#16 december 2021

DE BESTE WENSEN

 
Ik wens iedereen een fijne kerst 

en een heel gelukkig 2022! 


 
#12 december 2021

RUITERTJE 55


Klik op foto voor groter formaat
het eind van het jaar komt snel in zicht, en dus is het hoog tijd voor het laatste RUITERTJE van 2021!
In de afgelopen periode zijn er interessante vondsten gedaan die ik in dit RUITERTJE presenteer:

 • Voortgang onderzoek
 • Rondkijken in de St.Petrikerk in Lübeck
 • Henrick en Griete in Vollenhove
 • Onze man in Neurenberg: Philips Ruther
 • De testamenten van Ave Jans
 • RUITER-beelden
 • Donaties

Met een (gratis) lidmaatschap van de Stichting vind je nieuwe RUITERTJEs meteen in je mailbox!
Voor niet-leden zijn RUITERTJEs pas een jaar na verschijning op de website in te zien.


#11 december 2021

De testamenten van Ave Jans


Het systematisch nakijken van de aktes in het Rechterlijk Archief van Vollenhove/Blokzijl levert veel op, en lang niet alles past in de reconstructie van de stamboom zoals die nu op papier staat. Dat betekent maar één ding: de reconstructie moet worden aangepast.

Deze keer draait het om de volgende aktes:
 • Jan Jans Ruijter en Eijsse Eijssens treden op als geldschieters, bijv. 18 december 1624
 • Ave Jans als weduwe van Eijsse Eijssens maakt haar testament op, met Jan Ruijter als momber, 10 februari 1627
 • Ave Jans past haar testament aan,  10 januari 1638

Het blijkt dat deze drie aktes samen een mooie aanvulling opleveren voor onze vroegste stamboom. Zie "De testamenten van Ave Jans".#28 november 2021

Philips Ruther

Nu we steeds beter zicht krijgen op de Hanze Ruyters, kan het geen kwaad om eerder gevonden gegevens nog eens tegen het licht te houden. Sterker nog, dat is dé manier om informatie in voortdurende cycli te verwerken.

Zo kwam ik twee regesten tegen, die in de 19e eeuw opgeschreven zijn door de (zeker in Zutphen) bekende archivaris J. Gimberg. Van de familie Ruyter heeft hij in het "Algemeen Nederlands Familieblad" in 1892 een aantal artikelen doen verschijnen onder de naam "Geslachtkundige aanteekeningen uit Zutphen - RUYTERS" met daarin twee regesten, die nu - dankzij de intussen verder ingevulde stamboom - wél inpasbare informatie bevatten met een zéér opvallende inhoud.

Lees het artikel Onze man in Neurenberg: Philips Ruther
#23 november 2021

RUITERTJE 54

Eind oktober, maar op deze plek onvermeld gebleven, heb ik het RUITERTJE 54 naar alle leden van Stichting Ruitersporen verstuurd, met de volgende artikelen:

Klik op foto voor groter formaat


 • Computer: handschriftherkenning
 • Eeuwoverzichten familie Ruyter
 • 1200 - 1300 : Westfalen
 • 1300 - 1400 : De Hanze
 • 1400 - 1500 : Bierbrouwers
 • 1500 - 1600 : De drie broers
 • Vijf jaar Hanze Ruyters
 • Het project "Vroege Ruijters"
 • Wijziging in de eerste generaties
 • Hinke Kramer - Deep Nostalgia
 • Catharina von Brevern, deel 5 & 6


Met een (gratis) lidmaatschap van de Stichting vind je nieuwe RUITERTJEs meteen in je mailbox!
Voor niet-leden zijn RUITERTJEs pas een jaar na verschijning op de website in te zien.#29 september 2021

Mensenlinq

Op de Mensenlinq-website worden de overlijdensadvertenties uit de meeste kranten verzameld en doorzoekbaar gemaakt. Elke een/twee jaar zoek ik daarop naar (De) Ruiters die in die periode zijn overleden. Deze week vond ik op de website de advertenties van 20 leden van de Ruiterfamilie en heb ik daarmee de informatie op de Ruitersporenwebsite bijgewerkt. Op de advertenties verwijder ik alle persoonlijke adressen voordat ik ze op onze website zet.
Aan de hand van de namen van de nabestaanden kan ik soms de stamboom aanvullen, maar vanwege de AVG-privacywet niet op de website tonen.

Ik kan nog wel even noemen dat op dit moment onze stamboom precies 2860 leden telt. In de afgelopen drie jaar zijn er welgeteld 19 bijgekomen; heel wat anders dan 20 jaar geleden toen er elk jaar honderden nieuwe familieleden 'ontdekt' werden...
Op dit moment zijn er 1665 (De) Ruiters op de website zichtbaar.
#21 september 2021

Wijziging in eerste generaties

Van Jan Jans Ruijter (1545) zijn nu aktes gevonden, waarin hij tot 1625 samen met zijn vrouw Ave Jans genoemd wordt. Na haar overlijden trouwt hij opnieuw, met Bartien Huijgen. Het is wel duidelijk: Jan moet (veel) later zijn geboren; misschien wel 20 jaar later! Dat maakt hem te oud om hem als vader van Sijmen Jans te kunnen dienen, en daardoor geeft dit grote consequenties voor de rest van de stamboom.
Ik heb lang gepuzzeld om hier een passende oplossing te vinden. Een verslag van deze puzzeltocht en wat precies de wijzingen zijn, lees je in "Wijziging in eerste generaties".#20 september 2021

Jan Jans Ruijter en Ave Jans en Bartien Huijgens

Vorig jaar juli had ik al eens het echtpaar Jan Jans Ruijter en Bartien Huijgens genoemd, wiens namen we in een aantal aktes uit het Rechterlijk Archief tegenkomen. Destijds had ik geen gelegenheid om hier eens in te duiken om te zien hoe dit echtpaar in de stamboom te passen zou zijn.
Inmiddels heb ik nog wat meer informatie opgespeurd, en wordt een en ander duidelijk.

datum
1620 Bartien Huijgen, huisvrouw van Jochem Janssen
19/12/1625 Jan en Ave kopen samen met Jan Pieters en zijn vrouw een huis en perceel land aan de Noorderkaai in Blokzijl
1627 Jan Jans Ruijter is gildemeester van Groot Schippersgilde
22/9/1627 Testament van echtpaar Jan Jans Ruijter en Bartien Huijgen
14/6/1628 echtpaar Jan Jans Ruijter en Bartien Huijgen
16/2/1633 zaliger Jan Ruijter
20/12/1638 Testament van Bartien Huijgen, weduwe van wijlen Jan Ruijter, eerder van Jochem Janssen
19/1/1656 Bartien Hugen, wed. v. zaliger Jan Ruijter

Bartien was blijkbaar rond 1620 getrouwd met Jochem Jansen. Jan en Ave zijn ongeveer rond 1585 getrouwd.
Jochem moet rond 1625 zijn overleden, Ave datzelfde jaar of een jaar later. In 1627 trouwen Jan en Bartien en maken meteen een testament op. In 1633 is Jan dan overleden.
We zien dus dat Bartien en Jan na het overlijden van hun eerste echtgeno(o)t(e) opnieuw getrouwd zijn, en daaruit zijn geen kinderen geboren. Zie Jan, Ave en Bartien in stamboom.

De bovenstaande aktes zijn nog niet allemaal getranscribeerd en daaruit komen vast nog meer details naar buiten.
#05 september 2021

Voortschrijdend inzicht

Zoals bekend ben ik al enige tijd bezig met het doorzoeken van het Rechterlijk Archief van het schoutambt Vollenhove/Blokzijl. In de registers van testamenten, transporten, volmachten, borgstellingen en hypotheken (1610 - 1804) vind ik vanaf het allereerste begin al Ruijters.
Op 11 mei 1611 wordt een akte opgesteld, waarin we lezen dat de "d’erfg[enamen] van zal[iger] Albert Jansen Ruijter naestgelandet sijn". In een vorig nieuwsbericht waren we tot de conclusie gekomen dat hij een zoon van Jan Jans Ruijter en Ave Jans moet zijn.
In 1612 komen we voor het eerst laatstgenoemde echtpaar Ruijter tegen in een interessante akte waarin Jan en Ave een potschip kopen. Ook in de jaren daarna - tot zeker 1625 - treffen we dit echtpaar in verschillende aktes aan.

In de komende periode zal ik deze aktes stuk voor stuk behandelen en op de website zetten, maar ze krijgen vooral betekenis als we ze in samenhang gaan bekijken. In de huidige opzet van de stamboom zullen als gevolg van nieuwe vondsten enkele correcties nodig zijn. Voortschrijdend inzicht wordt dat wel genoemd. Daarmee wordt de stamboom in overeenstemming gebracht met de nieuwe gevonden feiten.


#30 augustus 2021

Albert Ruijter


Klik op foto voor groter formaat
Albert Ruijter, de stamvader van de Blokzijliger Ruiters, was tot nog toe als zoon van onze Sijmon Ruijter gedacht (zie de rode lijn in het schema). Maar met de vondst van een Albert Jans Ruijter, die we als broer van Sijmon in de stamboom hebben geplaatst, is het veel logischer om Albert als zoon van deze Albert Jans Ruijter te beschouwen. Er zijn twee overwegingen:

 • Albert Jans Ruijter is voor 1611 overleden, en mogelijk zelfs tijdens de zwangerschap waaruit zijn zoon zou worden geboren. Dan was het gebruikelijk om het kind de naam van de vader te geven, en niet die van een van beide grootvaders.
 • Genoemde Albert Ruijter noemt zijn zoon dan toch weer Jan Alberts Ruijter, en vernoemt hierbij alsnog zijn overgrootvader.
Het blijft giswerk, maar deze constructie lijkt me iets logischer. Ik heb deze wijziging vanavond op de website aangebracht:
zie het begin van de stamboom


#24 augustus 2021

Vijf jaar Hanze Ruyters

Zo'n vijf jaar geleden kwamen de Zutphense Ruyters onder mijn aandacht. Hoewel Zutphen niet echt in de buurt van Blokzijl ligt, wou ik tóch eens kijken of er wellicht connecties waren van onze familie met deze Ruyters. Ik vermoedde meteen al: "Deze spannende ontdekkingstocht gaat in ieder geval maanden en waarschijnlijk jaren duren."
Dat zijn er nu in ieder geval al vijf geworden en het eind is nog niet in zicht... 
Ook al is het niet meer de vraag óf het familie is, maar eerder hóe dan. Mijn idee, dat de families via Johan Gerrits Ruyter en wellicht zijn vrouw Elsken Schencken (mogelijk is de afstamming via een bastaardzoon gegaan) uit de tweede helft van de 16e eeuw verwant zijn, heb ik nog niet bevestigd gezien, maar zeker ook niet ontkracht.
Het blijft misschien een vreemd idee dat onze omvangrijke familie van hoofdzakelijk turfmakers en veenarbeiders (tot 100 jaar geleden) afstamt van een vrij kleine familie van hoofdzakelijk bierbrouwers, kooplieden en stadsbestuurders.
Het helpt wellicht om te bedenken dat aan het eind van de 16e eeuw Zutphen bijna ontvolkt was en de handel was compleet stil gevallen. Blokzijl daarentegen was in die tijd juist 'booming': het stadje was omgevormd tot een vesting (fortresse) met veel instroom van soldaten uit vooral Holland, het was een veilige plek voor mensen die vanwege hun protestants geloof vervolgd werden in zuidelijker streken (bv. de doopsgezinden), én de handel in turf nam een grote vlucht. Niet vreemd dat iemand uit de koopmansfamilie Ruyter het geluk beproefde in dit veengebied.

Ik moest aan dit alles denken toen ik bij het doorsnuffelen van het oude rechterlijke archief van schoutambt Vollenhove/Blokzijl een akte uit 1614 vond van Gijsela Meijerinks en Johan Wijnhoff. Laatstgenoemde was "Burgermeester der Stadt Sutphen":
Ik heb de (lange) akte niet helemaal doorgelezen, maar het lijkt me een schuldverklaring waarin de familie Wijnhoff als financier een groot bedrag aan geld uitleent. Het is tegenwoordig nog steeds zo, je verdient het meeste geld door het met rente uit te lenen. Zo financierden deze welgestelde families dus ook de bedrijvigheid in de veengebieden, en dit is ook mogelijk een ingang geweest van de Zutphense Ruyterfamilie in deze streken.

#16 augustus 2021

Eeuwoverzichten familie Ruyter compleet

Het vierde artikel met daarin beschreven de ontwikkelingen in de 16e eeuw, heb ik vanavond op de website gezet. Hiermee is deze serie compleet want feitelijk beschijf ik niet alleen de 16e eeuw maar ook summier de daaropvolgende eeuwen.

#13 augustus 2021

RUITER-beelden

Het was al eens eerder geprobeerd, maar bij een 'upgrade' van de website was het onderwerp 'gesneuveld'.
Ik heb het over RUITER-beelden; geen bronzen standbeelden zoals we die wel op pleinen en in parken vinden, maar foto's die op enige wijze verband houden met onze familie of familienaam.

Klik op foto voor groter formaat
Iedereen van ons kent vást die bordjes die je wel eens tegenkomt, waarop onze naam prijkt. Dat zorgt vaak voor een vrolijk moment; vooral als je een pad in fietst waar duidelijk bij staat: “verboden voor ruiters”.
Het leek mij een leuk idee om jullie te vragen om dit soort bordjes te fotograferen (al of niet met jezelf erbij) en naar mij op te sturen. Misschien met een kort verhaaltje erbij waar het is, e.d. Ik zorg er dan voor dat foto en tekst worden toegevoegd aan RUITER-beelden!


Naar RUITER-beelden!


#04 augustus 2021

Eeuwoverzichten familie Ruyter

Het leek me zinvol om de situatie rond de familie Ruyter in een serie van korte artikelen te beschrijven, waarbij ik me telkens tot één eeuw beperk. Ik begin de serie met de 13e eeuw, waarin we weliswaar geen gegevens hebben over welke Ruyter dan ook, maar waarvan we toch wel wat kunnen vertellen.

De artikelen over de eerste drie eeuwen heb ik vanavond op de website gezet:

Ik wil in ieder geval nog een vierde artikel over de 16e eeuw schrijven; dat is de eeuw waarin de familietakken in Zutphen, Lübeck en Muggenbeet/Blokzijl elk hun eigen weg insloegen. Ook een artikel over de 17e eeuw, waarin de Zutphense tak hoogstwaarschijnlijk is uitgestorven, maar de Lübeckse Reuters hun vleugels uitsloegen in de Baltische staten, staat nog op het programma.#02 augustus 2021

RUITERTJE 53


Klik op foto voor groter formaat
Afgelopen week heb ik het RUITERTJE 53 naar alle leden van Stichting Ruitersporen verstuurd, met de volgende artikelen:

 • Paul von Joukovsky
 • Elisabeth von Reutern
 • Ruyters met een zachte 'G'?
 • Oproep
 • Irina Alexandrovna Romanova
 • Computer: beeldbewerking
 • Herinneringen

Met een (gratis) lidmaatschap van de Stichting vind je nieuwe RUITERTJEs meteen in je mailbox!
Voor niet-leden zijn RUITERTJEs pas een jaar na verschijning op de website in te zien.#15 juli 2021

Catharina von Reutern, deel 6

Met het zesde deel van mijn vertaling van het boek "Catharina von Brevern" is dit project voorlopig afgerond. In latere artikelen wil ik nog aandacht schenken aan de bijlagen in het boek, waarin erfenissen en bezittingen staan opgesomd.
In deze laatste toevoeging komen ondermeer de gebeurtenissen rond Ernst von Reutern aan bod. Hij was (als Russische staatsburger in Pruisische dienst) werd op vage gronden gevangen gezet en de koning van Pruisen wenste niet toeschietelijk te zijn tegenover zijn tegenspeler keizerin Elisabeth van Rusland die een Pruisische militair op even vage beschuldigingen gevangen had genomen. Geen van beiden was bereid de eerste stap te zetten om deze onschuldige mannen vrij te laten...

Lees het verhaal "Catharina von Reutern, deel 6".


#13 juli 2021

Catharina von Reutern, deel 5

Vanavond heb ik het vijfde deel van mijn vertaling van het boek "Catharina von Brevern" op de website gezet. Catharina was dochter van de steenrijke koopman Johan Daniel von Reutern, die nog in Ruppersdorf bij Lübeck werd geboren maar in Riga zijn fortuin maakte. In dit vijfde deel lezen we onder meer dat Catharina nog voort leeft in de sage van 'de oude vrouw'.
Dat is des te opmerkelijker omdat we al het verhaal "De waternimf van de Trave" kennen waarin een lid van de Ruyterfamilie de hoofdrol heeft. Eens te meer wordt duidelijk dat deze familie alles behalve doorsnee is!

Lees het verhaal "Catharina von Reutern, deel 5".


#08 juli 2021

Ruyters met een zachte 'G'?

Enige tijd geleden ontving ik een email van ene Jo Ruiters uit Munstergeleen (bij Sittard):


Rond 2000 ben ik begonnen om onderzoek te doen naar mijn naamstam. Ik stelde vast dat deze  zich al enige honderden jaren concentreerde in met name  Z Limburg . Ik ging er dan ook van uit dat de oorsprong van de naam in Limburg zou liggen; maar inmiddels heb ik mijn mening moeten bijstellen  en ga ik er van uit dat de naam een “Rheinlandse” oorsprong heeft.  Met name  de oude Hertogdommen Gelre en Gulick kwamen bij mij in de aandacht.

Grote delen van Limburg behoorden in de Middeleeuwen tot deze hertogdommen. In het bijzonder is Johan Ruijter, 1462, als stadsvoogd van de stad Sittard onder Gulicks bezit een aanknopingspunt. In die tijd waren Gelre en Gulick met elkaar verbonden. Ik stootte op Zutphen en Roermond als steden in Gelre waar naamvarianten van Ruiter(s) voorkomen.


Jo vermoedt dus dat de Limburgse Ruiters verwant zijn met de Zutphense Ruyterstam! De connectie loopt dan mogelijk via Johan Ruyter die in 1462 tot stadsvoogd van Sittard is aangesteld.
Kunnen we in onze stamboom een 'geschikte' Johan vinden? Er dienen zich twee kandidaten aan (bij de rode en blauwe pijl, zie schema); twee neven die vreemdgenoeg allebei in 1461 getrouwd zijn..

Om met de onderste Johan te beginnen; deze kunnen we gedurende zijn leven in Zutphen vrij goed volgen en lijkt niet zo geschikt. De Johan bij de rode pijl is daarentegen een tamelijk onbekend iemand. We kennen twee aktes die op hem betrekking hebben; in beide staat hij vermeld als “Johan die Ruter de Jonghe”. Bijzonder daarbij is dat een van de aktes uit Vollenhove afkomstig is. We nemen aan dat Johan vóór 1483 overleden is (en dat komt overeen met de Johan Ruyter uit Sittard). Van beide Johans lijkt deze Johan dan ook verreweg het meest geschikt.

Uit een tweede email van Jo blijkt dat hij tot dezelfde conclusie is gekomen:

Bij nazicht van uw stamboom opstelling kom ik een Johan Ruyter tegen waarvoor u dezelfde geboorte en overlijdensschatting hanteert, maar verder geen aansluiting naar nageslacht geeft.

De Johan Ruyter van Sittard zou wel eens dezelfde kunnen zijn als door u vermeld en dan is zijn nageslacht in het Zuid Limburgse woonachtig.


Als Johan na zijn huwelijk in 1461 naar het zuiden is vertrokken zullen we in Zutphen vergeefs zoeken naar nageslacht. Dat verklaart waarom we zijn naam niet meer tegenkomen, behalve als “erfenis van Jan Rueter” in 1483.

Is er een reden waarom Johan van Zutphen naar Sittard kan zijn vertrokken? Sittard behoorde in de middeleeuwen tot het hertogdom Gulick, juist zuidelijk van het hertogdom Gelre gelegen. Het geval wil dat beide hertogdommen gedurende deze tijd door één hertog werden bestuurd. In deze omstandigheid lijkt het niet gek dat de hertog 'onze' Johan Ruyter uit Zutphen tot bestuurder in Sittard benoemt.

Er zijn nog meer aanknopingspunten, en dat alles maakt deze kwestie bijzonder interessant, en verder onderzoek waardig.
Intussen zijn er nieuwe inzichten gekomen, waardoor zelfs een Italiaanse (Lombardije) achtergrond van de familie Ruyter denkbaar is. In de komende tijd zal ik hieraan de nodige aandacht schenken!


#16 mei 2021

RUITERTJE 52

Afgelopen week heb ik het RUITERTJE 52 naar alle leden van Stichting Ruitersporen verstuurd, met de volgende artikelen:

Klik op foto voor groter formaat
 • Op 't westeijnde van Muggenbeet
 • Verraders?
 • Groothertog Alexis
 • Slachtoffer van de tsaar
 • Nieuw toegevoegde notariele aktes
 • Burgsteinfurt
Met een (gratis) lidmaatschap van de Stichting vind je nieuwe RUITERTJEs meteen in je mailbox!
Voor niet-leden zijn RUITERTJEs pas een jaar na verschijning op de website in te zien.


#19 april 2021

Groothertog Alexis

Sinds eind 2016 onderzoek ik de Zutphense Ruyterfamilie omdat ik vermoed dat onze familie hiervan afstamt. In de loop van de jaren heb ik heel veel informatie verzameld die ik tot dusverre grotendeels ongemoeid heb gelaten omdat ik eerst meer zekerheid wou hebben over deze veronderstelling.
Het lijkt me zo langzamerhand tijd om deze informatie beetje bij beetje op de website te zetten. Het gaat hierbij dus om de Hanze Ruyters: een familie van kooplieden / bestuurders / bierbrouwers die we behalve in Zutphen ook in Lübeck, Riga en St. Petersburg aantreffen. Dat dit allemaal dezelfde familie betreft valt overal op het internet na te lezen. De 'link' met onze familie is nog altijd onzeker, maar wordt steeds waarschijnlijker.

We trappen af met 'Groothertog Alexis'. Als zoon van de Russische tsaar begon hij een relatie met de hofdame van zijn moeder. Niets bijzonders?
Lees het artikel en oordeel opnieuw.


#04 april 2021

Albert Volckens en Evertien Jans

Vanavond opnieuw een akte toegevoegd aan de verzameling. Albert Volckens staat weliswaar wat verder van onze familietak af, maar is wel degelijk een nakomeling van ons aller stamvader Johan Ruter (via diens zoon Frans, wiens nageslacht grotendeels onder de achternaam Roossien te boek staat).
De akte bevestigt een klein stukje stamboom, én levert een paar aanvullingen op.
Zie de akte hier:  Akte 4 december 1674.


#31 maart 2021

Op 't westeijnde van Muggenbeet

In een overdrachtsakte uit 1692 lezen we van "... een huijs, schuijre en werff, op 't westeijnde van Muggenbeet, [...] ten westen de Erfgen[amen] van Jan Jansen Ruijter ...".

De erfgenamen van Jan Jans Ruijter: daarmee kan alleen het gezin van onze stamvader Wijcher Jans Ruijter met zijn vrouw Grietje Reijnders zijn bedoeld!  Daarmee geeft deze akte ons globaal de plek waar zij in deze tijd woonden: helemaal aan de westkant van Muggenbeet (en dus dichtbij Blokzijl).
Lees het artikel "Op 't westeijnde van Muggenbeet".
#20 maart 2021

RUITERTJE 51

Klik op foto voor groter formaat
Vanavond heb ik het RUITERTJE 51 naar alle leden van Stichting Ruitersporen verstuurd, met de volgende artikelen:
 • Bob Haan overleden
 • Terugblik tien jaar Stichting Ruitersporen
 • Nieuwe voogdijakte Wijcher Jans Ruijter
 • Presentatie stamboom gewijzigd
 • ' t Sieverinck te Beltrum
 • Leengoederen van de familie Ruyter
 • Het leenstelsel
 • Het goed Gybbeconck
 • Vroege Ruijters
 • Het testament van Volcken Hendricx

Voor niet-leden zijn RUITERTJEs pas een jaar na verschijning op de website in te zien.
Met een (gratis) lidmaatschap van de Stichting vind je nieuwe RUITERTJEs meteen in je mailbox!#20 februari 2021

Leengoederen van de familie Ruyter

Het artikel over 't Sieverinck is slechts een eerste in een langere reeks, want vanaf de 14e eeuw zijn leden van de Zutphense Ruyterfamilie regelmatig beleend. Het lijkt me interessant om hiervan eens een overzicht te maken, zie pagina Leengoederen van de familie Ruyter. Op die pagina zie je meteen wat er nog aan zit te komen...
Ik heb alvast toegevoegd een korte verhandeling over Het goed Gybbeconck; verreweg de eerste vermelding van een lid van deze familie uit 1345!

Naast dit overzicht leek me een korte beschrijving van het hoe en wat van het feodale leenstelsel toepasselijk. Je vindt dit onder Korte beschrijving van het leenstelsel.


#10 februari 2021

't Sieverinck te Beltrum

Zo nu en dan kom ik bij mijn onderzoek verrassende bronnen tegen. Het blad Gens Nostra heeft een aantal jaargangen op internet gezet, en in het mei-nummer van vorig jaar staat een - voor ons interessant - artikel over het goed 't Sieverinck te Beltrum. Het is voor ons interessant omdat dit goed meer dan 100 jaar lang in het bezit is geweest van de familie Ruyter uit Zutphen. De namen die we in dit artikel tegengekomen zijn de bekende namen en vormen als zodanig een bevestiging van de stamboom zoals die nu op papier staat.

't Sieverinck te Beltrum.


#04 februari 2021

Presentatie stamboom gewijzigd

Jan Sijmons Ruijter is met zekerheid onze stamvader. Maar in het Muggenbeet en Blokzijl van de 16e eeuw komen we nog andere Ruijters tegen. Daarmee laat zich Jan Sijmons' voorgeslacht reconstrueren met als 'verste' voorvader Johan Ruter, die rond 1560 in Muggenbeet leefde.
Tot nog toe had ik dit stukje stamboom met de eerste generaties Ruijter als 'reconstructie' op de website staan, maar ik heb nu besloten dat dit gerust bij de bestaande stamboom getrokken kan worden, ook al zijn de verbindingen tussen de eerste generaties niet afdoende bewezen.
Dat Johan Ruter aan het hoofd van onze familie staat, lijkt me vrij zeker. De veronderstelde connectie met de Zutphense Ruyterfamilie loopt zoals bekend via dezelfde Johan, dus dat maakt het allemaal wel extra spannend.

Nu op zoek naar ondersteunende gegevens!#11 januari 2021

2021

Stichting Ruitersporen wenst al haar leden een gezond en gelukkig 2021 !Foutje gevonden?
Commentaar?
Meld het via het reactieformulier!