#10 juli 2018

Gildemeester Henrick Ruyter uit... Vollenhove!

Zoekend op de website van het Historisch Centrum Overijssel (www.historischcentrumoverijssel.nl) kwam ik opnieuw Ruyters tegen. Deze keer in Vollenhove, waar een Henric Ruter gildemeester is van het Onze-Lieve-Vrouwegilde. Uit de periode 1499 - 1501 is een viertal aktes bewaard gebleven, waarvan de inhoud voor ons minder interessant is, maar waarin Henrick genoemd wordt.

Wie was deze Henrick Ruyter?
In de Zutphense Ruyterstamboom dienen zich  twee kandidaten aan. De een is Henrick Ruyter die met Alyt was getrouwd, de ander is zijn zoon, ook Henrick geheten, die rond 1460 is geboren. Gezien de leeftijden lijkt de zoon het meest voor de hand te liggen.
In de stamboom staan deze personen hier : www.ruitersporen.nl/person.php?BM13354

Maar wat het meest opvalt is natuurlijk het feit dat opnieuw een Zutphense Ruyter in de kop van Overijssel opduikt!  We kennen nu aktes uit 1456, 1499-1501 en 1562-1563  waarin Zutphense Ruyters in 'onze' omgeving voorkomen; dat geeft steun aan onze hypothese dat onze familie verwant is met deze Ruyters!
#09 juli 2018

De broers Jan en Willem de Rueter

Voor de aansluiting van onze stamboom bij de Zutphense Ruyterfamilie lijkt tot dusverre het echtpaar Johan Gerrits Ruyter en Elsken Schencken  een zeer geschikte kandidaat. Echter, van dit echtpaar zijn geen kinderen bekend, maar wél dat Elsken als weduwe haar bezittingen nalaat aan haar zwager Henrick Gerrits Ruyter en diens zuster Ailheidt.
Maar als we te maken hebben met bastaardkinderen, zullen deze hoogstwaarschijnlijk niets erven; en dus blijft  het echtpaar Johan en Elsken wel degelijk in beeld.

Zoals bekend vond ik in het Algemeen Nederlandsch Dagblad een akte uit 1470 met de naam van Jan de Rueter, en - belangrijk - de tekst Jan en Willem Rueter bastarde.
De combinatie van Jan en Willem deed een belletje rinkelen. Immers, we kenden deze akte uit 1460:

Jan Jans geheyten die Ruter en zijn vrouw Aleyt en Willem Janss. en Willem Ians dochter oorkonden dat zij hun erf en goed te Tongeren verkopen aan Jan Borrens. en diens vrouw Mergriete

Dan lijkt de Jan de Rueter uit de eerste akte dus de vader te zijn, en Jan en Willem zijn dan zijn bastaardzonen.

Enkele jaren geleden was ik de naam "jonghe Johan die Ruter" tegengekomen in het register van de  Zijl te Noorde - het latere Blokzijl - als ‘bezitter’. We hebben het dan over 1456.  De aanduiding "jonghe" wil zeggen dat hij de junior was. Mogelijk heette zijn vader ook Johan.

Nu vallen deze drie puzzelstukjes op hun plaats.

We hebben Jan Ruyter en zijn zonen Jan en Willem. Zoon Jan is gehuwd met Aleyt en is in 1456 bezitter in het latere Blokzijl. In 1460 is zoon Willem gehuwd (geweest) en heeft een dochter.

Als Jan Jans reeds in 1456 bezitter is, kan hij rond 1420 zijn geboren. Dan is zijn vader Jan misschien in 1390 geboren.

Waar sluit dit nu aan op de Zutphense Ruyterfamilie?
De Zutphense Ruyterfamilie vangt aan met Gerhard Reuter, die in 1410 moet zijn geboren.  Kan Jan  Ruyter een broer van hem zijn?  Mogelijk is hun vader, die nu als NN Reuter in de stamboom staat, dan een Johan Reuter?

Elk nieuw stukje informatie levert behalve oplossingen ook vaak weer nieuwe problemen op. Verder onderzoek is nodig om hier meer duidelijkheid te krijgen.
#27 juni 2018

Algemeen Nederlandsch Familieblad
Op dit moment ben ik vooral op zoek naar de aansluiting van onze stamboom bij die van de Zutphense Ruyterfamilie.
Bij het opnieuw doorspitten van de reeds verzamelde informatie kwam ik een fantastische nieuwe bron tegen : het Algemeen Nederlandsch Familieblad:

In dit blad komen vooral genealogische onderwerpen aan bod, en ik vond van de heer J. Gimberg een aantal artikelen genaamd :
Geslachtkundige aantekeeningen uit Zutphen : Ruyters.

Hierin tref ik een overvloed aan informatie aan, die ik nu de komende tijd ga verwerken.

Een opvallende vondst wil ik hier meteen melden.
Ik heb wel eens het vermoeden uitgesproken dat onze familie wellicht via een bastaardzoon verbonden is met de Ruyters. Bastaardkinderen konden overigens erkend of niet-erkend zijn; dit was van belang voor het erfrecht. Niet-erkende bastaardkinderen deelden niet mee in de erfenis.
Gisteravond vond ik  in de artikelen van de heer Gimberg deze tekst uit 1470:


We vinden de naam van Jan de Rueter, en - belangrijk - de tekst Jan en Willem Rueter bastarde.


Binnenkort kom ik hier op terug, want deze Jan en Willem kennen we!#07 mei 2018

Huwelijken van Johan Ruyter tot Vieracker
De komende tijd ga ik serieus onderzoek doen naar de relatie tussen de Zutphense Ruyterfamilie en onze eigen stamboom. Ik ben van plan om zowel vanuit Zutphen als vanuit Blokzijl te zoeken naar verbindingen tussen deze twee families.
Als eerste aanzet ga ik de doop- en trouwboeken van Zutphen doorpluizen. Die staan op de website van het Regionaal Archief Zutphen. Wellicht dat er bekende namen opduiken?

Allereerst ben ik op zoek gegaan naar de reeds bekende huwelijken van Johan Ruyter tot Vieracker en heb meteen een verrassende vondst gedaan: Johan was niet drie keer maar vier keer gehuwd!.

 • Huwelijk #1 28-04-1609:
  De tekst luidt:
  Johan Ruijter, luijtenant, nagelaten zoon van raatsfrunt Hendric en Geertruijt te Wal, nagelaten dochter van burgemeester Arent van Wal.
  (a.n.s = alhier nagelaten soon, a.n.d. = alhier nagelaten dochter).
 • Huwelijk #2 08-08-1626:
  Johan Ruijter, luitenant capitein van de compagnij van Grave Jorrien Ernst, en Gesina Gansneb genamt Tengnagel, woonten tot Campen
 • Huwelijk #3 08-02-1634:
  Johan Ruyter en Gesina Splitlofs, Volcker Scherst?? nagelaten weduwe tot Deventer
  Dit huwelijk was tot dusverre nog niet gevonden. (n.w. = nagelaten weduwe)
 • Huwelijk #4 09-09-1638:
  Johan Ruyter en Magdalena Struijff van Lavenstein, alhier nagelaten weduwe van Dirc van Remen, Raadsfrunt

Een raatsfrund is een oude benaming voor raadslid (raadsvriend).

Ik ga nu in de doopboeken zoeken naar mogelijke kinderen die uit deze vier huwelijken zijn geboren. Tot dusverre is alleen zoon Johan bekend (in 1641 worden Jonker Jurrien Gansneb gen(aam)t Tengnagel en Jonker Reiner Gansneb gen(aam)t Tengnagel genoemd als "oomen end naeste bloetsverwanten van haer neefken Jan Rueter bij zalige Jonker Johan Ruiter end joff. Gesina Gansnebs gen(aam)t Tengnagel geprocreiert".)
Het kan zijn dat naast deze Johan nog andere kinderen zijn geboren. We zullen het zien.#03 mei 2018

Nieuwe AVG-privacywet
De nieuwe AVG-privacywet die over enkele weken van kracht wordt heeft me ertoe gedwongen alle informatie van nog levende personen van de website te verwijderen.
Daardoor is met zekerheid ook jouw zichtbare aanwezigheid in de stamboom verdwenen; kijk maar eens.
Effectief zijn van de stamboom de laatste 100 jaar afgeknipt en daarmee is het aantal personen dat op de website zichtbaar is van ruim 2800 teruggebracht tot bijna 1600.
In mijn eigen tak 3, met heel veel recent materiaal, is het aantal personen teruggelopen van 446 tot 189. Heel spijtig allemaal, maar onafwendbaar.

Er is gelukkig één maar: personen kunnen alsnog zelf toestemming geven om hun persoonlijke gegevens te publiceren.
Om dat allemaal volgens de regels te doen, heb ik een formulier op de website gezet. Wil je jezelf weer terugzien in de stamboom, ga dan naar de plek in de stamboom waar
je ouders staan en klik op een dergelijke link :
Hieruit verder nog 2 kinderen geboren.    -->aanpassen

Lees de tekst en kruis op het formulier de items aan, waarvan je wilt dat die in de stamboom zichtbaar worden. Als je het formulier ook in naam van je partner invult kun je behalve voor haar ook meteen toestemming voor alle minderjarige kinderen geven. Meerderjarige kinderen moeten zelf toestemming geven.

Overigens: als je ouders nog leven staan zij ook niet in de stamboom. In dat geval moeten ook zij hun toestemming geven. Maak hen daarop attent!

De procedure heeft wellicht nog wat kinderziektes. Op- en aanmerkingen zijn dan ook van harte welkom.#04 april 2018

Grote veranderingen op komst..
Over 50 dagen wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dit betreft Europese wetgeving op het gebied van privacy.
Kern van deze wet: niemand mag zomaar persoonsgegevens van een (nog levende) andere persoon op internet publiceren. Nou is dat binnen de huidige wet evenmin toegestaan, maar vanaf eind mei 2018 kunnen bij overtreding hoge geldboetes opgelegd worden. Daarmee wil ik niet langer risico's lopen en ik heb me voorgenomen om de stamboom dusdanig aan te passen dat deze aan de nieuwe wetgeving voldoet.

Dit heeft enorme consequenties voor de Ruiterstamboom zoals die al meer dan 15 jaar op internet staat. Concreet betekent het zelfs dat meer dan de helft niet langer gepubliceerd mag worden; allen personen ná 1918 geboren.
Publicatie mag uitsluitend plaatsvinden als de betrokken persoon daar zelf uitdrukkelijk toestemming voor geeft.  Het gaat in onze stamboom dan om meer dan 1500 personen van wie  toestemming nodig is; daar is eigenlijk geen beginnen aan. Van slechts enkelen heb ik een emailadres...
Zelfs bij personen die me uit eigen beweging gegevens hebben opgestuurd, mag ik niet voetstoots aannemen dat zij akkoord gaan met publicatie op internet. Daarvoor  moeten zij uitdrukkelijk en aantoonbaar toestemming geven.
Hoe de stamboom nieuwe stijl er uit gaat zien, zie je in de gekortwiekte tak 3. In dit voorbeeld heb ik nog niet eens gecontroleerd op trouwdata (pas na 75 jaar openbaar) en sterfdata (50 jaar).

Ook krantenknipsels, de rubriek met foto's, de verhalen en de grafstenen moet ik nalopen op mogelijke problemen.

Al met al levert dit heel veel werk op. Ik ben momenteel aan het kijken hoe ik dit aan moet pakken en wat de speelruimte voor genealogie nou precies is. Ik wil ook eens kijken hoe andere stamboomsites dit oppakken. Duidelijk is dat dit onderwerp de komende tijd veel aandacht vraagt.

Ideeën of suggesties zijn van harte welkom.

Reactie van Jouke de Ruiter op 4 april 2018
Heeft het zin om er een besloten site van te maken? Alleen toegankelijk voor leden?
Je kan dan bv een veel kleinere site voor het publiek maken.
Veel dank voor al uw onderzoek en inzet!
Groen uit het Ierse.

Reactie van Jaap Ruiter op 4 april 2018
Jouke, in feite heb ik dat nu al. Maar zelfs dat is niet (meer) toegestaan. Dan zijn de gegevens nog steeds publiek, ook al is het voor een select gezelschap...

Reactie van Janna op 5 april 2018
Jaap,zou je niet een of ander toestemmingsformulier op je website kunnen zetten, waar mensen die zich aanmelden toestemming verlenen om de desbetreffende gegevens te gebruiken?

Volgens mij mag je persoonlijke gegevens wel gebruiken voor onderzoeksdoeleinden. Deze website is toch een en al onderzoek?

Hartelijke groet,
Janna de Ruiter
#25 maart 2018

#DELETEFACEBOOK
Momenteel ligt Facebook vanwege privacy-schendingen flink onder vuur. Dit bedrijf deugt gewoon niet en het is nu mooi geweest. Ruitersporen heeft per onmiddelijk haar Facebook-account beëindigd.

Inmiddels heb ik alle berichten uit Facebook overgezet naar deze rubriek "Ruitersporen - Nieuws".
In het vervolg zullen nieuwtjes en kleine berichten op deze pagina's verschijnen.

Reactie van Jan Ruiter Oosterwoldde op 31 maart 2018
Heel goed om het van Facebook af te halen. tot zaterdag 21 April in Giethoorn

Reactie van Jouke de Ruiter op 4 april 2018
Heel goed! Ik heb mijn FB account ook opgerold.
Blijf je graag op de hoogte van het laatste nieuws rond de Stichting Ruitersporen en de website?
Geef je op als lid van de stichting en lees als eerste de laatste nieuwtjes en wetenswaardigheden uit de familie! Blijf op de hoogte van de wijzigingen op deze omvangrijke website!

     Aanmelden als lid


Eerder verschenen nieuwsberichten:

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2007

2006