Eijsse Eijssens en Ave Jans verkopen huisdatum25 februari 1620
betreftAve Jans Ruijter
bronNL-ZlHCO, 0078, inv.nr. 10, scan 52   (wat betekent deze code?)
afbeeldingakte
In de tekst :
   ??  = onleesbaar
   ?  = niet helemaal duidelijk
   [...] = passage overgeslagen
   [xx] = aanvulling van ligaturen
              en afkortingen
   car. gl. = caroli gulden
   [mijn opmerking, JR]

Transcriptie: Jaap RuiterTranscriptie

Eodem Die  [=25 februari 1620, JR]
Coernoten   Hans Daniels
                 Derck Harderwijck

Eijsse Eijssens voor hem selven, mede de rato
caverende voor Ave Janssen sijn huijsvrouwe
Jan Pieters voor hem selve mede de rato caverende
voor Tijs?? Pieters sijn broeder, alsoock mede
voor Claes Claessen sijn swaeger, als erffge[amen]
van zali[ger] Peter Pouwels, ende noch Jan
Bloemen hem selve mede de rato caverende
voor sijn susteren Alijt ende Femme Bloemen,
sampt oirer [=hun JR] respective erffge[namen] bekende
?? qualiteijt overgedragen te hebben tot
prouffijt van Jan Steevens Grietien Pieters
sijn huijsvrouwe ende beijder erffge[namen] seecker huijs
ende steede, gelegen in de schansse Blockzijl
bij de verlaeten colcq, alwaeranne oostwert
Jan Janssen, mette gerechticheijt van de halve
geevel ende halve gront, daer de geevel van Jan
Janssens huijs op staet, westwert Peter
Cornelis, zuijtwert streckende ande verlaeten
Colck, mits? dat Cooper van de verlaeten Colck sal
blijven, soo veer dat d' erffgen[amen] van Steenwijck op hem
off sijn erffgen[amen] niet sullen hebben te seggen, ende
nortwert ande Steenwijcker Colck gelegen sijn
vrij van allen handen als uuijtgaende pachten voor??
het seste part van een goltg[ulden] jaerlicx soo d' erffgen[amen]
van Steenwijck daeruuijt jaerlicx hebben, alles
voor een somma van penningen, dit ??
vooriger qualiteijt bekanden ontfangen te hebben den lesten
penninck metten eersten, doende daervan cessie
en opdracht na langrechte
                       T. bij segel Hans Daniels


Samenvatting

Eijsse Eijssens, zijn vrouw Ave Jans, Jan Pieters en zijn broer Tijs? en zwager Claes Claessen zijn erfgenamen van Peter Pouwels, en daarnaast nog Jan Bloemen met zijn zusters Alijt en Femme, verkopen een huis bij de Steenwijker Kolk aan Jan Steevens en zijn vrouw Grietien Pieters.

Betekenis

De Steenwijker Kolk was een oorspronkelijk een soort binnenhaven, waarin schepen vanuit Steenwijk konden wachten op een vrije doorgang door het oude verlaat. Een en ander was ooit op kosten van Steenwijk aangelegd, en deze stad had blijkbaar nog altijd rechten op dit gebied. In 1620 lag de Steenwijker Kolk in de schans van Blokzijl en had zijn betekenis voor de scheepvaart verloren omdat er een nieuwe, grotere sluis was gebouwd, het nieuwe verlaat.
Op onderstaand kaartje van 1570 is het oude verlaat (bij A) nog volop in bedrijf.
Noorden is hier links, de pijl wijst naar de Steenwijker Kolk

Jaap Ruiter
2 april 2024