
In de tekst :
   ??  = onleesbaar
   ?  = niet helemaal duidelijk
   [...] = passage overgeslagen
   [xx] = aanvulling van ligaturen
              en afkortingen
   car. gl. = caroli gulden
   [mijn opmerking, JR]

Transcriptie: Jaap RuiterTranscriptie

Eodem der Richter als
boven
Coernoten Claes Bruijns
                Hans Janssen


Erschijnt Jan Janssen Ruijter [in de akte doorgestreept, JR] Jan Franssen mede
de rato caverende voor Jantien Roeloffs sijn huijsfrouwe en
beijder effgen[amen] ende heeft gerechtelijk 't onderpande
gestelt aen Jan Janssen Ruijter en sijn erffgen[amen]
sijn huis daerinne hij tegenwoordigh woont
ende sulcx tot betalinge van een en sestich car. gld.
veertien stuvers min een oortien, soo Jan Janssen
Ruijter voor Jan Franssen en Jan Herms Bootsman
heeft betaelt. Belovende oock deselvige
Jan Franssen dat hij te selve sijn voors[egde] huijs
aen nijmants kinders sal versetten [=verpanden, JR], vercoopen
off veralieneeren, alst aen Jan Ruijter selfts
off sijn erf[genamen] ?? conditien nochtans
oock dat de selvige Jan Ruijter des noot en versocht sijnde
aen Jan Franssen sijn huisvrouwe en erfgen[amen]
bovendese voors[egde] ?? ?? tot
betalinge des voors[egde] huijses eenige meerdere penn[ingen]
sal overleggen, tot soo veele als goede onpartijediche
?? dattet voors[egde] huijs weerdich is, alles
sonder bedroch.Samenvatting

Jan Franssen en zijn vrouw Jantien Roelofs stellen hun huidige woonhuis als onderpand bij een lening die ze hebben afgesloten met Jan Jansen Ruijter.

Betekenis

Het is zeer aannemelijk dat Jan Franssen en Jan Jansen Ruijter een familieband hebben. Blijft wel vreemd dat de achternaam Ruijter dan bij Jan Franssen ontbreekt.

Bijgewerkt: 2 februari 2024