Alfabetische index op achternamen:

Iedereen die aanvullingen dan wel verbeteringen heeft (hoe klein ook) wordt van harte uitgenodigd via dit formulier te reageren.


Terug naar de eerste generaties

De nakomelingen van Rein Wijchers Ruijter zijn als TAK 3 in de stamboom opgenomen.
Reins broers zijn als afzonderlijke takken opgenomen: Jan (tak 1), Albert (tak 2) en Cornelis (tak 4).TAK 1 TAK 2 TAK 3 TAK 4  

VII.c    Rein Wijchers RUITER, gedoopt te Blokzijl, zoon van Wijcher Jans RUIJTER (zie VI.p) en Grietje REIJNDERS.
Bij huwelijk komt Reijn uit Muggenbeet; Margjen komt uit De Duin. Margjen is als volwassen vrouw gedoopt. Dit wijst op een doopsgezinde achtergrond.
Gehuwd 20-09-1739 te Blokzijl met Margjen ROELOFS, gedoopt te Blokzijl, overleden 25-08-1785 te Blokzijl.
Kinderen:
 1. Wieger Reins RUITER, veenbaas, gedoopt te Blokzijl, overleden 12-1803 te Tjalleberd.
 2. Roelof Reins RUITER, gedoopt te Blokzijl, overleden voor 1743.
  Bij de doop worden als ouders genoemd : Jan Wichers en Margjen Roelofs. Jan Wichers was Rein's broer en was getrouwd met Margjen Wouters. Verwarrend!
 3. Roelof Reins RUITER, gedoopt te Blokzijl, overleden voor 1751.
 4. Lummigjen Reins RUITER, gedoopt te Blokzijl.
  Gedoopt onder de naam "Lubbegjen". Vader staat als "Reijn Geers" vermeld. Bij huwelijk komt Gerrit van Giethoorn, maar woont op de Wetering; Lummigjen komt uit Muggenbeet. Het huwelijk staat zowel in het trouwboek van de Hervormde Kerk van Blokzijl als in die van Giethoorn.
  Gehuwd 19-09-1766 te Blokzijl met Gerrit Gerrits RAM, gedoopt te Giethoorn, zoon van Gerrit Gerrits RAM en Dieuwertje JANS.
 5. Grietje Reins RUITER, gedoopt te Blokzijl, overleden voor 1748.
 6. Grietje Reins RUITER, gedoopt te Blokzijl.
  Vader staat als "Reijn Geers" vermeld.
 7. Grietje Reins RUITER, gedoopt te Blokzijl, overleden voor 1751.
 8. Grietje Reins RUITER, gedoopt te Blokzijl.
 9. Roelof Reins RUITER, gedoopt te Blokzijl, overleden voor 1755.
 10. Roelof Reins RUITER, geboren te Muggenbeet, gedoopt te Blokzijl.
  Roelof is de enige van de kinderen waarbij de geboorteplaats genoemd wordt.

VIII.ai    Wieger Reins RUITER, veenbaas, gedoopt te Blokzijl, overleden 12-1803 te Tjalleberd, zoon van Rein Wijchers RUITER (zie VII.c) en Margjen ROELOFS.
Op 26/6/1801 wordt Wieger overgeschreven van Blokzijl naar Tjalleberd; hij woont dan overigens al in Tjalleberd.
Gehuwd 16-04-1770 te Blokzijl (wonende te Muggenbeet) met Geertje Hendriks TEN BOOM, gedoopt , overleden 21-08-1825 te Tjalleberd, dochter van Hendrik WIEGERS en Aaltjen HENDRIKS.
Bij huwelijk komen beiden van Muggenbeet. Bij de doop van hun kinderen wordt Wieger bij de doop van de eerste alleen Wieger Reins genoemd; verder heet hij Wieger Reins Ruijter. Geertje wordt in alle gevallen Geertje Hendriks genoemd; in 1776 heet ze Geertje Hendriks Boon.
Bij overlijden zijn van de negen kinderen alleen de vijf laatst geborenen nog in leven. Aangifte van overlijden geschiedt door zoon Rein, oud 53 jaar, veenbaas te Tjalleberd. Geertje overlijdt in huisno. 32e.

Kinderen:
 1. Aaltje Wiegers RUITER, geboren te Wetering, gedoopt te Blokzijl, overleden voor 1774.
 2. Rein Wiegers RUITER, geboren te Wetering, gedoopt te Blokzijl, overleden voor 1778.
 3. Aaltje Wiegers RUITER, geboren te Wetering, gedoopt te Blokzijl.
 4. Marritje Wiegers RUITER, geboren te Wetering, gedoopt te Blokzijl, overleden voor 1825.
  Bij huwelijk komt Gerke van Heerenveen (Aen) en "Mergjen" van Terband.
  Gehuwd 21-12-1794 te Tjalleberd met Gerke LAMMERTS, zoon van Lammert TJEERDS en Foekje THEUNIS.
 5. Rein Wiegers RUITER, veenwerker, veenbaas, geboren 02-09-1778 te Wetering, gedoopt 02-09-1778 te Blokzijl, overleden 07-10-1859 te Tjalleberd.
 6. Grietje Wiegers RUITER, geboren te Wetering, gedoopt te Blokzijl, overleden 27-04-1858 te Tjalleberd.
  Bij overlijden laat Grietje 4 kinderen na; ze is niet opnieuw getrouwd. Ze sterft op huisnummer 151.
  Grietje is kerkelijk lid geworden op 27 juli 1806 "op belijdenis des geloofs, huisvrouw van Hans Klazes te Terband". In 1832 woont Grietje in Tjalleberd, huisno. 77, ze is gereformeerd. Bij haar in wonen dochter Aaltje en kleinzoon Hans (buitenechtelijk kind). Bij huwelijk zijn beiden afkomstig uit Terband. Grietje en Hans hebben van november 1809 tot november 1812 in de kerkelijke gemeente Haskerdijken/Nijehaske gewoond. Grietje Hanzes, de moeder van Hans en weduwe wordt op dezelfde dag overgeschreven vanuit Tjalleberd.
  Grietje was in 1850 winkelierse te Tjalleberd.
  Gehuwd 01-11-1801 te Terband met Hans Klazes TERPSTRA, geboren te Tjalleberd, gedoopt te Tjalleberd, overleden 08-10-1828 te Tjalleberd, zoon van Klaas Klazes TERPSTRA en Grietie HANZES.
  Bij overlijden laat Hans 4 kinderen na, wonend in een ongenummerd huis in Tjalleberd.
 7. Hendrikje Wiegers RUITER, geboren te Wetering, gedoopt te Blokzijl, overleden 07-10-1876 te Oldeboorn.
  Bij huwelijk is Gorrelt 26 jaar oud, timmermansknecht; Hendrikje is dienstmeid te Haskerdijken en 29 jaar oud.Op donderdag 15 mei 1817 hebben ze hun belijdenis afgelegd en zijn op 18 mei gedoopt te Oldeboorn. Bij geboorte van Geertje (1817) is Gorrelt timmerman.12 augustus 1838 met zijn zoon Wybe getuige bij het huwelijk van zijn neef Johannes Ruiter (A6c).
  Gehuwd 28-08-1813 te Oldeboorn met Gorrelt Wybes VAN DER PLOEG, timmerman, geboren 1786 te Oldeboorn, overleden 20-03-1856 te Oldeboorn, zoon van Wybe Gorrelts VAN DER PLOEG en Akke FREERKS.
  Bij de huwelijkse bijlagen vinden we deze aantekening : "Gorrelt Wybes van der Ploeg kan geen akte van geboorte vertoonen vermits hij in zijn kindsche jaren niet gedoopt en er geene aanteekeninge van deszelfs geboorte gehouden is, dewijl zijne moeder tot de Doopsgezinde gemeente behoort. Getuige Wybe Gorrelts van der Ploeg, timmerman, 68 jaar, vader, meent te weten dat hij geboren is te Oldeboorn in 1786."
 8. Geesje Wiegers RUITER [FOTOPAGINA], geboren te Wetering, gedoopt te Blokzijl, overleden 02-02-1841 te Oosterend (Henn'deel).
  Geesje en Jacobus figureren in het boek "De Oerpolder" van Hylke Speerstra. Ik heb het betreffende fragment op mijn website gezet. [LEES VERDER]
  Geesje en Jacobus kregen in ieder geval één dochter : Geertje. Van deze Geertje heb ik een paar foto's. Je vindt ze hier.
  Bij huwelijk is Jacob koopman te Oldeboorn, 28 jaar oud. Geesje is dienstmeid te Haskerdijken en 26 jaar oud.
  Gehuwd 31-07-1813 te Oldeboorn met Jacobus Ydes ENGELSMA [FOTOPAGINA], geboren 18-04-1785 te Oldeboorn, overleden 24-02-1855 te Workum, zoon van Yde JACOBUS en Ynskje YNZES.
 9. Hendrik Wiegers RUITER, schipper, arbeider, geboren te Wetering, gedoopt te Blokzijl, overleden 02-05-1852 te Grouw.

IX.ae    Rein Wiegers RUITER [RUITERSTEE], veenwerker, veenbaas, geboren 02-09-1778 te Wetering, gedoopt 02-09-1778 te Blokzijl, overleden 07-10-1859 te Tjalleberd, zoon van Wieger Reins RUITER (zie VIII.ai) en Geertje Hendriks TEN BOOM.
Als Rein sterft is hij 81 jaar oud; hij laat 8 meerderjarige kinderen na. Hij overlijdt in Tjalleberd, huisnummer 50. Zijn geboortedatum is 2-9-1778, Wetering.
Een persoonlijk verslag van de zoektocht naar Rein's huizen in Tjalleberd. [LEES VERDER]
Rein was direct betrokken bij de zgn. Afscheiding, wat later de Gereformeerde kerk zou heten. De overheid was hier in eerste instantie fel tegen gekant. [LEES VERDER]
Van Rein is de plaats en omvang van zijn bezit aan landerijen, huizen en percelen uit 1832 bekend. Daarvan heb ik aparte pagina's gemaakt. [LEES VERDER]
Rein Wiegers Ruiter - veenbaas in Tjalleberd [LEES VERDER]
Rein werd op 2 april 1809 ingeschreven als lid van de Hervormde Gemeente Tjalleberd; zijn vrouw Trijntje werd op 6 mei 1814 aangenomen als lid. Bij de laatste gelegenheid wonen beiden te Tjalleberd. Informatie uit volkstelling 1830 Tjalleberd : Het gezin Ruiter woont op huisnummer 105 Tjalleberd (oostzijde). Bij hen in woont Johanneske Sybrens (Trijntjes moeder), zij is geboren in januari 1744 te Birstum (bij Nes) en in 1782 in de grietenij Aengwirden aangekomen. Van Rein wordt gezegd dat hij in 1805 in de grietenij is aangekomen. Dochter Eekjen wordt Eke genoemd.Uit de informatie bij de geboorteaktes blijkt dat Rein is opgehouden veenbaas te zijn tussen 1844 en 1849. In de lijst van grondeigenaren 1836-1839 van Terband wordt Rein genoemd als Rein Wiegers de Ruiter, veenbaas te Tjalleberd.
Lees ook "Rumoer in Tjalleberd" [LEES VERDER]
Gehuwd 28-04-1805 te Tjalleberd met Trijntje Johannes JAGER, geboren 11-09-1784 te Tjalleberd, overleden 21-01-1841 te Tjalleberd, dochter van Johannes Luitjens JAGER en Johanneske SYBRENS.
Bij huwelijk komen beiden van Tjalleberd. Bij overlijden zijn Trijntjes ouders al overleden; Trijntje overlijdt in huisnummer 60. Ze laat Rein (veenbaas) en 8 kinderen na.

Kinderen:
 1. Wieger Reins RUITER, geboren 21-02-1806 te Tjalleberd, overleden 25-11-1878 te Terwispel.
  Wieger is nooit getrouwd geweest. Wieger wordt genoemd op 24 augustus 1872 bij het overlijden van een bekende : Rigtje Pieters Moedt; hij woonde toen in Gersloot. Volgens Bevolkingsregister woonde Wieger in 1872 bij zijn broer Hendrik in, en verhuisde met hem op 20/4/1876 naar Terwispel (lees: Tijnje). Wieger wordt genoemd in het het boek "Militie Aengwirden/Schoterland 1809-1830".
  Van veenarbeider tot voorzanger. [LEES VERDER]
 2. Johanneske Reins RUITER, geboren 18-10-1807 te Tjalleberd, overleden 14-11-1900 te Nijehaske.
  In 1832 woont Johanneske met Tjitske Arjens Burke in Tjalleberd, huisno. 37. Op 16/6/1884 vertrekt Johanneske als weduwe naar Nijehaske.
  Bij huwelijk is Jacob veenwerker, 27 jaar oud. Jacob diende vrijwillig voor onbepaalde tijd bij 1e Bataillon Jagers, gelegerd in Alphen (NB). Zijn moeder is arbeidster en woont in Tjalleberd. Johanneske is arbeidster en woont eveneens in Tjalleberd. Volgens woonregister woonde Jacob met vrouw en 1 zoon in 1870 in Aengwirden, nummer 1. In 1871 komt dit gezin niet meer voor in het woonregister. Getuige bij de aangifte van de geboorte van Rein Dirks Ruiter. Hij was toen veenwerker, wonend in Tjalleberd.
  Gehuwd 07-12-1834 te Tjalleberd met Jacob Luites TEN HOEVE, geboren 20-10-1807 te Oudega (Hem), overleden 21-10-1883 te Tijnje (Terwispel), zoon van Luite Geerts TEN HOEVE en Aaltje Klazes MOED.
 3. Johannes Reins RUITER, veenwerker, klompmaker, geboren 26-10-1809 te Tjalleberd, overleden 30-05-1876 te Gersloot.
 4. Durk Reins RUITER, veenwerker, turfarbeider, arbeider, geboren 09-02-1813 te Tjalleberd, overleden 17-05-1881 te Daarle.
 5. Hendrik Reins RUITER, veenarbeider, geboren 02-06-1817 te Tjalleberd, overleden 28-03-1892 te Tijnje.
 6. Geertjen Reins RUITER, geboren 01-04-1820 te Tjalleberd, overleden 18-07-1897 te Beneden Knijpe.
  Bij huwelijk is Jan arbeider, woonachtig te Langezwaag. Geertjen is dienstmeid en eveneens te Langezwaag woonachtig. Haar vader Rein is arbeider te Tjalleberd. Het huwelijk van Jan's ouders legt een 'link' met de familie De Roo. Na het huwelijk wordt niets meer van Jan en Geertjen vernomen.
  Gehuwd 31-03-1849 te Langezwaag met Jan Alberts MEESTER, landbouwer, geboren 03-01-1815 te Oudehaske, overleden 18-02-1882 te Gersloot, zoon van Albert Tijmens MEESTER en Willempje Jans DE ROO.
 7. Eekjen Reins RUITER, geboren 26-03-1824 te Tjalleberd, overleden 25-09-1888 te Dedemsvaart.
  Bij overlijden is "Eke Reints Ruiter" 64 jaar, weduwe van Wieger, zonder beroep, geboren te "Engwirden".
  Bij huwelijk is Wieger 24 jaar oud en veenwerker woonachtig te Luinjeberd. Zijn vader is veenbaas, eveneens te Luinjeberd woonachtig. Eekjen is zonder beroep, wonend te Tjalleberd. Haar vader Rein is veenbaas te Tjalleberd. In het woningregister Luinjeberd 1844 staat Wieger vermeld als wonend op nummer 94, samen met zijn vrouw. Zijn vader woont op nummer 95. Op 12 november 1845 vertrekken Wieger en Eekjen naar Avereest.
  Gehuwd 12-05-1844 te Aengwirden met Wieger Roelofs BOSCH, veenwerker, geboren 26-06-1819 te Luinjeberd, overleden 04-04-1880 te Slagharen, zoon van Roelof Hendriks BOSCH en Hendrikje Pieters DE JONG.
  Bij overlijden is Wieger 60 jaar, zonder beroep, echtgenoot van Eke, geboren te "Engwirden".
 8. Sytze Reins RUITER, turfmaker, veenwerker, arbeider, geboren 11-09-1828 te Tjalleberd, overleden 28-02-1884 te Beets.

X.cn    Johannes Reins RUITER, veenwerker, klompmaker, geboren 26-10-1809 te Tjalleberd, overleden 30-05-1876 te Gersloot, zoon van Rein Wiegers RUITER (zie IX.ae) en Trijntje Johannes JAGER.
Johannes is getuige bij de geboorteaangifte van Geesje Pieters Lok in 1842. Hij is dan veenwerker en woont in Tjalleberd. Johannes wordt genoemd in het boek "Militie Aengwirden/Schoterland 1809-1830".
Gehuwd 12-08-1838 te Oldeboorn met Feikjen Hendriks TUINSMA, geboren 09-11-1803 te Oldeboorn, overleden 19-08-1873 te Gersloot, dochter van Hendrik Klazes TUINSMA en Jantje Alles WAGENSMA.
Feikjen verkocht in 1840 haar gouden oorijzer om de Afgescheiden kerk van Tjalleberd te steunen, maar niemand mocht het weten. [LEES VERDER]
Bij huwelijk is Johannes klompmaker, wonend te Tjalleberd. Hij had verlof als schutter bij het 2e Bataillon der tweede afdeling mobiele Friese schutterij. In 1839 is Johannes klompmaker, wonend te Oldeboorn. Feikjen is dan naaister.

Kinderen:
 1. doodgeb. zoon RUITER, geboren 21-07-1839 te Oldeboorn.
 2. doodgeb. zoon RUITER, geboren 09-08-1840 te Oldeboorn.
 3. Hendrik Johannes RUITER, vervener, arbeider, turfmaker, kolenhanderlaar (Glanerbrug), geboren 10-08-1843 te Tjalleberd, overleden 13-04-1908 te Glanerbrug.

XI.ha    Hendrik Johannes RUITER [DOSSIER], vervener, arbeider, turfmaker, kolenhanderlaar (Glanerbrug), geboren 10-08-1843 te Tjalleberd, overleden 13-04-1908 te Glanerbrug, zoon van Johannes Reins RUITER (zie X.cn) en Feikjen Hendriks TUINSMA.
Hendrik en zijn kinderen schreven op oudejaarsavond in een schrift dat bewaard is gebleven. [LEES VERDER]
Bij geboorte van Feikjen (1877) is Hendrik vervener, bij de geboorte van Grietje (1879) is hij turfmaker, en bij de geboorte van Jacob (1880) is hij arbeider. Bij de geboorte van Hinke (1887) is hij turfmaker, te Oldelamer. In 1900 is Hendrik arbeider, en woont in Lonneker.
In mei 1890 vertrekt het gezin naar Weststellingwerf. In mei 1900 vertrekt het gezin vanuit Steenwijk naar Lonneker.
Gehuwd (1) 08-05-1868 te Aengwirden met Geesje Jans DE WITH, geboren 03-05-1842 te Luinjeberd, overleden 17-07-1883 te Tijnje, dochter van Jan Jacobs DE WIT en Grietje Jelles VOORSTRA.
Bij huwelijk is Hendrik 24 jaar, arbeider, geboren Tjalleberd, wonende Gersloot. Geesje is 26 jaar, zonder beroep, wonende Oudehaske, geboren Luinjeberd.
Gehuwd (2) 24-12-1886 te Opsterland met Sipkje Aukes POST [FOTOPAGINA], geboren 22-12-1860 te Tzummarrum, overleden 26-05-1924 te Veendam, dochter van Auke Johannes POST en Hinke Douwes ZIJLSTRA.
Kinderen:
  Uit (1):
 1. Johannes Hendriks RUITER, turfmaker, winkelier, geboren 05-03-1869 te Gersloot, overleden 27-09-1934 te Glanerbrug.
 2. Jan Hendriks RUITER, visser, vervener, brandstoffenhandelaar, geboren 03-11-1871 te Gersloot, overleden 14-02-1942 te Wolvega.
 3. Alle Hendriks RUITER, commies der Rijksbelastingen, geboren 23-01-1873 te Gersloot, overleden 25-08-1941 te Steenwijk.
 4. Jacob Johannes RUITER, geboren 29-12-1875 te Gersloot, overleden 06-12-1877 te Gersloot.
 5. Feikjen Hendriks RUITER [FOTOPAGINA], geboren 15-08-1877 te Tijnje, overleden 23-01-1926 te Delden.
  Gehuwd 04-11-1904 te Lonneker met Jacob Gijsberts BRUIJS, textielarbeider, geboren 02-10-1884 te Veenendaal, overleden 28-05-1947 te Borne, zoon van Gijsbert BRUIJS en Jacoba STIP.
 6. Grietje Hendriks RUITER [FOTOPAGINA], geboren 29-01-1879 te Tijnje, overleden 27-02-1943 te Almelo.
  Gehuwd 04-03-1909 te Enschede met Pouwel Lukas BRUINS, gemeenteambtenaar, geboren 28-06-1877 te Avereest, overleden 03-04-1949 te Wolvega, zoon van Lukas BRUINS en Geertje OOSTENDIJK.
 7. Jacob Johannes Hendriks RUITER, turfmaker (1900), Commies der Rijksbelastingen, geboren 24-06-1880 te Tijnje, overleden 14-06-1926 te Almelo.
 8. Geert Hendriks RUITER, geboren 17-07-1883 te Tijnje, overleden 04-08-1883 te Het Bildt.

 9. Uit (2):
 10. Hinke Hendriks RUITER [FOTOPAGINA] [FOTOPAGINA], geboren 25-11-1887 te Oldelamer, overleden 27-05-1963 te Apeldoorn.
  Op 25/4/1916 naar Veendam vertrokken.
  Gehuwd 25-04-1918 te Lonneker met Jan Pieters RIDDERSMA, gemeentesecretaris, geboren 06-06-1885 te Winsum, overleden 07-08-1964 te Haarlem, zoon van Pieter Jans RIDDERSMA en Aafke SCHOLMA.
 11. Auke Hendriks RUITER, grossier in levensmiddelen, reiziger, geboren 23-06-1889 te Oldelamer, overleden 05-02-1951 te Almelo.
 12. Johannes Hendriks RUITER, commies der Rijksbelastingen, geboren 13-08-1893 te Steenwijk, overleden 23-06-1962 te Utrecht.

XII.na    Johannes Hendriks RUITER [DOSSIER] [RUITERSTEE /2] [RUITERSTEE /1], turfmaker, winkelier, geboren 05-03-1869 te Gersloot, overleden 27-09-1934 te Glanerbrug, zoon van Hendrik Johannes RUITER (zie XI.ha) en Geesje Jans DE WITH.
Johannes had in Glanerbrug een grote winkel maar raakte in de crisisjaren alles kwijt. [LEES VERDER]
Johannes verrichtte in Glanerbrug pioniersarbeid en hij was alom bekend. [LEES VERDER]
Gehuwd 03-12-1896 te Steenwijk met Aaltje VAN DER PLAS, geboren 14-11-1869 te Steenwijk, overleden 17-03-1944 te Glanerbrug, dochter van Gerrit VAN DER PLAS en Betje VAN ZANTEN.
Kinderen:
 1. Geesje RUITER, winkeljuffrouw, handwerkonderwijzeres, geboren 14-02-1898 te Gronau (Dld), overleden 21-04-1981 te Amstelveen.
 2. Hendrik Johannes RUITER [FOTOPAGINA], ambtenaar, geboren 14-04-1900 te Glanerbrug, overleden 03-02-1970 te Den Haag.
  Op 20/8/1919 naar Den Haag vertrokken.
  Gehuwd 13-04-1932 te Den Haag met Johanna Elisabeth MEYER, geboren 14-07-1908 te Den Haag, overleden 28-10-1997 te Den Haag, dochter van Tieleman MEYER en Jacoba VAN BOMMEL.
           ↪  Uit deze relatie zijn 4 kinderen geboren.    
 3. Gerrit RUITER, metselaar, bouwvakker, geboren 10-12-1903 te Glanerbrug, overleden 15-01-1991 te Hengelo.
 4. Betje (Bets) RUITER [FOTOPAGINA], kraam- en bejaardenverzorgster, geboren 28-01-1906 te Glanerbrug, overleden 19-03-1979 te Deventer.
  Ongehuwd gebleven.
 5. Jan RUITER [FOTOPAGINA], geboren 17-06-1908 te Glanerbrug, overleden 03-1973 te How Island (Canada).
  Naar Canada geëmigreerd. Ongehuwd gebleven.
 6. Aleida (Ali) RUITER [GRAFSTEEN] [FOTOPAGINA], onderwijzeres, geboren 19-10-1914 te Glanerbrug, overleden 08-07-1993 te Glanerbrug. Gehuwd 31-05-1935 te Lonneker met Johannes WESSELS, bakker, geboren 08-02-1899 te Avereest, overleden 20-07-1973 te Glanerbrug, zoon van Jan WESSELS en Jantje PADDING.

XIII.nf    Geesje RUITER [FOTOPAGINA], winkeljuffrouw, handwerkonderwijzeres, geboren 14-02-1898 te Gronau (Dld), overleden 21-04-1981 te Amstelveen, dochter van Johannes Hendriks RUITER (zie XII.na) en Aaltje VAN DER PLAS.
Op 9/8/1923 naar Amsterdam vertrokken.
Gehuwd 09-08-1923 te Lonneker met Cornelis VAN WIJNGAARDEN, leraar Duits M.O, geboren 15-01-1896 te Papendrecht, overleden 10-07-1954 te Amstelveen, zoon van Pieter VAN WIJNGAARDEN en Neeltje VISSER.
Kinderen:
 1. doodgeb. zoon VAN WIJNGAARDEN, geboren 25-03-1925 te Amsterdam.
 2. doodgeb. zoon VAN WIJNGAARDEN, geboren 14-06-1926 te Amsterdam.
 3. Alida VAN WIJNGAARDEN, onderwijzeres, geboren 27-08-1933 te Amsterdam, overleden 07-12-2018 te Meppel. Gehuwd met NN (naam niet getoond vanwege privacy).
 4. Pieter VAN WIJNGAARDEN, register-accountant, geboren 06-05-1936 te Amsterdam, overleden 02-02-2013 te Santpoort.
  Gehuwd 09-05-1961 te Amsterdam met Maria VAN HALM, medisch maatsch. werkster, geboren 21-12-1936 te Gorinchem, overleden 29-09-2004 te Santpoort, dochter van Volkert VAN HALM en Hendrika Johanna VAN ZELM.
 5.        naam niet getoond vanwege privacy

XIII.nh    Gerrit RUITER [GRAFSTEEN] [FOTOPAGINA], metselaar, bouwvakker, geboren 10-12-1903 te Glanerbrug, overleden 15-01-1991 te Hengelo, zoon van Johannes Hendriks RUITER (zie XII.na) en Aaltje VAN DER PLAS.
Gehuwd 29-05-1925 te Lonneker met Johanna HEETEBRIJ, geboren 12-10-1904 te Avereest, overleden 30-11-1980 te Glanerbrug, dochter van Albert HEETEBRIJ en Hendrikje VAN DER WAL.
Kinderen:
 1. Aaltje RUITER, verpleegster, geboren 13-09-1925 te Noord Eschmarke (Lonneker), overleden 17-01-2007 te Bergen op Zoom.
  Gehuwd 17-09-1955 te Enschede met Cornelis August VLUG, gerechtsdeurwaarder, geboren 27-04-1924 te Soerabaja, overleden 2007 te Spanje, zoon van Johannes VLUG en Maria Louise HEEMSKERK.
 2. Albert RUITER, metselaar, geboren 23-01-1927 te Glanerbrug, overleden 03-10-2014 te Glanerbrug.
  Gehuwd (1) met NN (naam niet getoond vanwege privacy).

  Samenwonend (2) na 1975 met Catharina Johanna THIHATMAR, geboren 11-09-1931 te Overdinkel, overleden 08-02-2003, dochter van Jozef THIHATMAR en Hubertha Maria WALMANN.
  Catharina heeft 3 kinderen uit huwelijk met Herman Oude Bos.
           ↪  Uit deze relatie zijn 4 kinderen geboren.    
 3. Hendrikje RUITER, geboren 15-02-1929 te Noord Eschmarke, overleden 11-04-1938 te Schiermonnikoog.
 4. Johanna Hendrika RUITER, geboren 17-11-1931 te Glanerbrug, overleden 28-01-1998 te Borne.
  Gehuwd met NN (naam niet getoond vanwege privacy).
 5. Johannes Hendrik (Joop) RUITER, zeeman, koeltechnicus, geboren 06-03-1933 te Glanerbrug, overleden 21-04-2019 te Oldenzaal. Gehuwd met NN (naam niet getoond vanwege privacy).
           ↪  Uit deze relatie zijn 2 kinderen geboren.    
 6. Geert RUITER, machinebankwerker, geboren 13-03-1936 te Glanerbrug, overleden 14-07-1994 te Rotterdam.
  Gehuwd met NN (naam niet getoond vanwege privacy).
           ↪  Uit deze relatie zijn 4 kinderen geboren.    
 7.        namen niet getoond vanwege privacy

XII.nb    Jan Hendriks RUITER [GRAFSTEEN] [FOTOPAGINA], visser, vervener, brandstoffenhandelaar, geboren 03-11-1871 te Gersloot, overleden 14-02-1942 te Wolvega, zoon van Hendrik Johannes RUITER (zie XI.ha) en Geesje Jans DE WITH.
In 1908 visser, te Oldelamer.
Gehuwd 21-07-1900 te Weststellingwerf met Tintje Paulus VAN DER WAL, geboren 02-02-1876 te Oldelamer, overleden 10-10-1948 te Wolvega, dochter van Paulus VAN DER WAL en Bontje DE HOOP.
Bij huwelijk is Jan 28 jaar, geboren te Gersloot, wonende te Lonneker, slager. Tintje is 23 jaar, geboren en wonende te Oldelamer.

Kind:
 1. Paulus (Paul) RUITER, muziekleraar, geboren 06-07-1908 te Oldelamer, overleden 07-09-1978 te Steenwijk.

XIII.nl    Paulus (Paul) RUITER [DOSSIER], muziekleraar, geboren 06-07-1908 te Oldelamer, overleden 07-09-1978 te Steenwijk, zoon van Jan Hendriks RUITER (zie XII.nb) en Tintje Paulus VAN DER WAL.
Uit het blad "De Stelling" komt het artikel "Paul Ruiter, een gedreven muziekpedagoog". [LEES VERDER]
Paulus is op 6 september 23:40 uur overleden, maar omdat zijn vrouw de begrafenis op maandag 11 september wilde hebben, werd 7 september als overlijdensdatum ingevuld ..
Gehuwd 16-07-1935 te Steenwijk met Wilhelmina Margaretha KAT, geboren 16-06-1914 te Steenwijk, overleden 25-09-2004 te Steenwijk, dochter van Rense Cornelis KAT en Margaretha Pietje VAN DAM.
Begraven op 30 september te Steenwijk.

Kinderen:
 1. Jan Hendrik RUITER, architect, geboren 02-06-1936 te Wolvega, overleden 06-11-2018 te Steenwijk.
 2. Rense Berend RUITER, winkelier in delicatessen, geboren 01-06-1939 te Wolvega, overleden 15-09-2012.
 3. Tina Margaretha RUITER, schoonheidsspecialiste, kleur- en stijladviseuse, geboren 20-11-1942 te Wolvega, overleden 26-11-2023 te Steenwijk. Gehuwd 01-04-1985 te Oldemarkt met Jan Cornelis PEETOOM, majoor Kon. Landmacht, geboren 04-08-1941 te Baarn, overleden 30-07-2006 te Meppel, zoon van Albert PEETOOM en Gerhardina ZWARTEVEEN.
  Begraven op 4/8/2006 te Steenwijk.
 4. Margaretha Wilhelmina (Greetje) RUITER, verpleegkundige, geboren 14-11-1947 te Wolvega, overleden 01-11-2006 te Apeldoorn.
  Begraven op 6/11/2006 gemeentelijke begraafplaats Apeldoorn.
  Gehuwd 18-06-1970 te Steenwijk met Jurrien Anne VAN MINNEN, directeur basisschool, geboren 03-11-1939 te Groningen, overleden 14-09-2007.

XIV.mz    Jan Hendrik RUITER, architect, geboren 02-06-1936 te Wolvega, overleden 06-11-2018 te Steenwijk, zoon van Paulus (Paul) RUITER (zie XIII.nl) en Wilhelmina Margaretha KAT. Gehuwd met NN (naam niet getoond vanwege privacy).

Kind:
 1. Jitze RUITER, horeca-manager, geboren 18-12-1961 te Wolvega, overleden 29-04-1994 te Emmeloord.
 2.        namen niet getoond vanwege privacy

XIV.na    Rense Berend RUITER, winkelier in delicatessen, geboren 01-06-1939 te Wolvega, overleden 15-09-2012, zoon van Paulus (Paul) RUITER (zie XIII.nl) en Wilhelmina Margaretha KAT. Gehuwd met NN (naam niet getoond vanwege privacy).

Kind:
 1. Paul RUITER, eigenaar cateringbedrijf, geboren 27-04-1966 te Wolvega, overleden 23-01-2024 te Sneek. Samenwonend
           ↪  Uit deze relatie zijn 3 kinderen geboren.    
 2.        naam niet getoond vanwege privacy

XII.nc    Alle Hendriks RUITER [FOTOPAGINA] [GRAFSTEEN], commies der Rijksbelastingen, geboren 23-01-1873 te Gersloot, overleden 25-08-1941 te Steenwijk, zoon van Hendrik Johannes RUITER (zie XI.ha) en Geesje Jans DE WITH.
Alle overleed in de tram van Steenwijk naar Wolvega (op weg naar zijn woonplaats Groningen).
Op 21 november 1912 wordt het gezin overgeschreven van Enschede naar Steenwijk.
Gehuwd 17-02-1905 te Lonneker met Maria BERGER, geboren 05-05-1882 te Steenwijkerwold, overleden 15-06-1977 te Assen, dochter van Mense BERGER en Anna BUNT.
Kinderen:
 1. Hendrik (Henk) RUITER, arts, geboren 23-02-1907 te Enschede, overleden 21-07-1964 te Middelburg.
 2. Mense RUITER [DOSSIER], orgelbouwer, geboren 05-10-1908 te Enschede, overleden 06-03-1993 te Groningen.
  Op de website Mense Ruiter Orgelmakers vond ik ooit deze levensbeschrijving van Mense. [LEES VERDER]
  In mei 2004 bezocht ik met mijn beide zonen Rein en Geert het bedrijf van Mense Ruiter. [LEES VERDER]
  Mense Ruiter had in de wereld van de Nederlandse orgelmakers een grote naam. [LEES VERDER]
  Gehuwd 18-09-1947 te Barradeel met Tietje SCHOTANUS, verpleegster, geboren 26-01-1918 te Minnertsga, overleden 14-03-2011 te Oosterwolde, dochter van Dirk SCHOTANUS en Elisabeth TILSTRA.
 3. Geesje RUITER [FOTOPAGINA], verpleegster, directrice Militair Sanatorium Amersfoort, geboren 28-03-1912 te Enschede, overleden 19-11-1981 te Kelowna (Canada).
  Geesje is naar Canada geëmigreerd.
  Gehuwd 19-04-1962 te Groningen met Jan TIMMERMAN, geboren 01-04-1914 te Blokzijl.
 4. Anna RUITER [FOTOPAGINA], geboren 11-07-1916 te Steenwijk, overleden 05-05-2016 te Assen.
  Huwelijk gepland 9/5/1940 werd uitgesteld i.v.m oorlogsdreiging.
  Gehuwd 23-09-1940 te Groningen met Johannes Jacob (Jos) STOIT, houthandelaar, geboren 18-07-1916 te Leens, overleden 05-01-1974 te Groningen, zoon van Hendricus STOIT en Martje HELLER.
 5. Feikje RUITER [FOTOPAGINA], kleuterleidster, geboren 11-07-1921 te Steenwijk.
  Gehuwd 03-08-1951 te Groningen met Kornelis SMITH, orgelmaker, geboren 18-01-1926 te Bedum, overleden 20-11-2001 te Groningen, zoon van Bernardus SMITH en Maria MULDER.

XIII.nm    Hendrik (Henk) RUITER [FOTOPAGINA], arts, geboren 23-02-1907 te Enschede, overleden 21-07-1964 te Middelburg, zoon van Alle Hendriks RUITER (zie XII.nc) en Maria BERGER.
Gehuwd (later gescheiden) 23-07-1937 te Groningen ? met Berendina Theresia EELKEMA, onderwijzeres, geboren 11-06-1913 te Groningen, dochter van Mijndert Gerben EELKEMA en Hermina Jacoba SUERS.Gehuwd (2) 05-06-1950 te Groningen met Geesje MULDER, geboren 09-08-1910 te Groningen, overleden 11-06-1996 te Groningen, dochter van Geert MULDER en Gepke Coletta Gudula WELBERGEN.
Kind:
  Uit (1):
 1. Alle Hendrik RUITER, docent Natuurkunde, geboren 28-02-1942 te Groningen, overleden 24-10-2019 te Drachten. Gehuwd met NN (naam niet getoond vanwege privacy).
           ↪  Uit deze relatie zijn 2 kinderen geboren.    
 2.        naam niet getoond vanwege privacy

XII.ng    Jacob Johannes Hendriks RUITER [FOTOPAGINA], turfmaker (1900), Commies der Rijksbelastingen, geboren 24-06-1880 te Tijnje, overleden 14-06-1926 te Almelo, zoon van Hendrik Johannes RUITER (zie XI.ha) en Geesje Jans DE WITH. Gehuwd 24-05-1911 te Middelburg met Catharina Geertruida SCHOT, geboren 07-06-1885 te Bergen op Zoom, overleden 06-05-1971 te Almelo, dochter van Dirk Cornelis SCHOT en Janna VAN BEMDEN.
Kinderen:
 1. Hendrik RUITER, geboren 27-06-1914 te Amsterdam, overleden 26-08-1990 te Zuid-Afrika.
  Volgens de persoonskaart is Hendrik op 20 april 1954 naar Zuid-Afrika vertrokken.
  Gehuwd 26-02-1955 te Germiston (Zuid-Afrika) met Jeannette Roelfine WALHOF, geboren 13-11-1920 te Amsterdam, overleden 25-12-1993 te Zuid-Afrika, dochter van Johannes Bernardus WALHOF en Hendrika Geertruida WILLEMSEN.
           ↪  Uit deze relatie zijn 2 kinderen geboren.    
 2. Janna RUITER, geboren 08-11-1916 te Amsterdam, overleden 24-12-1999 te Almelo.
 3. Dirk Cornelis RUITER [GRAFSTEEN], geboren 31-12-1918 te Amsterdam, overleden 23-09-1944 te Zenderen.
  Dirk kwam in de oorlog in het verzet terecht en is door de Duitse bezetter gefusilleerd. [LEES VERDER]
  Herdenking aanslag op Huize Lidwina. [LEES VERDER]
  Ontroerende herdenking Huize Lidwina. [LEES VERDER]
 4. Geesje RUITER, verpleegster, geboren 30-06-1920 te Almelo, overleden 22-09-1999 te Oud-Beijerland.
  Volgens persoonskaart is Geesje op 18 april 1940 naar Den Haag vertrokken.
  Gehuwd 02-02-1950 te Oud-Beijerland met Jacob SCHIPPER, koopman, boekhouder, geboren 22-03-1902 te Oud-Beijerland, overleden 12-03-1975 te Oud-Beijerland, zoon van Bastiaan Willem SCHIPPER en Annigje LODDER.
 5. Adriaan Johan RUITER, belastingadviseur, geboren 25-08-1921 te Almelo, overleden 04-02-2015 te Zwolle.

XIII.nv    Adriaan Johan RUITER, belastingadviseur, geboren 25-08-1921 te Almelo, overleden 04-02-2015 te Zwolle, zoon van Jacob Johannes Hendriks RUITER (zie XII.ng) en Catharina Geertruida SCHOT.
Volgens persoonskaart vertrok Adriaan op 30 januari 1948 naar Aalsmeer.
Gehuwd 25-07-1951 te Den Haag met Frankelina BOERSMA, kantoor-, winkelbediende, geboren 22-08-1924 te Vlagtwedde, overleden voor 2021, dochter van Durk BOERSMA en Trijntje VAN NETTEN.
Kinderen:
 1. Dirk Cornelis RUITER, beheerder Streekarchief Heusden, geboren 27-03-1956 te Sleeuwijk, overleden 27-03-2021 te Nieuwendijk.
 2. Adriaan Johan RUITER, landmeter, geboren 13-10-1963 te Sleeuwijk, overleden voor 2021.
 3.        namen niet getoond vanwege privacy

XII.nj    Auke Hendriks RUITER [FOTOPAGINA] [FOTOPAGINA], grossier in levensmiddelen, reiziger, geboren 23-06-1889 te Oldelamer, overleden 05-02-1951 te Almelo, zoon van Hendrik Johannes RUITER (zie XI.ha) en Sipkje Aukes POST.
Op 4/10/1916 vertrokken naar Zundert.
Gehuwd 18-10-1918 te Lonneker met Geertje KOOI, winkeljuffrouw, geboren 12-06-1890 te Ossenzijl, overleden 12-02-1969 te Almelo, dochter van Klaas KOOI en Hendrikje HULZINGA.
Kinderen:
 1. Sipkje RUITER, geboren 18-12-1919 te Almelo, overleden 02-01-2004 te Almelo. Gehuwd 19-05-1948 te Almelo met Sjoerd KUPERUS, fabrikant matrassen/stalen meubelen, geboren 11-07-1919 te Almelo, overleden 28-09-1981 te Almelo, zoon van Gerrit KUPERUS en Ida STEENHUIS.
 2. Klaas RUITER, ambtenaar, geboren 28-10-1922 te Almelo, overleden 09-05-1992 te Almelo.
  Gehuwd met NN (naam niet getoond vanwege privacy).

XII.nk    Johannes Hendriks RUITER [GRAFSTEEN] [FOTOPAGINA] [FOTOPAGINA], commies der Rijksbelastingen, geboren 13-08-1893 te Steenwijk, overleden 23-06-1962 te Utrecht, zoon van Hendrik Johannes RUITER (zie XI.ha) en Sipkje Aukes POST.
Het echtpaar Johannes Ruiter en Elisabeth Ruiter-van Sitteren heeft gedurende de oorlog aan veel onderduikers een veilig toevluchtsoord geboden. In 1996 kregen zij daarvoor postuum de Yad Vashem-onderscheiding toegekend. [LEES VERDER]
Op 29 mei 1916 vertrokken naar Zundert.
Gehuwd 28-06-1922 te Andel met Elisabeth VAN SITTEREN, geboren 28-02-1901 te Andel, overleden 05-12-1981 te Utrecht, dochter van Jacobus Dirk VAN SITTEREN en Elisabeth DE BRUIN.
Kinderen:
 1. Elizabeth Sipkje RUITER, onderwijzeres, geboren 27-08-1923 te Kaatsheuvel, overleden 19-05-2010 te Zeist.
  Begraven op 25/5/2010 op de Algemene Begraafplaats te Zeist.
  Gehuwd 11-04-1945 te Gorinchem met Gerrit GERRITSE, rijksaccountant, geboren 26-10-1922 te Gorinchem, overleden 28-10-2010 te Zeist, zoon van Jacobus Johannes GERRITSE en Willemina Johanna MUILENBURG.
 2. Hendrik Johannes RUITER, leraar, conrector VWO, geboren 24-10-1924 te Sprang Capelle (NBr), overleden 03-11-2010 te Amersfoort. Gehuwd met NN (naam niet getoond vanwege privacy).
           ↪  Uit deze relatie zijn 3 kinderen geboren.    

X.co    Durk Reins RUITER, veenwerker, turfarbeider, arbeider, geboren 09-02-1813 te Tjalleberd, overleden 17-05-1881 te Daarle, zoon van Rein Wiegers RUITER (zie IX.ae) en Trijntje Johannes JAGER.
In de lijst van grondeigenaren Gersloot 1836-1839 wordt Dirk genoemd als veenwerker te Tjalleberd. Bij de geboorte van Rein in 1840 is Dirk veenwerker te Tjalleberd. Bij overlijden van Rein (1842) is hij turfmaker en woont in Avereest. Op 1/4/1842 verhuisde het gezin van Tjalleberd no.134 naar Avereest. In 1868 is Dirk arbeider, wonende Terband. In 1875 is Dirk arbeider, woonachtig "thans onder Daarle, gem. Hellendoorn, vroeger te Vroomshoop". Overleden te Deventer, wonende te Daarle.
Bij huwelijk is Dirk veenwerker; Wiegertje is 19 jaar en zonder beroep, haar vader is veenbaas. Getuige is Jacob Luites ten Hoeve "aangehuwd broeder van de man". In het woningregister van Aengwirden 1841 staat Dirk Reins Ruiter vermeld als wonende te Aengwirden, nummer 134. Dit is hetzelfde adres als van zijn schoonvader Pieter A. Lok. Dirk woont er met zijn vrouw en zoon; Pieter met 4 zonen, 4 dochters en zijn vrouw. Op 1 april 1842 vertrekt Dirk met zijn gezin naar Grote Moer (niet bekend waar dat is). In 1855 wordt Dirk genoemd als veenwerker te Tjalleberd!
Gehuwd 21-02-1840 te Tjalleberd met Wiegertje Pieters LOK, geboren 13-02-1821 te Tjalleberd, overleden 08-12-1888 te Amsterdam, dochter van Pieter Arends LOK en Grietje Pieters DE JONG.
Bij huwelijk is Dirk veenwerker; Wiegertje is zonder beroep, haar vader is veenbaas. Getuige is Jacob Luites ten Hoeve "aangehuwd broeder van de man". In het woningregister van Aengwirden 1841 staat Dirk Reins Ruiter vermeld als wonende te Aengwirden, nummer 134. Dit is hetzelfde adres als van zijn schoonvader Pieter A. Lok. Dirk woont er met zijn vrouw en zoon; Pieter met 4 zonen, 4 dochters en zijn vrouw. Op 1 april 1842 vertrekt Dirk met zijn gezin naar Grote Moer (nog niet bekend waar dat is). In 1855 wordt Dirk genoemd als veenwerker te Tjalleberd!

Kinderen:
 1. Rein Durks RUITER, geboren 11-12-1840 te Tjalleberd, overleden 18-06-1842 te Avereest.
  Getuige bij de geboortaangifte zijn Dirk Jans de Ruiter en Jacob Luites ten Hoeve. Volgens overlijdensakte is Rein in Joure geboren.
 2. Pieter Durks RUITER, veenwerker, fabrieksarbeider, schipper, geboren 12-02-1843 te Avereest, overleden 06-02-1929 te Vroomshoop.
 3. Trijntje Durks RUITER, geboren 19-12-1844 te Avereest, overleden 18-09-1918.
  Gehuwd (1) 28-09-1867 te Aengwirden met Kornelis Thaes BOESKE, boendermaker, geboren 02-08-1841 te Nijehaske, overleden 06-05-1885 te Terband, zoon van Thae Kornelis BOESKE en Aaltje Alberts PRINS.
  Bij huwelijk is Cornelis 26 jaar, boendermaker, geboren en wonende te Nijehaske.
  Gehuwd (2) 15-07-1893 te Terband met Wiebe Klazes SLAGER, scheepstimmermansknecht, geboren 25-08-1845 te Luinjeberd, zoon van Klaas Roelofs SLAGER en Margjen Hendriks JASPER.
  Bij huwelijk zijn beide weduwe/naar. Wiebe is 47 jaar, scheepstimmerknecht, geboren Luinjeberd, wonende Terband, binnen laatste 6 maanden te Amsterdam. Trijntje is 48 jaar, winkeliersche, geboren Avereest, wonende Terband.
 4. Grietje Durks RUITER [GRAFSTEEN], geboren 24-09-1847 te Tjalleberd, overleden 12-11-1920 te Veenoord.
  Bij huwelijk is Hendrik veenwerker, Grietje is naaister.
  Gehuwd 21-05-1869 te Terband met Hendrik Luites BAAS, veenwerker, geboren 13-12-1843 te Haskerdijken, overleden na 1920, zoon van Luite Roelofs BAAS en Fokje Hendriks MOED.
 5. Rein Durks RUITER, arbeider, geboren 25-12-1850 te Tjalleberd, overleden 16-01-1876 te Nijehaske.
 6. Jantje Durks RUITER, geboren 14-03-1854 te Luinjeberd.
 7. Wieger Durks RUITER, geboren 11-04-1857 te Tjalleberd, overleden 07-10-1860 te Tjalleberd.
  Wieger overlijdt te huisno. 45.
 8. Arend Durks RUITER, geboren 09-01-1860 te Tjalleberd, overleden 08-08-1877 te Daarle.
 9. Johanneske Durks RUITER, geboren 06-09-1862 te Tjalleberd, overleden 30-10-1889 te Amsterdam.
  Gehuwd 23-11-1883 te Den Ham met Jacob Hendriks KNOL, arbeider [2426], geboren 14-05-1860 te Den Ham, zoon van Hendrik KNOL en Johanna Geertruida Willemina BOMHOF.

XI.hc    Pieter Durks RUITER [GRAFSTEEN] [FOTOPAGINA], veenwerker, fabrieksarbeider, schipper, geboren 12-02-1843 te Avereest, overleden 06-02-1929 te Vroomshoop, zoon van Durk Reins RUITER (zie X.co) en Wiegertje Pieters LOK.
In 1869 veenwerker, Terband. Getuige bij geboorteaangifte van Alle Hendriks Ruiter in 1873. Dan is hij 29 jaar, arbeider, Nijehaske. In 1911 fabrieksarbeider, wonende Lonneker.
Gehuwd 20-05-1868 te Terband met Niesje Luites BAAS [FOTOPAGINA], geboren 05-03-1846 te Haskerdijken, overleden 03-03-1926 te Vroomshoop, dochter van Luite Roelofs BAAS en Fokje Hendriks MOED.
Pieter "de Ruiter" is bij huwelijk arbeider, wonende Terband. Niesje is zonder beroep, geboren Haskerdijken, wonende Terband. Pieter ondertekent met "P.D.Ruiter".

Kinderen:
 1. Luite Pieters RUITER, beurtschipper, brugwachter, geboren 03-05-1869 te Terband, overleden 14-07-1939 te Vroomshoop.
 2. Dirk Pieters RUITER, visser, geboren 25-04-1871 te Haskerdijken, overleden 27-05-1898 te Vroomshoop.
 3. Roelof Pieters RUITER, geboren 07-02-1873 te Haskerland, overleden 27-06-1877 te Vroomshoop.
 4. Wiegertje Pieters RUITER, geboren 29-04-1875 te Haskerland, overleden 20-09-1898 te Vroomshoop.
 5. Fokje Pieters RUITER, geboren 09-07-1876 te Vroomshoop, overleden 24-09-1893 te Vroomshoop.
 6. Roelof Pieters RUITER, schilder, geboren 20-04-1878 te Vroomshoop, overleden 12-06-1929 te Grand Rapids (VS).
 7. Reinske Pieters RUITER, geboren 31-05-1880 te Vroomshoop, overleden 01-02-1881 te Vroomshoop.
 8. Reinske Pieters RUITER, geboren 16-04-1882 te Vroomshoop, overleden 05-09-1883 te Vroomshoop.
 9. Reinske Pieters RUITER [FOTOPAGINA], geboren 03-05-1884 te Vroomshoop, overleden 05-07-1917 te Enschede.
  Gehuwd 29-12-1911 te Lonneker met Thomas BRUINEWOUD [FOTOPAGINA], koopman, geboren 22-08-1888 te Nijeholtwolde, zoon van Pieter BRUINEWOUD en Maaike KOOISTRA.
 10. Aafje Pieters RUITER [GRAFSTEEN] [FOTOPAGINA], geboren 14-04-1886 te Vroomshoop, overleden 14-01-1984 te Schiedam.
  Gehuwd 04-07-1912 te Enschede met Jan BAKKER, slager [2433], geboren 22-09-1889 te Vledder, overleden 04-12-1933 te Enschede, zoon van Remmelt BAKKER en Grietje Oostindië.
 11. Hendrik Pieters RUITER, geboren 08-08-1889 te Vroomshoop, overleden 27-07-1895 te Vroomshoop.
 12. Catharina Pieters RUITER [FOTOPAGINA], geboren 09-08-1892 te Vroomshoop, overleden 23-05-1980 te Hilversum.
  Ongehuwd gebleven.

XII.nl    Luite Pieters RUITER [GRAFSTEEN], beurtschipper, brugwachter, geboren 03-05-1869 te Terband, overleden 14-07-1939 te Vroomshoop, zoon van Pieter Durks RUITER (zie XI.hc) en Niesje Luites BAAS.
Gehuwd 08-02-1896 te Den Ham met Gerrigje Jans VERMEER, geboren 04-01-1871 te Den Ham, overleden 21-02-1927 te Vroomshoop, dochter van Jan Roelof VERMEER en Janna MANESCHIJN.
Kinderen:
 1. Jan Roelof RUITER, belastingambtenaar, geboren 09-11-1897 te Vroomshoop, overleden 15-01-1986 te 's Gravenzande.
 2. Janna Luites RUITER, geboren 24-09-1899 te Vroomshoop, overleden 19-02-1999 te Hellendoorn.
  Gehuwd 26-06-1936 te Den Ham met Berend POST, geboren 08-03-1886 te Vroomshoop, overleden 20-10-1972 te Hellendoorn.
 3. Niesje Luites RUITER [GRAFSTEEN], geboren 24-09-1899 te Vroomshoop, overleden 09-08-1991 te Vroomshoop.
  Gehuwd 16-09-1938 te Den Ham met Gerrit Jan VENEMAN, geboren 10-09-1906 te Almelo, overleden 25-02-1988 te Vroomshoop.
 4. Pieter RUITER, geboren 22-05-1903 te Vroomshoop, overleden 09-08-1986 te Brisbane (Australie).
 5. Dirk RUITER, geboren 04-10-1905 te Vroomshoop, overleden voor 2002.
  Gehuwd met Gé ZUIDEMA.
  Er zijn vier kinderen uit dit gezin geboren, woonden in Leiden.
 6. Roelof RUITER, geboren 17-01-1909 te Vroomshoop, overleden 13-09-1991 te Brisbane.
  Gehuwd 03-04-1929 te Leiden met Hendrikje ZUIDEMA, geboren 20-09-1909 te Hoogeveen, overleden 12-08-1993 te Brisbane (Australie).
  Omstreeks 1951 is dit gezin naar Australie geëmigreerd.
           ↪  Uit deze relatie zijn 3 kinderen geboren.    

XIII.oa    Jan Roelof RUITER, belastingambtenaar, geboren 09-11-1897 te Vroomshoop, overleden 15-01-1986 te 's Gravenzande, zoon van Luite Pieters RUITER (zie XII.nl) en Gerrigje Jans VERMEER.
Gehuwd 14-12-1923 te Den Ham met Jantje JANSEN, geboren 22-09-1900 te Den Ham, overleden 21-07-1978 te 's Gravenzande, dochter van Jan JANSEN en Jennigje BORGER.
Kind:
 1. Jan RUITER, geboren 30-03-1928 te Losser, overleden 11-11-1928 te Oldenzaal.
 2.        namen niet getoond vanwege privacy

XIII.od    Pieter RUITER, geboren 22-05-1903 te Vroomshoop, overleden 09-08-1986 te Brisbane (Australie), zoon van Luite Pieters RUITER (zie XII.nl) en Gerrigje Jans VERMEER.
Gehuwd 12-04-1935 te Vroomshoop met Hendrikje LEISNER, geboren 09-04-1912 te Vroomshoop, overleden 02-10-1992 te Brisbane (Australie).
In 1951 emigreerde dit gezin naar Australie.

Kind:
 1. Hendrik (Hank) RUITER, geboren 20-11-1948 te Vroomshoop, overleden 27-09-1994 te Brisbane (Aus).
  Gehuwd (1) met NN (naam niet getoond vanwege privacy).

  Gehuwd (2) met NN (naam niet getoond vanwege privacy).
           ↪  Uit deze relatie zijn 2 kinderen geboren.    
 2.        namen niet getoond vanwege privacy

XII.nq    Roelof Pieters RUITER [FOTOPAGINA] [GRAFSTEEN], schilder, geboren 20-04-1878 te Vroomshoop, overleden 12-06-1929 te Grand Rapids (VS), zoon van Pieter Durks RUITER (zie XI.hc) en Niesje Luites BAAS.
Roelof en Lammegien emigreerden in 1906 naar de Verenigde Staten. Kort na aankomst schreef Roelof een brief aan zijn familie in Nederland met het reisverslag. [LEES VERDER]
Roelof is aan nierziekte overleden als gevolg van zijn beroep als schilder.
Gehuwd 10-05-1900 te Almelo met Lammegien BOSSCHER [FOTOPAGINA] [FOTOPAGINA] [GRAFSTEEN], geboren 08-04-1878 te Ommen, overleden 24-06-1962 te Grand Rapids (VS), dochter van Hemmo BOSSCHER en Lammegien ENSING.
In 1936 bezoeken Lammigje en haar dochter Emma Nederland. Eind augustus 1936 varen ze met de "Statendam" terug naar Amerika. Woonadres: 636 Olympia Street S.W. Grand Rapids.

Kinderen:
 1. Niesje RUITER [FOTOPAGINA], geboren 21-03-1901 te Almelo, overleden 04-09-1974 te Grand Rapids (VS).
  George en Niesje zijn door een auto-ongeluk om het leven gekomen.
  Niesje schreef in 1970 een aantal pagina's met, wat zij noemde, "the early days of her life". [LEES VERDER]
  Niesje werd in de VS Nell genoemd.
  Gehuwd 10-09-1925 te Grand Rapids (VS) met John George BAAS, geboren 12-09-1899 te McBain (Michigan, VS), overleden 04-09-1974 te Grand Rapids (VS).
  Bij autoongeluk om het leven gekomen.
 2. Lammegien (Elisabeth) RUITER, geboren 28-12-1902 te Vroomshoop, overleden 23-06-1993 te Grand Rapids (VS).
 3. Pieter RUITER [GRAFSTEEN], geboren 18-09-1904 te Vroomshoop, overleden 09-11-1956 te Grand Rapids (VS).
  Gehuwd (later gescheiden) 3-1935 te Detroit (Michigan, VS) met Martha VROOM, geboren 1904 te Ned..
 4. Emma RUITER, geboren 11-07-1906 te Grand Rapids (VS), overleden 11-03-1907 te Grand Rapids (VS).
 5. Emma RUITER [GRAFSTEEN], onderwijzeres, geboren 08-01-1908 te Grand Rapids (VS), overleden 22-08-2004 te Grand Rapids (VS).
  Naar aanleiding van Emma's overlijden verscheen een krantenartikel in de plaatselijke pers. [LEES VERDER]
  Ongehuwd gebleven.
 6. Irene RUITER [FOTOPAGINA], geboren 18-11-1909 te Grand Rapids (VS), overleden 08-09-1994 te Grand Rapids (VS).
  Gehuwd (1) 28-09-1934 te Grand Rapids (VS) met Jay. R. VENEMA, geboren 26-08-1908 te Grand Rapids (VS), overleden 26-04-1986 te Arizona (VS).
  Gehuwd (2) 16-05-1992 te Raybrook Manor, Grand Rapids (Mi) met Claus BEUKEMA, geboren 1907, overleden 08-08-1993 te Grand Rapids (Mi).
 7. Angelina RUITER, geboren 20-07-1911 te Grand Rapids (VS), overleden 29-07-1911 te Grand Rapids (VS).
  Nederlandse naam : Arendje.
 8. Margaret RUITER, geboren 20-07-1911 te Grand Rapids (VS), overleden 24-01-1993 te Grand Rapids (VS).
 9. Arthur RUITER, geboren 12-04-1913 te Grand Rapids (VS), overleden 19-12-1984 te Grand Rapids (VS).
 10. Ruth RUITER, geboren 25-08-1914 te Grand Rapids (VS), overleden 01-09-1914 te Grand Rapids (VS).
 11. Louis RUITER, geboren 17-01-1918 te Grand Rapids (VS), overleden 13-03-1975 te Grand Rapids (VS).

XIII.oh    Lammegien (Elisabeth) RUITER [FOTOPAGINA], geboren 28-12-1902 te Vroomshoop, overleden 23-06-1993 te Grand Rapids (VS), dochter van Roelof Pieters RUITER (zie XII.nq) en Lammegien BOSSCHER.
Lammegien werd in de VS Elisabeth genoemd.
Gehuwd 05-07-1923 te Grand Rapids (VS) met Enno Ralph HAAN, geboren 09-01-1902 te Grand Rapids (VS), overleden 28-07-1961 te Grand Rapids (VS), zoon van Christian Enno HAAN en Katje (Katie) DEUNHOUWER.
Kinderen:
 1. Eunice Kathleen HAAN, geboren 05-01-1924 te Grand Rapids, overleden 21-06-2005 te Holland (Michigan, VS).
 2. Robert Lee HAAN, geboren 14-09-1928 te Grand Rapids, overleden 24-11-2020 te Grand Rapids.
  Uit de 'obituary' van Bob :
  Gehuwd 27-08-1964 te Grand Rapids met Eleanor June EVERSE, geboren 19-06-1924 te Grand Rapids, overleden 22-04-2002 te Grand Rapids, dochter van Henry EVERSE en Mabel NN.
 3.        naam niet getoond vanwege privacy

XIII.oo    Arthur RUITER [FOTOPAGINA], geboren 12-04-1913 te Grand Rapids (VS), overleden 19-12-1984 te Grand Rapids (VS), zoon van Roelof Pieters RUITER (zie XII.nq) en Lammegien BOSSCHER.
Gehuwd 23-04-1938 te Grand Rapids (VS) met Ruth Esther ROGERS, geboren 27-11-1916 te Grand Rapids (VS), overleden 10-01-1997 te Grand Rapids (VS).
Kind:
 1. Michael John RUITER, geboren 19-12-1955 te Grand Rapids (VS), overleden 20-11-2000 te Grand Rapids (VS).
  Gehuwd met NN (naam niet getoond vanwege privacy).
           ↪  Uit deze relatie zijn 2 kinderen geboren.    
 2.        namen niet getoond vanwege privacy

XIII.oq    Louis RUITER [FOTOPAGINA], geboren 17-01-1918 te Grand Rapids (VS), overleden 13-03-1975 te Grand Rapids (VS), zoon van Roelof Pieters RUITER (zie XII.nq) en Lammegien BOSSCHER.
Gehuwd (later gescheiden) 08-02-1937 te Grand Rapids (VS) met Margaret DIEPENHORST, geboren 06-02-1921 te Grand Rapids (VS), overleden 08-08-1986 te San Bernardino (VS).
Gehuwd (2) 08-03-1956 te Grand Rapids (VS) met Evelyn Koets CARPENTER, geboren 26-11-1924 te Grand Rapids (VS), overleden 30-05-1966 te Grand Rapids (VS).
Gehuwd (3) met NN (naam niet getoond vanwege privacy).

Kind:
  Uit (1):
 1. Robert Louis RUITER, geboren 08-08-1938 te Grand Rapids (VS), overleden 04-09-1986 te Florence (Carolina, VS).
 2.        namen niet getoond vanwege privacy

XIV.om    Robert Louis RUITER, geboren 08-08-1938 te Grand Rapids (VS), overleden 04-09-1986 te Florence (Carolina, VS), zoon van Louis RUITER (zie XIII.oq) en Margaret DIEPENHORST.
Gehuwd (later gescheiden) 21-07-1956 te Grand Rapids (VS) met Sharon Ann OOSTVEEN, geboren 10-09-1938 te Grand Rapids (VS), overleden 06-09-1986 te Florence (Carolina, VS).
Kinderen:
 1. NN RUITER, geboren 1958 te Grand Rapids (VS), overleden 1958 te Grand Rapids (VS).
  In 1958 is een tweeling geboren en datzelfde jaar overleden.
 2. NN RUITER, geboren 1958 te Grand Rapids (VS), overleden 1958 te Grand Rapids (VS).
  In 1958 is een tweeling geboren en datzelfde jaar overleden.
 3.        namen niet getoond vanwege privacy

XI.hf    Rein Durks RUITER, arbeider, geboren 25-12-1850 te Tjalleberd, overleden 16-01-1876 te Nijehaske, zoon van Durk Reins RUITER (zie X.co) en Wiegertje Pieters LOK.
Gehuwd 12-06-1875 te Aengwirden met Afke Luites BAAS, geboren 25-08-1849 te Haskerdijken, dochter van Luite Roelofs BAAS en Fokje Hendriks MOED.
Bij huwelijk is Rein 24 jaar, geboren Tjalleberd, arbeider, wonende Nijehaske. Afke is 25 jaar, zonder beroep, geboren Haskerdijken, wonende Terband, binnen laatste 6 maanden te Holwerd.

Kind:
 1. Luite Reins RUITER, geboren 23-06-1876 te Terband, overleden 04-07-1876 te Terband.

X.cp    Hendrik Reins RUITER, veenarbeider, geboren 02-06-1817 te Tjalleberd, overleden 28-03-1892 te Tijnje, zoon van Rein Wiegers RUITER (zie IX.ae) en Trijntje Johannes JAGER.
Volgens Bevolkingsregister woonde in 1872 zijn broer Wieger bij Hendrik in en verhuisde met hen op 20/4/1876 naar Terwispel.
Gehuwd 30-10-1864 te Oudehaske met Margjen Jacobs MOED [FOTOPAGINA], geboren 09-10-1841 te Nijehaske, overleden 28-12-1923 te Tijnje, dochter van Jacob Berends MOED en Ummigjen Franzes SLOT.
Volgens Margje Ruiter : Hendrik woonde met 2 broers in de Warren bij Tijnje; hier was Margje Moed huishoudster. Hendrik verhuurde pramen in de Warren, hetgeen een redelijk bestaan verzekerde; zelfs genoeg om er een naaister op na te houden. Margje heeft haar hele leven in de Warren gewoond. Volgens Kerst Ruiter woonden Hendrik en Wieger samen in Oudehaske en was Margje Moed daar huishoudster. Volgens huwelijksakte was Margje dienstmeid.

Kinderen:
 1. doodgeb. dochter RUITER, geboren 04-03-1865 te Oudehaske.
 2. Jacob Hendriks RUITER, veenarbeider, boer, geboren 04-03-1865 te Oudehaske, overleden 12-10-1930 te Tijnje.
 3. Wieger Hendriks RUITER, geboren 17-11-1870 te Tijnje, overleden 19-11-1899 te Tijnje.
 4. Trijntje Hendriks RUITER [FOTOPAGINA], geboren 16-01-1877 te Tijnje, overleden 28-01-1950 te Ureterp.
  Toen Trijntje stierf was ze weduwe; ze zat in een tehuis. Ze werd op donderdag 2 februari 1950 in Tijnje begraven.
  Gehuwd 12-06-1913 te Opsterland met Feitze JEENINGA, geboren 15-02-1868 te Tijnje, overleden 17-03-1931 te Zuidlaren, zoon van Bauke Feddes JEENINGA en Trijntje Tjipkes VAN DER VLIET.

XI.hk    Jacob Hendriks RUITER [DOSSIER], veenarbeider, boer, geboren 04-03-1865 te Oudehaske, overleden 12-10-1930 te Tijnje, zoon van Hendrik Reins RUITER (zie X.cp) en Margjen Jacobs MOED.
In 1901 is Jacob veenarbeider en woont in Terwispel. Zonder twijfel wordt hier Tijnje bedoeld, dat tot circa 1910 onder Terwispel viel.
Jacob was de mannelijke helft van een tweeling; zijn zusje werd dood geboren. Hendrik en Margje woonden in Oudehaske, Margje was zonder beroep. Jacob is op donderdag 16 oktober begraven in Tijnje.
Gehuwd (1) 11-03-1886 te Tijnje met Attje Hendriks LAGEVEEN, dienstmeid, geboren 05-05-1864 te Tijnje, overleden 10-03-1898 te Tijnje, dochter van Hendrik Wiebes LAGEVEEN en Jantje Jeens AKKERMAN.
Dit is het eerste huwelijk van Jacob Ruiter. Bij huwelijk is Attje dienstmeid. Bij overlijden van Attje is haar vader koemelker te Lippenhuizen, haar moeder is reeds overleden.
Gehuwd (2) 18-12-1903 te Tijnje met Elisabeth Sjoerds VAN WOUDEN [FOTOPAGINA], geboren 29-06-1876 te 't Meer, overleden 16-08-1955 te Drachten, dochter van Sjoerd Hendriks VAN WOUDEN en Sietske Bouwes VAN DER LAAN.
Volgens Margje Ruiter : Jacob heeft bij Van Ek gewerkt, die kwam uit 't Meer. Toen de veenderij ophield en Van Ek ook, kocht Jacob land en boerderij. Zijn zoon Sjoerd hielp hem met het bedrijf (Hendrik en Hendrik Wiebe waren al het huis uit) en nam dat na Jacob's overlijden in 1930 over. Jacob is aan kanker gestorven. Volgens verschillende nazaten van Jacob was er nog sprake van een klein dochtertje dat in een petgat is verdronken. Dit dochtertje zou wellicht een 'onecht' kind van Elisabeth zijn. Dit dochtertje hebben we inderdaad opgespoord. Het is Cornelia (Neeltje) van Wouden, geboren 24 sep 1902 in Bockheim (Dld), en overleden op 20 sep 1912 te Nijbeets.
De geschiedenis van Neeltje van Wouden. [LEES VERDER]

Kinderen:
  Uit (1):
 1. Hendrik RUITER, veenarbeider, arbeider, geboren 15-08-1886 te Tijnje, overleden 30-09-1973 te Joure.
 2. Jantje RUITER, geboren 19-07-1888 te Tijnje, overleden 05-08-1901 te Leeuwarden (zkh).
  Bij overlijden woont Jantje in Terwispel. Jantje is overleden in het ziekenhuis van Leeuwarden; ze leed aan botkanker.
 3. Hendrik Wiebe RUITER, geboren 07-12-1890 te Tijnje, overleden 18-07-1971 te Tijnje.
 4. Margje RUITER [GRAFSTEEN] [FOTOPAGINA], geboren 14-10-1893 te Tijnje, overleden 16-10-1985 te Leeuwarden.
  Gehuwd 15-05-1919 te 't Bildt met Foppe ANDRINGA [FOTOPAGINA], geboren 28-08-1892 te St.Annaparochie, overleden 19-02-1976 te Leeuwarden, zoon van Sjoerd ANDRINGA en Yfke VAN DER WAL.
  Foppe is op maandag 23 februari op de Noorderbegraafplaats in Leeuwarden begraven.
 5. Dirkje RUITER [FOTOPAGINA], geboren 22-03-1896 te Tijnje, overleden 09-04-1963 te Leeuwarden.
  Dirkje is begraven op de Noorderbegraafplaats in Leeuwarden. Ze woonde in de Sumatrastraat 9.
  Gehuwd 19-09-1918 te Beverwijk met Piet BROEKSMA [FOTOPAGINA], politieagent, geboren 23-10-1894 te Holwerd, overleden 29-01-1967 te Leeuwarden, zoon van Sijbren Harmens BROEKSMA en Antje Jacobs SCHAAP.
  Van Piet Broeksma verscheen een kort artikel in de plaatselijke krant. [LEES VERDER]

 6. Uit (2):
 7. Sjoerd RUITER, geboren 08-01-1905 te Tijnje, overleden 24-05-1979 te Tijnje.
 8. Wieger RUITER, chauffeur (1934), geboren 27-12-1906 te Tijnje, overleden 22-01-1976 te Trenton, Ontario (Can).
 9. Sietske RUITER [FOTOPAGINA], geboren 12-09-1908 te Tijnje, overleden 07-09-1995 te VS.
  In VS bekend als Shirley Cloo.
  Gehuwd 1930 te Opsterland met Marten CLOO [FOTOPAGINA], geboren 22-06-1906 te Zeist, overleden 4-1974.
  Marten werd op 29 april 1974 begraven.
 10. Kerst RUITER, geboren 26-12-1909 te Tijnje, overleden 05-02-1993 te Nijbeets.
 11. Jannes RUITER, postbode, geboren 18-04-1911 te Tijnje, overleden 20-05-1981 te Drachten.
 12. Hendrikus RUITER, geboren 29-06-1912 te Tijnje, overleden 14-10-1912 te Tijnje.
 13. Neeltje RUITER, geboren 06-11-1913 te Tijnje, overleden 08-01-1914 te Tijnje.
 14. Neeltje RUITER [GRAFSTEEN] [FOTOPAGINA], geboren 27-12-1914 te Tijnje, overleden 02-10-1999 te Nij Beets. Gehuwd 07-05-1937 te Drachten met Aize TOLSMA [FOTOPAGINA], geboren 22-07-1910 te Drachten, overleden 27-05-1995 te Nij Beets, zoon van Harmen TOLSMA en Oedske DE VRIES.
 15. Trijntje RUITER [GRAFSTEEN] [FOTOPAGINA], geboren 19-04-1917 te Tijnje, overleden 13-07-1978 te Sneek.
  Begraven te Hidaard.
  Gehuwd 20-05-1938 te Hidaard met Tjeerd HINGST [FOTOPAGINA], geboren 02-07-1905, overleden 29-08-1990 te Sneek.
  Begraven te Hidaard.
 16. Hendrikus RUITER, geboren 08-09-1918 te Tijnje, overleden 15-01-1919 te Tijnje.

XII.ny    Hendrik RUITER [DOSSIER] [RUITERSTEE], veenarbeider, arbeider, geboren 15-08-1886 te Tijnje, overleden 30-09-1973 te Joure, zoon van Jacob Hendriks RUITER (zie XI.hk) en Attje Hendriks LAGEVEEN.
Na het overlijden Hendrik Ruiter verscheen in het 'Kerknieuws' van de gereformeerde kerk van Tijnje een 'in memoriam'. [LEES VERDER]
Gehuwd 03-04-1919 te Tijnje met Trijntje MEIJER [zie stamboom MEIJER] [FOTOPAGINA] [GRAFSTEEN], geboren 24-05-1892 te Tijnje, overleden 25-02-1966 te Heerenveen (zkh), dochter van Bindert Ruurds MEIJER en Hinke Annes KRAMER.
De brief die haar moeder haar schreef terwijl ze in de Verenigde Staten verbleef is bewaard gebleven. [LEES VERDER]
Op basis van het Amerikaans 'avontuur' van Trijntje heb ik in het najaar van 2006 een kort verhaal geschreven. [LEES VERDER]
In 1916 woonde Trijntje in Langezwaag Klidze. Volgens Jeltje de Roo : Trijntje's moeder Hinke, had uit het huwelijk met Rintje 3 dochters gekregen, waarvan er minstens twee, waaronder Anne, naar Amerika emigreerden. Trijntje heeft een jaar bij een van hen in Chicago in de huishouding gewerkt, ze kreeg daar verkering met een geëmigreerde neef, en wilde er blijven om te trouwen. Vanwege de slechte toestand thuis (haar vader was alkoholist) vroeg haar moeder haar om weer terug te komen; Trijntje was toen ongeveer 20 jaar. Trijntje had haar zinnen in eerste instantie op Hendrik Wiebe gezet, maar die trouwde met iemand anders.
Trijntje is in het ziekenhuis van Heerenveen aan kanker overleden, maar woonde in Tijnje.

Kinderen:
 1. Jacob RUITER, geboren 09-03-1922 te Tijnje, overleden 10-03-1922 te Tijnje.
 2. Jacob (Jappie) RUITER, (Electro)monteur, technicus, geboren 22-04-1923 te Tijnje, overleden 19-12-1985 te Heerenveen.
 3. Bindert Henk (Binne) RUITER, geboren 07-02-1931 te Tijnje, overleden 04-04-2013 te Heerenveen. Gehuwd met NN (naam niet getoond vanwege privacy).

XIII.os    Jacob (Jappie) RUITER [DOSSIER], (Electro)monteur, technicus, geboren 22-04-1923 te Tijnje, overleden 19-12-1985 te Heerenveen, zoon van Hendrik RUITER (zie XII.ny) en Trijntje MEIJER.
Een jeugdherinnering aan mijn vader. [LEES VERDER]
Mijn vader moest in de oorlog dwangarbeid verrichten in Duitsland. Hij besloot onder te duiken. [LEES VERDER]
Gehuwd (later gescheiden) 05-07-1946 te gem. Doniawerstal met Jeltje DE ROO [zie stamboom DE ROO] [FOTOPAGINA] [RUITERSTEE], dienstmeisje, winkelbediende, geboren 22-10-1921 te Westermeer (bij Joure), overleden 27-01-2022 te Heerenveen, dochter van Jacob Alberts DE ROO en Afke Douwes SCHAAF.Gehuwd (2) 16-08-1973 te Heerenveen met Marie Baukje GOMBAULT, geboren 05-03-1931 te Leeuwarden, overleden 24-09-2020 te Norg.
Kind:
  Uit (1):
 1. Jacob Albert (Jaap) RUITER, wetenschappelijk programmeur, geboren 21-03-1954 te Heerenveen.
           ↪  Uit deze relatie zijn 3 kinderen geboren.    
 2.        namen niet getoond vanwege privacy

XII.oa    Hendrik Wiebe RUITER [DOSSIER], geboren 07-12-1890 te Tijnje, overleden 18-07-1971 te Tijnje, zoon van Jacob Hendriks RUITER (zie XI.hk) en Attje Hendriks LAGEVEEN.
Hendrik Wiebe is begraven op donderdag 22 juli 1971 in Tijnje. Op de persoonskaart staat als beroep veenarbeider vermeld.
Gehuwd (1) 16-07-1915 te gem. Opsterland met Sietske WEILAND [FOTOPAGINA], geboren 12-06-1893 te Tijnje, overleden 05-11-1918 te Tijnje, dochter van Hendrik Everts WEILAND en Finske Sierds AARDEMA.
Sietske is aan de Spaanse griep gestorven.
Gehuwd (2) 06-05-1921 te gem. Opsterland met Baukje BOUMA [FOTOPAGINA], geboren 26-08-1901 te Ureterp, overleden 05-01-1948 te gem. Opsterland, dochter van Jannes BOUMA en Hendrikje VAN DER MEULEN.
Baukje werd op 9 januari te Tijnje begraven.

Kinderen:
  Uit (1):
 1. Attje RUITER [FOTOPAGINA], geboren 22-03-1918 te Tijnje, overleden 30-03-2007 te Groningen (zkh).
  Bij overlijden woonachtig te Haren. Begraven op de Harenerhof te Haren op 5/4/2007.
  Gehuwd 27-07-1944 te Tijnje met Jan HELDER, geboren 29-07-1918 te Augustinusga, overleden 14-09-1998 te Groningen (zkh).

 2. Uit (2):
 3. Hendrika (Hennie) RUITER, geboren 22-02-1922 te Tijnje, overleden 08-01-2006 te Hoogeveen.
  Hennie is op 11-1-2006 in Hoogeveen begraven.
 4. Jacob RUITER, geboren 08-10-1925 te Tijnje, overleden 23-01-2007 te Drachten.

XIII.ow    Jacob RUITER [FOTOPAGINA], geboren 08-10-1925 te Tijnje, overleden 23-01-2007 te Drachten, zoon van Hendrik Wiebe RUITER (zie XII.oa) en Baukje BOUMA.
Begraven 27 jan 2007 te Drachten.
Gehuwd 02-06-1954 te Utingeradeel met Jantje KRAMER, geboren 13-03-1933 te Oldeboorn, overleden 12-10-1999 te Drachten.
Kind:
 1. Klaas RUITER, geboren 07-02-1959 te Oldeboorn, overleden 11-03-2005 te Drachten.
 2.        namen niet getoond vanwege privacy

XIV.os    Klaas RUITER, geboren 07-02-1959 te Oldeboorn, overleden 11-03-2005 te Drachten, zoon van Jacob RUITER (zie XIII.ow) en Jantje KRAMER.
Op 16 maart begraven Slingehof.
Gehuwd met NN (naam niet getoond vanwege privacy).

Kind:
 1. Jackelien RUITER, geboren 15-07-1987 te Drachten.
  Gehuwd met Izaak Samuel ASTLEY.
 2.        naam niet getoond vanwege privacy

XII.od    Sjoerd RUITER [DOSSIER], geboren 08-01-1905 te Tijnje, overleden 24-05-1979 te Tijnje, zoon van Jacob Hendriks RUITER (zie XI.hk) en Elisabeth Sjoerds VAN WOUDEN.
Sjoerd heeft aantekeningen nagelaten waarin hij zijn inzichten naar voren brengt m.b.t. de verveningen. [LEES VERDER]
Gehuwd 26-05-1933 te gem. Opsterland met Rinkje VEENSTRA [FOTOPAGINA], geboren 18-05-1905 te Beets, overleden 03-07-2000 te Ureterp, dochter van Hendrik VEENSTRA en Aaltje VEGELIN.
Kinderen:
 1. Aaltje RUITER, geboren 28-04-1934 te Beets, overleden 12-08-2015 te Beetsterzwaag. Gehuwd met NN (naam niet getoond vanwege privacy).
 2. Hendrik RUITER, geboren 06-11-1943 te Nijbeets, overleden 20-08-2019 te Opeinde. Gehuwd 06-01-1966 te gem. Smallingerland met Wikje DE JONG, geboren 13-08-1945 te De Wilgen, dochter van Wietze DE JONG en Anna VAN DER VEER.
           ↪  Uit deze relatie zijn 3 kinderen geboren.    
 3. Elisabeth (Betty) RUITER [GRAFSTEEN], geboren 20-03-1947 te Beets, overleden 17-09-2016 te Drachten. Gehuwd met NN (naam niet getoond vanwege privacy).
 4.        naam niet getoond vanwege privacy

XII.oe    Wieger RUITER [GRAFSTEEN] [FOTOPAGINA], chauffeur (1934), geboren 27-12-1906 te Tijnje, overleden 22-01-1976 te Trenton, Ontario (Can), zoon van Jacob Hendriks RUITER (zie XI.hk) en Elisabeth Sjoerds VAN WOUDEN.
In mei 1956 geëmigreerd naar Canada.
Gehuwd 14-08-1934 te Grootegast met Griet DE BOER [FOTOPAGINA], geboren 28-03-1908 te Stroobos, overleden 07-11-1995 te Hamilton, Ontario (Can), dochter van Jan Pieter DE BOER en Tetje SIKKENS.
Kinderen:
 1. Jacob RUITER [FOTOALBUM], geboren 24-09-1935 te Ede, overleden 17-05-2014 te Oshawa, Ontario (Can).
  Gehuwd (later gescheiden)
 2. Jan Pieter RUITER [GRAFSTEEN], geboren 04-11-1936 te Ede, overleden 22-01-1946 te Brummen (Gld).
 3. Tetje RUITER, geboren 22-11-1940 te Zutphen, overleden 30-11-1940 te Zutphen.
 4.        namen niet getoond vanwege privacy

XII.og    Kerst RUITER [FOTOPAGINA], geboren 26-12-1909 te Tijnje, overleden 05-02-1993 te Nijbeets, zoon van Jacob Hendriks RUITER (zie XI.hk) en Elisabeth Sjoerds VAN WOUDEN. Gehuwd 27-10-1932 met Tjitske TOLSMA [FOTOPAGINA], geboren 23-07-1909 te Drachten, overleden 18-08-2005 te Drachten, dochter van Harmen TOLSMA en Oedske DE VRIES.
Begraven te Nijbeets.

Kinderen:
 1. Jacob (Jake) RUITER, geboren 28-05-1934 te Beets, overleden 23-06-2019 te Abbotsford, Canada.
  Naar Canada geëmigreerd.
  Gehuwd met NN (naam niet getoond vanwege privacy).
           ↪  Uit deze relatie zijn 6 kinderen geboren.    
 2. Sietske Marie RUITER, geboren 21-08-1939 te Beets, overleden 10-10-2019 te Bolsward. Gehuwd 28-03-1963 te Hennaarderadeel met Jelle SCHILSTRA, geboren 25-01-1934 te Ferwoude, overleden 12-06-2000 te Exmorra.
 3. Neeltje RUITER [GRAFSTEEN], geboren 27-05-1942 te Beets, overleden 16-06-1993 te Easterein. Gehuwd met NN (naam niet getoond vanwege privacy).
 4.        namen niet getoond vanwege privacy

XII.oh    Jannes RUITER [GRAFSTEEN] [FOTOPAGINA], postbode, geboren 18-04-1911 te Tijnje, overleden 20-05-1981 te Drachten, zoon van Jacob Hendriks RUITER (zie XI.hk) en Elisabeth Sjoerds VAN WOUDEN. Gehuwd 25-05-1939 te gem. Opsterland met Tjitske Akke KRAMER [FOTOPAGINA], geboren 30-01-1915 te Boornbergum, overleden 17-03-2007 te Drachten, dochter van Rinze KRAMER en Neeltje VAN DER GLAS.
Kinderen:
 1. Neeltje RUITER, geboren 22-02-1940 te Beets, overleden 25-02-1940 te Beets.
 2. Neeltje (Nelly) RUITER [GRAFSTEEN] [FOTOPAGINA], geboren 25-04-1941 te Nijbeets, overleden 24-10-2002 te Nijverdal.
  Uit dit huwelijk is 1 kind geboren.
  Gehuwd met NN (naam niet getoond vanwege privacy).
 3. Jacob (Jappie) RUITER [FOTOPAGINA], geboren 23-10-1942 te Nij Beets, overleden 18-09-2013 te Drachten. Gehuwd met NN (naam niet getoond vanwege privacy).
           ↪  Uit deze relatie zijn 3 kinderen geboren.    
 4. Elisabeth Tjitske RUITER [FOTOPAGINA], geboren 25-01-1946 te Drachten, overleden 31-10-2019 te Naaldwijk. Gehuwd 17-10-1984 te Huizen met Ronald Marnix VAN DER STOK, goudsmid, geboren 14-05-1947 te De Lier, overleden 10-04-2002 te Naaldwijk.
 5. Rienk RUITER, account manager, geboren 14-10-1949 te Nijbeets.
 6.        namen niet getoond vanwege privacy

XIII.py    Rienk RUITER [FOTOPAGINA], account manager, geboren 14-10-1949 te Nijbeets, zoon van Jannes RUITER (zie XII.oh) en Tjitske Akke KRAMER. Gehuwd 26-04-1972 te Drachten met Annie VAN WIJK [FOTOPAGINA], geboren 27-10-1951 te Groningen, dochter van Wiebe VAN WIJK en Ietje BOONSTRA.
Kind:
 1. Mark Sebastiaan RUITER [GRAFSTEEN] [FOTOPAGINA], geboren 09-11-1978 te Drachten, overleden 08-12-1993 te Groningen.
 2.        naam niet getoond vanwege privacy

XI.hm    Wieger Hendriks RUITER, geboren 17-11-1870 te Tijnje, overleden 19-11-1899 te Tijnje, zoon van Hendrik Reins RUITER (zie X.cp) en Margjen Jacobs MOED.
Bij de geboorte van Wieger was Margje arbeidster. Bij overlijden staat vermeld dat Wieger geboren is en gewoond heeft in Terwispel. Zijn beroep was arbeider. Zijn moeder Margje is zonder beroep en woont te Terwispel.
Gehuwd 09-03-1893 te Tijnje met Antje Pieters VAN DEN BERG [GRAFSTEEN], geboren 16-05-1876 te Tijnje, overleden 01-11-1945 te Steenwijkerwold, dochter van Pieter Jans VAN DEN BERG en Elisabeth Jacobus AKKERMAN.
Bij huwelijk is Wieger arbeider; zijn moeder is zonder beroep. Antje is dienstmeid wonend te Terwispel, haar vader is arbeider te Terwispel. Wieger was sinds juni 1890 met verlof van het 1e Regiment Infanterie te Leeuwarden. Bij de geboortes van de kinderen wordt Wieger genoemd als arbeider, wonende te Terwispel
Na het overlijden van Wieger is Antje huishoudster geworden bij Roelof Middelhof in de Wetering. Daarna is ze ook met hem getrouwd.

Kinderen:
 1. Hendrik RUITER, geboren 28-03-1893 te Tijnje, overleden 25-02-1900 te Tijnje.
  Bij overlijden van Hendrik woonde Antje in Terwispel (Wieger was reeds overleden).
 2. Pieter RUITER, arbeider, geboren 15-12-1895 te Tijnje, overleden 29-06-1974 te Den Helder.
 3. Jacob (Jaap) RUITER [GRAFSTEEN] [FOTOPAGINA], arbeider, geboren 22-02-1898 te Tijnje, overleden 08-02-1978 te Scheerwolde.
  Jaap Ruiter gaat het gemaal in Wetering verlaten. [LEES VERDER]
  Gehuwd 16-05-1925 te Steenwijkerwold met Aaltje TIMMERMAN [FOTOPAGINA], geboren 09-02-1903 te Steenwijkerwold, overleden 06-05-1993, dochter van Willem TIMMERMAN en Femmigje DE LANGE.
  Begraven te Scheerwolde.

XII.oo    Pieter RUITER [FOTOPAGINA], arbeider, geboren 15-12-1895 te Tijnje, overleden 29-06-1974 te Den Helder, zoon van Wieger Hendriks RUITER (zie XI.hm) en Antje Pieters VAN DEN BERG. Gehuwd 01-04-1922 te Steenwijkerwold met Hendrikje MIDDELHOF [FOTOPAGINA], geboren 24-05-1902 te Steenwijkerwold, overleden 11-01-1995 te Den Helder, dochter van Hendrik MIDDELHOF en Hendrikje VAN BEEK.
Kinderen:
 1. Wieger Roelof (Roel) RUITER [FOTOPAGINA], geboren 03-07-1922 te Steenwijkerwold, overleden 26-04-1944 te Den Helder.
  Roel is bij een ongeval met een trekker om het leven gekomen.
 2. Tiementje Aaltje (Alie) RUITER, geboren 04-08-1924 te Steenwijkerwold, overleden 19-01-2009 te Den Helder.
 3. Antje (Annie) RUITER [FOTOPAGINA], geboren 05-06-1927 te Wetering, overleden 31-12-2006 te Den Helder.
  Gehuwd met NN (naam niet getoond vanwege privacy).
 4. Hendrikje (Hennie) RUITER, geboren 06-09-1932 te Steenwijkerwold, overleden 22-03-2018 te Den Helder.

XIII.qd    Hendrikje (Hennie) RUITER [FOTOPAGINA], geboren 06-09-1932 te Steenwijkerwold, overleden 22-03-2018 te Den Helder, dochter van Pieter RUITER (zie XII.oo) en Hendrikje MIDDELHOF.
Kind:
 1. Johanna (Joke) RUITER, geboren 27-12-1951 te Den Helder.

X.cs    Sytze Reins RUITER, turfmaker, veenwerker, arbeider, geboren 11-09-1828 te Tjalleberd, overleden 28-02-1884 te Beets, zoon van Rein Wiegers RUITER (zie IX.ae) en Trijntje Johannes JAGER.
In de lijst van grondeigenaren Gersloot 1836-1839 wordt Sytze genoemd als turfmaker te Tjalleberd. In 1872 woonde het gezin in Gersloot. In 1874 verhuisde het gezin van Tjalleberd naar Terwispel, in maart 1881 naar Beets en op 5/5/1886 naar Boornbergum. Bij overlijden is Sytze arbeider te Beets.
Gehuwd (1) 09-05-1852 te Tjalleberd met Margje Jans MAST, geboren 07-01-1830 te Tjalleberd, overleden 05-07-1859 te Tjalleberd, dochter van Jan Jans MAST en Grietje Harmens MAST.
Bij huwelijk is Margje's vader veenwerker, haar moeder is zonder beroep en beiden wonen te Tjalleberd. Bij overlijden laat Margje 3 kinderen na. Ze sterft in een ongenummerd huis.
Gehuwd (2) 12-05-1860 te Tjalleberd met Teetske Roels BIJLSMA, geboren 06-07-1831 te 't Meer, overleden 19-04-1908 te Heerenveen, dochter van Roel Jans BIJLSMA en Albertje Binnes PLANTINGA.
Dit is het tweede huwelijk van Sytze. Hij is arbeider, wonende Tjalleberd. Teetske woont in Tjalleberd, ze is dienstmeid, haar ouders zijn reeds overleden. Bij overlijden echtgenoot van Klaas Hoen.

Kinderen:
  Uit (1):
 1. Jan Sytzes RUITER, arbeider, geboren 29-05-1853 te Tjalleberd, overleden 13-08-1923 te Beets.
 2. Trijntje Sytzes RUITER, geboren 18-12-1854 te Tjalleberd, overleden 23-08-1872 te Gersloot.
 3. Grietje Sytzes RUITER [GRAFSTEEN], geboren 21-12-1856 te Tjalleberd, overleden 20-02-1927 te Tjalleberd.
  Bij overlijden is Grietje zonder beroep en weduwe van Hendrik. Ze overlijdt te Tjalleberd, no.12.
  Gehuwd 04-02-1882 te Tjalleberd met Hendrik Joukes HOFSTRA, arbeider, geboren 19-08-1841 te Tjalleberd, overleden 10-03-1913 te Tjalleberd, zoon van Jouke Jelles HOFSTRA en Pietje Jans STOKER.
  Bij huwelijk is Hendrik 40 jaar, arbeider, geboren en wonende Tjalleberd. Hij is weduwnaar. Grietje is 25 jaar, dienstmeid, geboren en wonende Tjalleberd. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.
 4. doodgeb. dochter RUITER, geboren 20-05-1859 te Tjalleberd.

 5. Uit (2):
 6. Albertje Sytzes RUITER [GRAFSTEEN], geboren 18-09-1860 te Tjalleberd, overleden 02-03-1936 te Wirdum.
  Bij huwelijk is Aane weduwnaar van Antje Douwes Maijer.
  Gehuwd 30-05-1890 te Utingeradeel met Aane Foppes DE HAAN, koemelker, geboren 28-07-1851 te Ureterp, overleden 22-11-1923 te Wirdum, zoon van Foppe Berends DE HAAN en Trijntje Wobbes DE VOS.
 7. Rein Sytzes RUITER, schipper, arbeider, geboren 04-11-1862 te Tjalleberd, overleden 05-01-1941 te Beets.
 8. Johanneske Sytzes RUITER, geboren 21-11-1864 te Tjalleberd, overleden 27-10-1872 te Tjalleberd.
 9. Roel Sytzes RUITER, arbeider, schipper, cementwerker (1923), geboren 10-04-1867 te Tjalleberd, overleden 18-09-1959 te Leeuwarden.
 10. Geertje Sytzes RUITER, geboren 15-09-1870 te Tjalleberd.
 11. Trijntje Sytzes RUITER [GRAFSTEEN], geboren 26-03-1875 te Tijnje, overleden 10-06-1949 te Oldeboorn. Gehuwd 19-04-1906 te Utingeradeel met Klaas Sybes DE VOS, boekverkoper, geboren 30-12-1869 te Utingeradeel, overleden 07-04-1956 te Heerenveen, zoon van Sybe Klazes DE VOS en Grietje KRAMER.
 12. Tjitske Sytzes RUITER, geboren 25-09-1877 te Tijnje, overleden 12-11-1877 te Tijnje.

XI.ho    Jan Sytzes RUITER, arbeider, geboren 29-05-1853 te Tjalleberd, overleden 13-08-1923 te Beets, zoon van Sytze Reins RUITER (zie X.cs) en Margje Jans MAST.
Bij overlijden is Jan weduwnaar en arbeider van beroep. Er worden geen kinderen genoemd.
Gehuwd 07-03-1878 te Opsterland met Jantje Egberts HUISMAN, geboren 22-12-1849 te Terwispel, overleden 06-09-1894 te Boornbergum, dochter van Egbert Ernstes HUISMAN en Annigjen Johannes KALSBEEK.
Kinderen:
 1. Sytze Jans RUITER, geboren 04-02-1879 te Tijnje, overleden 28-06-1879 te Tijnje.
 2. Margjen Jans RUITER, geboren 13-05-1880 te Tijnje.
 3. Annigjen Jans RUITER, geboren 26-10-1882 te Tijnje, overleden 08-10-1892 te Smallingerland.
 4. Margjen Jans RUITER, geboren 12-05-1884 te Tijnje.
 5. Sytze Jans RUITER, machinist, geboren 26-02-1885 te Tijnje, overleden 01-03-1953 te Kortehemmen.
 6. Joukje Jans RUITER [GRAFSTEEN], geboren 26-03-1888 te Boornbergum, overleden 22-07-1951 te Nijbeets.
  Begraven te Nijbeets.
  Gehuwd 24-04-1913 te Opsterland met Jan WAGENAAR, geboren 02-02-1886 te Boornbergum, overleden 07-11-1964 te Nijbeets, zoon van Sjultje WAGENAAR.
  Begraven te Nijbeets.
 7. Trijntje Jans RUITER [GRAFSTEEN], geboren 25-08-1891 te Boornbergum, overleden 28-10-1942 te Haskerhorne.
  Bij overlijden woonachtig te Tjalleberd.
  Gehuwd 25-05-1918 te Aengwirden met Sipke STOL, geboren 18-05-1891 te Terband, overleden 27-06-1978 te Joure, zoon van Jan Sipkes STOL en Harmke Taekes DE LEEUW.
 8. Annigje Jans RUITER, geboren 08-10-1892 te Boornbergum.

XII.ou    Sytze Jans RUITER, machinist, geboren 26-02-1885 te Tijnje, overleden 01-03-1953 te Kortehemmen, zoon van Jan Sytzes RUITER (zie XI.ho) en Jantje Egberts HUISMAN. Gehuwd 18-05-1918 te Smallingerland met Johanna WIELING, geboren 22-01-1887 te Boornbergum, overleden 27-12-1938 te Kortehemmen, dochter van Gerben Jacobus WIELING en Antje FRIESWIJK.
Volgens persoonskaart echtgenoot in Leeuwarden overleden; woonachtig in Kortehemmen.

Kinderen:
 1. Jan RUITER, geboren 08-03-1919 te Smallingerland, overleden 18-02-1994 te Grou.
  Volgens persoonskaart van zijn vader is Jan op 18-4-1947 naar Grouw vertrokken.
  Gehuwd met NN (naam niet getoond vanwege privacy).
           ↪  Uit deze relatie is 1 kind geboren.    
 2. Anna (Antje) RUITER [GRAFSTEEN], geboren 03-03-1920 te Boornbergum, overleden 17-01-1956 te Heerenveen (zkh).
  Wonenede en begraven te Oldeberkoop.
  Gehuwd 12-1953 te Ooststellingwerf met Theunis VAN DER WOUDE, geboren 13-06-1925 te Oldeberkoop, overleden 10-10-2005 te Heerenveen.
  Begraven op 13/10/2005 te Oldeberkoop.
 3. Gerben RUITER, werknemer Rijksbelastingen, geboren 13-06-1922 te Kortehemmen, overleden 10-12-1982 te Drachten.
 4. Jacobus RUITER, geboren 20-07-1924 te Boornbergum, overleden 02-02-1980 te Leeuwarden.
  Volgens persoonskaart van zijn vader is Jacobus op 29-7-1948 naar Leeuwarden vertrokken.
  Gehuwd met NN (naam niet getoond vanwege privacy).
           ↪  Uit deze relatie zijn 2 kinderen geboren.    
 5. Jantje RUITER, geboren 04-04-1928 te Kortehemmen (Smallingerland), overleden 10-02-2010 te Drachten.
  Crematieplechtigheid 15/2/2010 "Waldhof" te Opeinde.
  Gehuwd 14-12-1950 met Thomas POSTMA, geboren 16-08-1919 te Drachten, overleden 07-07-2001 te Drachten.
  Gecremeerd op 11/7/2001, Goutum.

XI.ht    Rein Sytzes RUITER [GRAFSTEEN], schipper, arbeider, geboren 04-11-1862 te Tjalleberd, overleden 05-01-1941 te Beets, zoon van Sytze Reins RUITER (zie X.cs) en Teetske Roels BIJLSMA.
Bij de geboorte van Teetske (1894) is Rein schipper, bij de geboorte van Roelofje (1895) is hij arbeider.
Gehuwd 06-04-1893 te Oldeboorn met Thijmentje Jans BLOEMSMA, geboren 27-01-1869 te Oldeboorn, overleden 29-03-1936 te Oldeboorn, dochter van Jan Berends BLOEMSMA en Rinske Botes VAN DER KERK.
Bij huwelijk wordt vermeld dat Rein binnen de laatste 6 maanden ook in Beets gewoond heeft; zijn moeder Teetske woont dan in Beetsterzwaag. Hij is schipper van beroep, de vader van Thijmentje is arbeider.Op 23 januari 1893 is Rein vanuit Beets naar Oldeboorn verhuisd. Op 17 september 1921 is Roelofje naar Oudega (Smallingerland) vertrokken. Ook Trijntje woonde (met haar man?) in dezelfde woning.

Kinderen:
 1. Teetske RUITER [GRAFSTEEN], geboren 12-01-1894 te Oldeboorn, overleden 14-04-1919 te Oldeboorn.
 2. Roelofje RUITER [GRAFSTEEN], geboren 22-04-1895 te Oldeboorn, overleden 12-09-1966 te Smallingerland.
  Gehuwd 09-04-1921 te Smallingerland met Paulus PROCEE, veehandelaar [2431], geboren 23-09-1891 te Bergum, overleden 21-09-1986 te Ureterp, zoon van Sikke Paulus PROCEE en Froukje Sjoukes PROCEE.

XI.hv    Roel Sytzes RUITER, arbeider, schipper, cementwerker (1923), geboren 10-04-1867 te Tjalleberd, overleden 18-09-1959 te Leeuwarden, zoon van Sytze Reins RUITER (zie X.cs) en Teetske Roels BIJLSMA.
Roel is getuige bij de geboorteaangifte van Hendrik Wiebe Ruiter; hij is dan schipper, wonend te Beets.
Gehuwd 29-09-1900 te Leeuwarden met Geertje DIJKSTRA, geboren 10-09-1873 te Stiens, overleden 29-10-1957 te Leeuwarden, dochter van Thijs Tietes DIJKSTRA en Tietje Jacobs KUIPER.
Kinderen:
 1. Sytze Roels RUITER, machinezetter bij de Leeuwarder Courant, geboren 06-03-1902 te Leeuwarden, overleden 27-10-1986 te Leeuwarden.
 2. Jacob RUITER, geboren 5-1903 te Leeuwarden, overleden 17-10-1903 te Leeuwarden.
 3. doodgeb. zoon RUITER, geboren 21-03-1905 te Leeuwarden.

XII.pa    Sytze Roels RUITER, machinezetter bij de Leeuwarder Courant, geboren 06-03-1902 te Leeuwarden, overleden 27-10-1986 te Leeuwarden, zoon van Roel Sytzes RUITER (zie XI.hv) en Geertje DIJKSTRA. Gehuwd 17-11-1923 te Leeuwarden met Marijke BUL, geboren circa 1904 te Leeuwarden, overleden 25-04-1996 te Leeuwarden, dochter van Auke BUL en Ynskje JONKHOF.
Kind:
 1. Roel Sytze RUITER [GRAFSTEEN], boekbinder, geboren 01-06-1924 te Leeuwarden, overleden 15-04-1993 te Deventer.
  Roel keerde in juni 1947 met het troepentransportschip "Zuiderkruis" terug uit Indië. Hij was marinier en woonde aan het Hoeksterplein 20, Leeuwarden.
  Gehuwd met NN (naam niet getoond vanwege privacy).
           ↪  Uit deze relatie zijn 5 kinderen geboren.    
 2.        namen niet getoond vanwege privacy

IX.ai    Hendrik Wiegers RUITER, schipper, arbeider, geboren te Wetering, gedoopt te Blokzijl, overleden 02-05-1852 te Grouw, zoon van Wieger Reins RUITER (zie VIII.ai) en Geertje Hendriks TEN BOOM.
Hendrik is getuige bij het huwelijk van zijn zuster Geeske (1813); hij woont dan in Oldeboorn. Uit akte van Nationale Militie : "Lengte: 5 voet en 4 duim, aangezicht: ovaal, voorhoofd: rond, oogen: bruin, neus: spits, mond: ordinair, kin: rond, haar: bruin, wenkbrauwen: bruin, geen merkbare teekenen."
Gehuwd 07-10-1819 te Grouw met Haitske Haites POSTMA, geboren 1797 te Grouw, overleden 16-03-1874 te Grouw, dochter van Haite Fokkes VAN DER SCHAAF en Sytske JOHANNES.
Bij huwelijk is Hendrik arbeider, Grouw. Haitske is naaister, Grouw. De ouders zijn mennoniet.

Kinderen:
 1. Geertje Hendriks RUITER, geboren 20-07-1820 te Grouw, overleden 20-01-1863 te Grouw.
  Bij overlijden "De Ruiter" genoemd.
  Gehuwd 18-12-1841 te Grouw met Herre Klazes VAN DER VEEN, schipper, geboren 02-10-1818 te Grouw, overleden 10-11-1904 te Grouw, zoon van Klaas Herres VAN DER VEEN en Pietje Botes GEUKER.
 2. Sytske Hendriks RUITER, geboren 11-09-1822 te Grouw, overleden 10-02-1825 te Grouw.
 3. Hendrikje Hendriks RUITER, geboren 08-11-1824 te Grouw, overleden 16-05-1902 te Leeuwarden.
  Gehuwd 17-04-1847 te Idaarderadeel met Wolter Geerts HAKZE, schipper, geboren 22-05-1815 te Terwispel, overleden 07-02-1896 te Leeuwarden, zoon van Geert Jans HAKZE en Geertje Wolters PETTER.
  Bij overlijden is Wolter schipper, woonachtig te Beetsterzwaag.
___________________________________________
Gemaakt met NextGEN3.4 op 14 jun 2024 / Jaap Ruiter
Foutje gevonden?
Commentaar?
Meld het via het reactieformulier!