Milicien in Maastricht


 
Gerke Jans de Ruiter was ingeloot voor militaire dienst in 1827 en hij heeft waarschijnlijk vrijwillig bijgetekend tot vijf jaar dienst (milicien = dienstplichtig soldaat).
Het bijzondere is dat zijn broer - Wieger Jans - was ingeloot in het leger van Napoleon, en in 1813 afmarcheerde naar Frankrijk. Kort na zijn 20e verjaardag is hij als vermist opgegeven en keerde nimmer terug naar het verre Friesland. Lees: In dienst van de keizer.
Gerke is dan rond de 5 jaar oud en zal geen herinneringen aan deze broer hebben gehad.

De afbeeldingen op deze pagina kreeg ik opgestuurd door Klaes Hylkema, een nazaat van deze Gerke de Ruiter, waarvoor hartelijk dank!


Juist in de tijd van Gerke's militaire dienst vond de Belgische opstand plaats, en het Nederlandse leger werd er op af gestuurd.
Nadien ontvingen de soldaten als herinnering aan hun deelname aan de Tiendaagse Veldtocht van 2 tot 12 augustus 1831 een medaille gemaakt van het brons van vijf kanonnetjes die bij Hasselt waren buitgemaakt, met bijbehorend certificaat:

Klik op foto voor groter formaat
De tekst luidt:

Certificaat  
De ondergeteekende Luitenant Kolonel
Kommandant der 8e Afdeeling Infanterie
 
verklaart, dat de Ruiter,
Gerke Jans
geregtigd is, tot het Dragen van het
BEWIJS VAN AANDENKEN, ingesteld bij Zijner
Majesteits Besluit van den 12den September
1831, No 70; als hebbende gediend in den
Rang van Fuselier 
bij opgemeld Korps 
en alzoo hebbende deel genomen aan de
Krijgsverrigtingen van 1830 en 1831.
Maastricht den 5e April 1832 
[Handtekening J. Hulst]

Bovenstaande Uitgifte bekrachtigd, door mij
Directeur-Generaal van Oorlog, als belast met
de Uitvoering van Zijner Majesteits Besluit van
den 12den September 1831, No. 70.

de Eerens.Klik op foto voor groter formaat
Bijzonder is het paspoort dat aan Gerke werd verleend. We leren zijn lengte (1,65 m) en zijn gezichtskenmerken. Gerke blijkt langdurig gelegerd te zijn geweest in de vesting Maastricht.

De tekst luidt:

Krachtens autorisatie van HET DEPARTEMENT VAN OORLOG,
in dato 24 September 1836 No 21 verleent de ondergeteekende
J. Hulst Kolonel kommanderende de 8e Afdeling Infanterie 
mits deze PASPOORT aan den fuselier 
de Ruiter, Gerke Jans 
zoon van Jan Wijgers en van Trijntje Lammerts van Veen 
geboren te Oudehaske op den 4 April 1808 
lang 1 ellen 6 palmen 5 duimen - strepen, aangezigt ovaal 
voorhoofd smal, oogen blauw, neus groot, mond klein 
kin spits, haar lichtbruin, wenkbraauwen lichtbruin, hebbende
de volgende merkbare teekenen geene / gehuwd / No.14907 op het Stamboek/ 
en zulks uit hoofde van expiratie van dienst door persoonlijke optreding gepresteerd 
De gemelde persoon heeft bij genoemde afdeling laatstelijk gediend, als
Milicien voor den tijd van vijf jaren van de ligting van 1827 reserve
uit de provincie Vriesland kanton Nr. 11 Gemeente Haskerland onder Nr. 18
 
zijnde deszelfs vorige Diensten, bekomen Wonden, gedane Veldtogten en bijzondere Daden hieronder breeder vermeld :
vorige DienstenBekomen wonden, gedane veldtogten, bijzondere daden.
Soldaat door loting bij deze afdeeling
den 1 Mei 1827
Bij gelegenheid van den opstand in Belgie in 1830 bij het mobiele leger en in de Vesting Maastricht
1831 |
1832 | in de Vesting Maastricht,
1833 |

Metalenkruis 5 April 1832

Ingevolge de deswegens bestaande verordeningen op de administratie bij de Armeé, is met den bovengemelden persoon afgerekend, en nadat de waarde der gedeponeerde goederen in zijn te goed is gebragt geworden, aan hem tot saldo van Rekening uitbetaald de som van - welke hij verklaart te hebben ontvangen.
Alle Civile en Militaire Autoriteiten worden verzocht den gemelden de Ruiter G. J. vrij en onverhinderd te laten passeren, en, des noodig, hulp en bijstand te verleenen.

Handteekening van              te Breda   den 15 November achttien honderd
den gepaspoorteerden                                                                  zes en dertigOpmerkingen? Foutje gevonden?   Opmerkingen?
Meld het via het reactieformulier!